11 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
384 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
04865 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาตั้ง สังคม หนองคาย 1.42.3.184 2023-11-08 2023-11-13 0 0
04897 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอกช้าง สระใคร หนองคาย 1.44.5.208 2023-12-21 2024-01-23 24 0
04898 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝาง สระใคร หนองคาย 1.39.7.165 2023-04-03 2023-10-26 0 0
04904 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกอุดม ตำบลอุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย 1.44.5.208 2023-11-08 2024-03-09 140 0
04905 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย 1.42.3.184 2023-11-08 2023-11-28 0 0
04906 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-21 83 0
04907 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย 1.46.6.226 2023-11-08 2024-04-03 0 0
04908 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้อน รัตนวาปี หนองคาย 1.46.6.226 2023-11-08 2024-04-03 0 0
04909 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย 1.46.3.223 2023-11-08 2024-04-02 1 0
04910 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนแพง รัตนวาปี หนองคาย 1.47.15.239 2023-11-08 2024-06-05 47 0
14184 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายาง ตำบลพระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย 1.46.9.228 2023-12-06 2024-04-09 0 0
Update : 2024-06-24 11:30:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
04800 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสำราญ ตำบลน้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 2 2 0 2023-11-17
04808 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 3 3 0 2024-01-17
04832 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย 2 2 0 2022-02-25
04834 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย 1 1 0 2023-10-10
04836 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 5 5 0 2023-07-28
04855 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 2 0 2 2023-02-08
04857 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 1 0 1 2022-11-23
04859 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโพธิ์ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 5 5 0 2023-10-05
04862 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย 3 3 0 2024-02-22
04897 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอกช้าง สระใคร หนองคาย 24 0 24 2023-07-11
04899 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีเฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย 1 1 0 2023-05-08
04904 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกอุดม ตำบลอุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย 140 13 127 2023-11-10
04906 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย 83 14 69 2024-03-13
04909 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย 1 1 0 2023-11-08
04910 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนแพง รัตนวาปี หนองคาย 47 0 47 2024-03-12
10706 โรงพยาบาลหนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย 8 8 0 2023-08-15
11042 โรงพยาบาลโพนพิสัย โพนพิสัย หนองคาย 10 10 0 2024-04-11
11044 โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 3 3 0 2023-07-14
11045 โรงพยาบาลสังคม สังคม หนองคาย 4 4 0 2024-02-09
11448 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 17 17 0 2024-04-18
13933 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไฮ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 1 1 0 2024-03-27
14558 โรงพยาบาลพิสัยเวช โพนพิสัย หนองคาย 2 2 0 2024-01-27
28778 โรงพยาบาลโพธิ์ตาก โพธิ์ตาก หนองคาย 2 2 0 2023-03-14
28811 โรงพยาบาลเฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย 2 2 0 2023-06-25
28815 โรงพยาบาลรัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย 15 15 0 2023-09-11
Update : 2024-06-24 11:30:02