310 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
36 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
49,935 ครั้ง
ใช้งาน Authen
201 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
00318 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน น้ำยืน อุบลราชธานี 1.47.4.234 2024-03-30 2024-05-02 10 0
00320 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1.49.2.241 2023-10-16 2024-06-13 0 0
03525 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 31 0
03526 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,818 5
03527 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไหล เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 1.44.6.211 2023-12-21 2024-02-06 129 0
03530 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-18 6 0
03531 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 6 0
03532 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก ตำบลแจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 3 0
03533 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพไทย ตำบลแจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 1.44.6.211 2023-11-08 2024-02-07 1 0
03534 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-11 6 0
03535 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 20 0
03537 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 1.44.6.211 2023-11-08 2024-02-07 0 0
03538 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-10 0 0
03539 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,607 7
03540 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแต้ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-24 66 0
03541 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแค ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 939 28
03542 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก ตำบลเอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-11 0 0
03543 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขุ่น ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-23 837 0
03544 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันทัย ตำบลวาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-03-28 2024-06-20 905 0
03545 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดควาย ตำบลลาดควาย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-23 42 0
03546 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง ตำบลสงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 1.47.15.239 2023-12-21 2024-06-19 62 0
03547 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูหล่น ตำบลสงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 588 3
03548 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะบ่าย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 0 0
03549 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำไหล ตำบลคำไหล ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 19 4
03550 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหมากน้อย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 16 0
03551 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-22 31 0
03552 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำหมาไน ตำบลนาเลิน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-24 1,028 1
03553 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนใหญ่ ตำบลดอนใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-08 61 0
03554 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตุงลุง ตำบลโขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 0 0
03556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์ใต้ ตำบลนาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 513 34
03557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคันท่าเกวียน โขงเจียม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-13 0 0
03560 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-03-28 2024-06-14 6 0
03561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือน้อย ตำบลห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี 1.47.15.239 2024-04-30 2024-06-10 0 0
03562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานเขื่อง ตำบลเขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 721 0
03563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดกระเสียน ตำบลเขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 0 0
03564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างถ่อ ตำบลสร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี 1.47.2.233 2024-04-30 2024-06-06 0 0
03565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีบัว ตำบลสร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 0 0
03566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวทุ่ง ตำบลค้อทอง เขื่องใน อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-22 7 0
03567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส้มป่อย ตำบลค้อทอง เขื่องใน อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 11 0
03568 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 0 0
03569 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนใหญ่ ตำบลก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 0 0
03570 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง ตำบลก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-22 1 0
03572 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแขม ตำบลหัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-22 0 0
03573 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-17 0 0
03574 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน เขื่องใน อุบลราชธานี 1.47.2.233 2024-03-19 2024-05-16 0 0
03575 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไห เขื่องใน อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 0 0
03576 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-03-28 2024-06-24 6 0
03577 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดงหม้อ เขื่องใน อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-22 0 0
03578 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุตร ตำบลแดงหม้อ เขื่องใน อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-03-28 2024-06-24 0 0
03579 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุน้อย ตำบลธาตุน้อย เขื่องใน อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-22 1 0
03580 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทย ตำบลบ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1 0
03581 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนทอง ตำบลบ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 2 0
03582 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก ตำบลบ้านกอก เขื่องใน อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 5 0
03583 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ ตำบลกลางใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-22 0 0
03584 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลางใหญ่ ตำบลกลางใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-03-28 2024-06-18 4 0
03585 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง เขื่องใน อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-20 9 0
03586 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักแว่น ตำบลยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-27 0 0
03587 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-22 1 0
03588 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุกลาง ตำบลสหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-03-28 2024-06-22 0 0
03589 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่า เขื่องใน อุบลราชธานี 1.47.8.235 2024-04-30 2024-06-06 0 0
03590 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามป้อม ตำบลขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 0 0
03591 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจียด ตำบลเจียด เขมราฐ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 0 0
03593 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ ตำบลหนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-18 0 0
03594 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก ตำบลหนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 1 0
03595 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-17 0 0
03596 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 29 0
03597 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนกทา ตำบลหนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-23 434 0
03598 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหว้า ตำบลหนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 0 0
03599 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-22 90 0
03600 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 0 0
03601 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-19 1 0
03602 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวเจริญ ตำบลทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-19 20 0
03603 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนฝ้าย ตำบลสมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 28 0
03604 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง ตำบลสมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-24 1,041 33
03605 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทุ่ง เดชอุดม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-18 54 0
03606 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนกอย ตำบลกุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 4,371 5
03607 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแคน ตำบลตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-20 4 0
03608 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนดวน ตำบลตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 11 0
03610 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสาเล้า เดชอุดม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-17 21 0
03611 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 6 0
03612 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเม็กน้อย ตำบลกลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 1.46.14.231 2023-12-21 2024-04-25 10 0
03613 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 264 0
03614 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์ศรี ตำบลท่าโพธ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-19 4 0
03615 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวงาม ตำบลบัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 939 8
03616 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสนม ตำบลบัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-19 0 0
03617 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำครั่ง ตำบลคำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 11 0
03618 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากระแชง ตำบลนากระแชง เดชอุดม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 78 0
03619 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเงินฮ้อย ตำบลนากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-17 0 0
03620 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาว ตำบลโพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-14 308 0
03621 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมลำโดมใหญ่ เดชอุดม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 1,044 0
03622 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าโม่ง ตำบลป่าโมง เดชอุดม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 29 0
03623 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำกลาง ตำบลป่าโมง เดชอุดม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-19 6 0
03624 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่พัฒนา ตำบลโนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-20 2 0
03625 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้งเรือง ตำบลนาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 1.47.12.236 2024-03-19 2024-05-07 0 0
03626 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเทียม ตำบลโนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-20 9 0
03627 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งคำ ตำบลพรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 1.47.4.234 2024-03-19 2024-05-02 0 0
03628 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งเงิน ตำบลบ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-19 0 0
03629 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแดง ตำบลบ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-19 1 0
03630 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสกแสง ตำบลโสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-23 0 0
03631 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งเพียง ตำบลโสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-05-25 2024-06-17 1 0
03632 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง ตำบลโสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี 1.47.2.233 2023-12-21 2024-06-04 0 0
03633 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตบหู ตำบลโนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 1.44.2.207 2023-12-21 2024-01-22 2 0
03634 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโม ตำบลโซง น้ำยืน อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 1,303 0
03635 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว ตำบลยาง น้ำยืน อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 5 0
03636 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแข้ด่อน ตำบลโดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 8 0
03637 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสูง ตำบลโดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 1.47.13.237 2024-03-19 2024-05-07 1 0
03638 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดเชียงมุน ตำบลโดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 1 0
03639 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองครก-ตายอย น้ำยืน อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-19 4 0
03640 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุเปือย ตำบลบุเปือย น้ำยืน อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-17 1,424 0
03641 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางใหญ่ ตำบลยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 4 0
03642 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุขวัฒนา ตำบลเก่าขาม น้ำยืน อุบลราชธานี 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-28 4 0
03644 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-05-27 2024-06-12 0 0
03645 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก ตำบลห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-10 0 0
03646 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก ตำบลห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-13 0 0
03647 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอแลน ตำบลคอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-11 1 0
03648 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเรือ ตำบลคอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 0 0
03649 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนแป้น ตำบลคอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 2 0
03650 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ บุณฑริก อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-10 2024-06-23 467 1
03651 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-14 1 0
03652 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างม่วง ตำบลหนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-20 5 0
03654 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนค้อ ตำบลโนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 21 0
03655 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนบาก ตำบลบัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-18 0 0
03656 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแมด บุณฑริก อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-10 2024-06-12 24 0
03657 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-14 4 0
03658 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียง ตำบลกระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-08 0 0
03659 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำสมิง ตำบลเกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-23 1 0
03660 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษม ตำบลเกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-10 10 0
03661 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 589 0
03662 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข้ามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 36 0
03663 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอนสาย ตำบลคอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 0 0
03664 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกน้อย ตำบลโคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 5 0
03665 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาพิน ตำบลนาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 1 0
03667 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนกุง ตำบลโนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-23 1 0
03668 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคนน้อย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-17 0 0
03669 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตระการ ตำบลตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1.47.2.233 2024-04-30 2024-05-27 0 0
03670 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง ตำบลตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1.47.2.233 2023-11-08 2024-05-02 6 0
03671 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1.46.14.231 2024-03-19 2024-04-25 3 0
03672 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไหล่ทุ่ง ตำบลไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 3 0
03673 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อหิน ตำบลไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 1 0
03674 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-20 33 0
03675 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเซเป็ด ตำบลเซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1.42.3.184 2023-11-08 2023-12-15 0 0
03676 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเดื่อ ตำบลเซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 0 0
03677 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 1,037 0
03678 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเต่า ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 57 0
03679 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำแข้ ตำบลถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 0 0
03680 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 0 0
03681 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยฝ้ายพัฒนา ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 79 24
03682 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดยาลวน ตำบลกุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 0 0
03683 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดง ตำบลแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 1 0
03685 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 4 0
03686 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้งลิง ตำบลโนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-19 35 0
03687 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 219 3
03688 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุมคำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-09 3 0
03689 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาบิน ตำบลกาบิน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 1.47.15.239 2024-02-29 2024-05-17 4 0
03690 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตุ ตำบลกาบิน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 3 0
03691 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก ตำบลหนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-19 13 0
03708 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 1.44.6.211 2023-04-03 2024-02-08 0 0
03715 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัววัด วารินชำราบ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 13 0
03716 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราษฎร์สำราญ วารินชำราบ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 0 0
03717 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโหนนน้อย ตำบลโนนโหนน วารินชำราบ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 89 0
03718 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูเมืองกลาง วารินชำราบ อุบลราชธานี 1.47.15.239 2024-04-30 2024-06-05 10 0
03719 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเซบูรณ์ ตำบลสระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-31 511 0
03721 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพียเภ้า ตำบลคำน้ำแซบ วารินชำราบ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 54 0
03722 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนน้อย ตำบลบุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-10 0 0
03723 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบอน วารินชำราบ อุบลราชธานี 1.47.15.239 2023-11-08 2024-06-06 1 0
03724 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำขวาง ตำบลคำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-23 5 0
03725 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ใหญ่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ อุบลราชธานี 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-31 4 0
03726 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก่อ วารินชำราบ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 2 0
03727 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกินเพล ตำบลหนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 958 0
03728 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งเกษม ตำบลโนนผึ้ง วารินชำราบ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 24 0
03729 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีไค วารินชำราบ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-17 2,786 3
03731 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกางฮุง ตำบลบุ่งไหม วารินชำราบ อุบลราชธานี 1.47.15.239 2024-04-30 2024-06-20 1 0
03732 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-13 0 0
03733 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 1.47.2.233 2024-04-30 2024-06-04 0 0
03734 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแดง ตำบลดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 0 0
03735 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 508 0
03736 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-13 0 0
03737 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชาดฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 1.47.15.239 2023-12-21 2024-06-01 0 0
03738 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไฮ ตำบลโนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 1.47.15.239 2023-12-21 2024-06-04 432 0
03739 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนกเต็น ตำบลโนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-11 0 0
03740 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง ตำบลโพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 1 0
03741 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างแก้ว ตำบลโพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-10 1 0
03742 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์ ตำบลโพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-22 1 0
03743 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,642 5
03744 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 751 0
03745 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-22 0 0
03746 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนยานาง ตำบลหนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-19 0 0
03747 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-19 16 0
03748 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนกาหลง ตำบลโนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-14 2024-06-21 0 0
03749 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาชุม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-11 0 0
03750 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแขมใต้ ตำบลบ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-19 0 0
03752 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง ตาลสุม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-18 76 0
03753 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจิกเทิง ตำบลจิกเทิง ตาลสุม อุบลราชธานี 1.47.15.239 2024-02-29 2024-06-06 0 0
03754 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง ตาลสุม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-03-28 2024-06-21 186 0
03755 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี 1.45.10.217 2023-12-21 2024-03-09 0 0
03756 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำหนามแท่ง ตำบลนาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 0 0
03757 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำหว้า ตาลสุม อุบลราชธานี 1.47.15.239 2024-02-29 2024-05-27 6 0
03758 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพะไล ตำบลโพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-20 0 0
03759 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 0 0
03760 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 0 0
03761 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขาม ตำบลสำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 2 0
03762 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 111 4
03763 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองคอน ตำบลสองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 0 0
03764 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 6 0
03765 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากห้วยม่วง ตำบลเหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 126 10
03766 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฟานยืน ตำบลเหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 2 0
03767 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อง ตำบลโคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 0 0
03769 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไฮ ตำบลหนองไฮ สำโรง อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 0 0
03770 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสูง ตำบลค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี 1.43.9.200 2023-12-21 2024-01-11 0 0
03771 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อน้อย ตำบลค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-07 0 0
03772 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีมงคล (บ้านเปือย) ตำบลโนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-17 636 0
03773 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง ตำบลโนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 0 0
03774 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 0 0
03775 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระดอกเกษ ตำบลโคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-18 1 0
03777 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบอน ตำบลบอน สำโรง อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-22 0 0
03778 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำก้าว ตำบลขามป้อม สำโรง อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 0 0
03779 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง ตำบลดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 1.47.13.237 2024-04-30 2024-05-07 2 0
03781 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเมืองเหนือ ตำบลท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-16 0 0
03783 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1 0
03784 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-12 0 0
03785 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งศรีโคตร ตำบลโนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 1 0
03786 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำก้อม ตำบลฝางคำ สิรินธร อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-11 2 0
03788 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวสะพาน ตำบลคำเขื่อนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 0 0
03789 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคันเปือย ตำบลคำเขื่อนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี 1.47.2.233 2024-04-30 2024-06-06 15 0
03790 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอ้ม ตำบลหนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 36 0
03791 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเกษม ตำบลนาเกษม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 0 0
03792 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนใหญ่ ตำบลนาเกษม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 18 0
03793 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดเรือ ตำบลกุดเรือ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 0 0
03794 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งช้าง ตำบลกุดเรือ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 1 0
03795 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวอารี ตำบลนาห่อม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-13 1 0
03796 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 911 6
03797 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน ตำบลนาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-03-28 2024-06-15 4 0
03798 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาดี ตำบลนาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-13 17 0
03799 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาดู่ ตำบลนาดี นาเยีย อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 2,298 0
03800 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเรือง ตำบลนาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-20 2,406 0
03801 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตาล นาตาล อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-23 1 0
03802 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากแซง ตำบลพะลาน นาตาล อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-20 426 0
03803 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก ตำบลพะลาน นาตาล อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-17 23 0
03804 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองโพน นาตาล อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-23 0 0
03805 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีคูณ ตำบลพังเคน นาตาล อุบลราชธานี 1.47.2.233 2024-04-30 2024-06-04 0 0
03806 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพังเคน ตำบลพังเคน นาตาล อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 9 0
03807 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-12 0 0
03808 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 0 0
03809 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 1.47.15.239 2023-12-21 2024-05-28 0 0
03810 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบก ตำบลหนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-22 0 0
03811 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดูน เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-22 19 0
03812 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสมบูรณ์ สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 2 0
03813 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 0 0
03814 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำนกเปล้า สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-19 1 0
03815 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งมะแลงใต้ ตำบลบุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 2 0
03816 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสว่างตก สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-22 2 0
03817 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำขุ่น ตำบลตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 0 0
03818 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนยาง น้ำขุ่น อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-11 0 0
03819 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนโมกข์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 1 0
03820 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 0 0
03821 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด น้ำขุ่น อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 0 0
10224 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโหง่นขาม ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 1.43.9.200 2023-12-21 2024-04-03 5 0
10225 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านดงนา ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 1.45.14.220 2023-11-08 2024-03-18 2 0
10227 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปากลา โขงเจียม อุบลราชธานี 1.47.15.239 2024-04-30 2024-06-04 0 0
10228 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแปดอุ้ม น้ำยืน อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-11 3 0
10229 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ ตำบลโดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 1.47.13.237 2024-03-19 2024-05-07 0 0
10230 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านจันลา น้ำยืน อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 5 0
10947 โรงพยาบาลเขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-20 39 0
10958 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 1.47.15.239 2024-03-19 2024-06-07 3 0
13871 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทอย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 5 0
13873 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสำราญ ตำบลคอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-13 0 0
13874 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง ตำบลโนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-17 2024-06-19 1 0
13875 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทย ตำบลหนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 46 0
13876 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเกษม ตำบลท่าลาด วารินชำราบ อุบลราชธานี 1.47.15.239 2023-11-08 2024-05-20 1 0
13877 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนยาง วารินชำราบ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-03-28 2024-06-24 1,699 3
13878 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสกชัน ตำบลสารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-17 1 0
13880 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำโพธิ์ ตำบลท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-21 27 0
13881 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังเสือ ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 0 0
14250 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างถ่อ ตำบลโพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 1 0
14251 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-07 39 0
14252 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดตากล้า ตำบลสร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 0 0
14253 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 1.47.15.239 2023-12-21 2024-05-18 0 0
14256 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่เจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-19 1 0
14257 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุง ตำบลคำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-10 1 0
14258 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงเฒ่า ตำบลหัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-17 0 0
14261 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมสร้างตนเอง 2 สิรินธร อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 0 0
14264 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมัง ตำบลโนนกลาง สำโรง อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-10 0 0
14266 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม ตำบลโคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-23 0 0
14267 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสง ตำบลโพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 1.46.6.226 2023-12-21 2024-04-23 0 0
14850 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางขี้นก ตำบลยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-22 0 0
14851 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมือดแอ่ ตำบลขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 96 0
15245 ศูนย์สุขภาพชุมชนท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 8 0
15246 ศูนย์สุขภาพชุมชนชยางกูร 28 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-30 393 0
15247 ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านดู่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 1.47.13.237 2024-04-30 2024-05-08 3 0
15248 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดปทุมมาลัย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 86 0
21341 ศูนย์สุขภาพชุชนบ้านโคกเถื่อนช้าง เดชอุดม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 293 0
21342 ศูนย์สุขภาพชุชนโรงพยาบาลยุพราชเดชอุดม เดชอุดม อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 1,319 5
21343 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวดูน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 1.47.1.232 2023-12-21 2024-04-29 1 0
21344 ศูนย์สุขภาพชุมชนคำข่า น้ำยืน อุบลราชธานี 1.47.13.237 2023-12-21 2024-05-11 0 0
22767 สถานพยาบาลเรือนจำกลางอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 1.45.14.220 2023-12-06 2024-03-21 0 0
23161 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-22 4 0
23749 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงแสนสุข เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 1.47.4.234 2023-12-21 2024-06-04 86 0
23788 ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านแขม เดชอุดม อุบลราชธานี 1.47.15.239 2024-03-19 2024-06-05 2 0
23798 ศูนย์สุขภาพชุมชนฟ้าห่วน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 1.47.15.239 2023-10-16 2024-05-24 19 0
23815 ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดใต้ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 1.47.15.239 2024-02-29 2024-06-02 2 0
24032 โรงพยาบาลนาตาล นาตาล อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-13 15 0
24965 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงห่องแห่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 12 0
28022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตำแย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 1.47.2.233 2024-03-19 2024-05-08 3 0
28828 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากกุดหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี 1.47.15.239 2023-12-06 2024-05-31 9 0
28829 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบ่อแบง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 1 0
28894 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวเทิง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 10 9
44543 วาสนาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 1.47.15.239 2023-06-23 2024-05-28 3 0
77512 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลน้ำยืน น้ำยืน อุบลราชธานี 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 0 0
77672 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 1.46.6.226 2023-11-08 2024-04-05 4 0
77733 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี 1.47.4.234 2023-11-08 2024-05-15 0 0
Update : 2024-06-24 09:30:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
00022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 2 1 1 2023-11-21
00318 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน น้ำยืน อุบลราชธานี 10 10 0 2024-02-19
03525 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 31 16 15 2024-06-21
03526 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 2,818 165 2,653 2024-06-24
03527 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไหล เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 129 128 1 2024-02-05
03530 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 6 6 0 2024-01-24
03531 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 6 6 0 2023-12-08
03532 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก ตำบลแจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 3 0 3 2024-02-02
03533 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพไทย ตำบลแจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 1 1 0 2023-06-14
03534 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 6 0 6 2024-02-02
03535 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 20 20 0 2024-05-14
03539 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 1,607 0 1,607 2024-06-24
03540 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแต้ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 66 0 66 2024-05-24
03541 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแค ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 939 0 939 2024-06-24
03543 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขุ่น ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 837 274 563 2024-06-23
03544 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันทัย ตำบลวาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 905 66 839 2024-06-06
03545 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดควาย ตำบลลาดควาย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 42 8 34 2024-01-02
03546 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง ตำบลสงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 62 3 59 2024-05-27
03547 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูหล่น ตำบลสงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 588 0 588 2024-06-24
03549 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำไหล ตำบลคำไหล ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 19 0 19 2024-06-24
03550 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหมากน้อย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 16 14 2 2024-06-04
03551 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 31 1 30 2024-06-22
03552 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำหมาไน ตำบลนาเลิน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 1,028 0 1,028 2024-06-24
03553 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนใหญ่ ตำบลดอนใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 61 0 61 2023-11-30
03556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์ใต้ ตำบลนาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี 513 0 513 2024-06-24
03560 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี 6 6 0 2024-02-13
03562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานเขื่อง ตำบลเขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี 721 5 716 2024-06-23
03566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวทุ่ง ตำบลค้อทอง เขื่องใน อุบลราชธานี 7 7 0 2024-04-24
03567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส้มป่อย ตำบลค้อทอง เขื่องใน อุบลราชธานี 11 11 0 2023-10-05
03570 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง ตำบลก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี 1 0 1 2024-06-12
03576 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี 6 0 6 2024-06-10
03579 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุน้อย ตำบลธาตุน้อย เขื่องใน อุบลราชธานี 1 1 0 2024-01-14
03580 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทย ตำบลบ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 1 0 1 2024-06-14
03581 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนทอง ตำบลบ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 2 0 2 2024-06-14
03582 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก ตำบลบ้านกอก เขื่องใน อุบลราชธานี 5 0 5 2024-06-18
03584 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลางใหญ่ ตำบลกลางใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี 4 0 4 2024-05-20
03585 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง เขื่องใน อุบลราชธานี 9 0 9 2024-05-16
03587 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี 1 1 0 2023-07-21
03594 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก ตำบลหนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 1 1 0 2024-01-25
03596 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี 29 24 5 2023-10-17
03597 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนกทา ตำบลหนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี 434 134 300 2024-06-11
03599 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 90 54 36 2024-06-04
03601 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี 1 0 1 2024-01-23
03602 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวเจริญ ตำบลทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี 20 20 0 2024-05-23
03603 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนฝ้าย ตำบลสมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี 28 10 18 2024-04-30
03604 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง ตำบลสมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี 1,041 4 1,037 2024-06-24
03605 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทุ่ง เดชอุดม อุบลราชธานี 54 3 51 2024-01-22
03606 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนกอย ตำบลกุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 4,371 29 4,342 2024-06-24
03607 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแคน ตำบลตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 4 2 2 2024-01-23
03608 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนดวน ตำบลตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 11 8 3 2024-01-23
03610 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสาเล้า เดชอุดม อุบลราชธานี 21 14 7 2024-01-23
03611 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 6 2 4 2024-01-23
03612 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเม็กน้อย ตำบลกลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 10 7 3 2024-01-23
03613 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี 264 106 158 2024-06-13
03614 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์ศรี ตำบลท่าโพธ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี 4 0 4 2024-01-23
03615 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวงาม ตำบลบัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 939 7 932 2024-06-24
03617 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำครั่ง ตำบลคำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี 11 8 3 2024-01-24
03618 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากระแชง ตำบลนากระแชง เดชอุดม อุบลราชธานี 78 1 77 2024-02-09
03620 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาว ตำบลโพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 308 7 301 2024-01-05
03621 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมลำโดมใหญ่ เดชอุดม อุบลราชธานี 1,044 1 1,043 2024-06-21
03622 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าโม่ง ตำบลป่าโมง เดชอุดม อุบลราชธานี 29 5 24 2024-02-16
03623 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำกลาง ตำบลป่าโมง เดชอุดม อุบลราชธานี 6 4 2 2024-01-23
03624 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่พัฒนา ตำบลโนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี 2 1 1 2024-03-07
03626 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเทียม ตำบลโนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 9 9 0 2023-04-05
03629 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแดง ตำบลบ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 1 0 1 2023-04-05
03631 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งเพียง ตำบลโสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี 1 0 1 2023-07-04
03633 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตบหู ตำบลโนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 2 2 0 2022-04-11
03634 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโม ตำบลโซง น้ำยืน อุบลราชธานี 1,303 624 679 2024-05-23
03635 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว ตำบลยาง น้ำยืน อุบลราชธานี 5 5 0 2023-11-07
03636 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแข้ด่อน ตำบลโดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 8 1 7 2024-02-19
03637 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสูง ตำบลโดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 1 0 1 2024-02-15
03638 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดเชียงมุน ตำบลโดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 1 0 1 2024-02-15
03639 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองครก-ตายอย น้ำยืน อุบลราชธานี 4 4 0 2024-03-08
03640 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุเปือย ตำบลบุเปือย น้ำยืน อุบลราชธานี 1,424 1,406 18 2024-04-29
03641 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางใหญ่ ตำบลยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี 4 4 0 2024-04-24
03642 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุขวัฒนา ตำบลเก่าขาม น้ำยืน อุบลราชธานี 4 1 3 2024-03-12
03647 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอแลน ตำบลคอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 1 0 1 2024-02-16
03649 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนแป้น ตำบลคอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 2 2 0 2023-11-15
03650 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ บุณฑริก อุบลราชธานี 467 285 182 2024-06-24
03651 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 1 1 0 2023-01-03
03652 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างม่วง ตำบลหนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 5 5 0 2023-06-21
03654 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนค้อ ตำบลโนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี 21 16 5 2024-05-22
03656 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแมด บุณฑริก อุบลราชธานี 24 9 15 2024-05-24
03657 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 4 4 0 2023-11-24
03659 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำสมิง ตำบลเกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1 0 1 2023-11-21
03660 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษม ตำบลเกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 10 8 2 2024-04-01
03661 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี 589 5 584 2024-06-13
03662 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข้ามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 36 28 8 2024-06-11
03664 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกน้อย ตำบลโคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 5 4 1 2023-11-07
03665 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาพิน ตำบลนาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1 0 1 2023-10-31
03667 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนกุง ตำบลโนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1 0 1 2023-10-31
03670 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง ตำบลตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 6 1 5 2023-12-26
03671 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธานี 3 3 0 2023-10-15
03672 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไหล่ทุ่ง ตำบลไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 3 1 2 2024-02-11
03673 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อหิน ตำบลไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1 0 1 2023-10-23
03674 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี 33 0 33 2024-02-08
03677 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1,037 8 1,029 2024-03-01
03678 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเต่า ตระการพืชผล อุบลราชธานี 57 51 6 2023-12-09
03681 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยฝ้ายพัฒนา ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี 79 4 75 2024-06-24
03683 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดง ตำบลแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1 1 0 2023-08-21
03685 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 4 3 1 2023-02-15
03686 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้งลิง ตำบลโนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 35 23 12 2023-06-14
03687 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 219 0 219 2024-06-24
03688 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุมคำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 3 0 3 2023-02-13
03689 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาบิน ตำบลกาบิน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 4 0 4 2023-02-27
03690 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตุ ตำบลกาบิน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 3 3 0 2023-02-13
03691 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก ตำบลหนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 13 11 2 2024-02-13
03698 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 2 2 0 2023-05-15
03700 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 2 2 0 2023-01-24
03704 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไข่นก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 1 1 0 2023-07-07
03705 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 1 1 0 2023-12-18
03707 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 1 1 0 2024-05-01
03715 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัววัด วารินชำราบ อุบลราชธานี 13 12 1 2024-05-25
03717 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโหนนน้อย ตำบลโนนโหนน วารินชำราบ อุบลราชธานี 89 0 89 2024-06-09
03718 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูเมืองกลาง วารินชำราบ อุบลราชธานี 10 10 0 2023-12-14
03719 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเซบูรณ์ ตำบลสระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี 511 5 506 2024-02-07
03721 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพียเภ้า ตำบลคำน้ำแซบ วารินชำราบ อุบลราชธานี 54 0 54 2024-06-19
03723 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบอน วารินชำราบ อุบลราชธานี 1 1 0 2023-03-03
03724 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำขวาง ตำบลคำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี 5 5 0 2024-04-27
03725 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ใหญ่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ อุบลราชธานี 4 4 0 2023-12-25
03726 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก่อ วารินชำราบ อุบลราชธานี 2 2 0 2024-01-29
03727 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกินเพล ตำบลหนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี 958 942 16 2024-06-10
03728 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งเกษม ตำบลโนนผึ้ง วารินชำราบ อุบลราชธานี 24 2 22 2024-05-31
03729 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีไค วารินชำราบ อุบลราชธานี 2,786 2,785 1 2024-06-24
03731 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกางฮุง ตำบลบุ่งไหม วารินชำราบ อุบลราชธานี 1 1 0 2022-04-25
03735 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 508 40 468 2024-03-14
03738 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไฮ ตำบลโนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 432 1 431 2023-11-17
03740 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง ตำบลโพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 1 0 1 2024-06-12
03741 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างแก้ว ตำบลโพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 1 1 0 2024-01-13
03742 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์ ตำบลโพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 1 1 0 2023-10-12
03743 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 2,642 1 2,641 2024-06-24
03744 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 751 3 748 2023-12-19
03747 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 16 16 0 2024-06-02
03751 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนพันชาด ตาลสุม อุบลราชธานี 49 49 0 2023-12-01
03752 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง ตาลสุม อุบลราชธานี 76 2 74 2024-06-13
03754 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง ตาลสุม อุบลราชธานี 186 186 0 2023-12-19
03757 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำหว้า ตาลสุม อุบลราชธานี 6 6 0 2023-12-15
03761 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขาม ตำบลสำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 2 0 2 2024-06-06
03762 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 111 6 105 2024-06-24
03764 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 6 0 6 2024-06-12
03765 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากห้วยม่วง ตำบลเหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 126 0 126 2024-06-24
03766 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฟานยืน ตำบลเหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 2 0 2 2024-06-06
03772 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีมงคล (บ้านเปือย) ตำบลโนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี 636 0 636 2024-06-17
03775 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระดอกเกษ ตำบลโคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี 1 1 0 2023-10-18
03779 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง ตำบลดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 2 2 0 2023-01-10
03783 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี 1 1 0 2023-12-25
03785 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งศรีโคตร ตำบลโนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี 1 1 0 2023-12-28
03786 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำก้อม ตำบลฝางคำ สิรินธร อุบลราชธานี 2 2 0 2024-03-09
03789 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคันเปือย ตำบลคำเขื่อนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี 15 15 0 2024-01-11
03790 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอ้ม ตำบลหนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 36 1 35 2024-03-11
03792 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนใหญ่ ตำบลนาเกษม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 18 18 0 2024-01-19
03794 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งช้าง ตำบลกุดเรือ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 1 0 1 2024-03-14
03795 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวอารี ตำบลนาห่อม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 1 1 0 2022-11-23
03796 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี 911 7 904 2024-06-24
03797 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน ตำบลนาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี 4 3 1 2023-12-21
03798 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาดี ตำบลนาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี 17 17 0 2024-04-03
03799 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาดู่ ตำบลนาดี นาเยีย อุบลราชธานี 2,298 1,698 600 2024-06-23
03800 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเรือง ตำบลนาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี 2,406 424 1,982 2024-06-19
03801 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตาล นาตาล อุบลราชธานี 1 0 1 2023-12-14
03802 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากแซง ตำบลพะลาน นาตาล อุบลราชธานี 426 3 423 2023-11-30
03803 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก ตำบลพะลาน นาตาล อุบลราชธานี 23 22 1 2024-03-02
03806 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพังเคน ตำบลพังเคน นาตาล อุบลราชธานี 9 0 9 2024-05-29
03811 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดูน เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 19 9 10 2024-05-21
03812 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสมบูรณ์ สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 2 0 2 2024-06-19
03814 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำนกเปล้า สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 1 0 1 2024-06-19
03815 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งมะแลงใต้ ตำบลบุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 2 0 2 2024-06-23
03816 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสว่างตก สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 2 0 2 2024-06-21
03819 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนโมกข์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 1 1 0 2023-09-12
10224 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโหง่นขาม ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 5 5 0 2023-11-30
10225 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านดงนา ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 2 2 0 2023-01-03
10228 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแปดอุ้ม น้ำยืน อุบลราชธานี 3 0 3 2024-02-15
10230 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านจันลา น้ำยืน อุบลราชธานี 5 1 4 2024-02-15
10669 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 254 254 0 2024-06-05
10944 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 163 163 0 2024-06-11
10945 โรงพยาบาลโขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี 7 7 0 2024-04-09
10946 โรงพยาบาลเขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี 17 17 0 2024-02-21
10947 โรงพยาบาลเขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 39 38 1 2024-01-31
10948 โรงพยาบาลนาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 1 1 0 2023-09-21
10949 โรงพยาบาลน้ำยืน น้ำยืน อุบลราชธานี 1,071 1,071 0 2024-04-30
10950 โรงพยาบาลบุณฑริก บุณฑริก อุบลราชธานี 70 70 0 2024-06-13
10951 โรงพยาบาลตระการพืชผล ตระการพืชผล อุบลราชธานี 66 66 0 2024-04-17
10952 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 13 13 0 2023-11-26
10953 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 5 5 0 2023-09-06
10954 โรงพยาบาลวารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี 1,219 1,219 0 2024-06-08
10956 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 50 50 0 2024-04-23
10957 โรงพยาบาลตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี 82 82 0 2023-12-16
10958 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 3 3 0 2023-04-15
10959 โรงพยาบาลสำโรง สำโรง อุบลราชธานี 3 3 0 2024-02-05
10960 โรงพยาบาลดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 2 2 0 2023-06-10
10961 โรงพยาบาลสิรินธร สิรินธร อุบลราชธานี 8 8 0 2023-12-21
10962 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 5 5 0 2023-12-06
11443 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เดชอุดม อุบลราชธานี 234 234 0 2024-06-17
11496 โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ วารินชำราบ อุบลราชธานี 30 30 0 2024-04-18
11919 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 6 6 0 2024-05-22
11920 โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 8 8 0 2021-12-31
12269 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 26 26 0 2024-04-18
12270 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 วารินชำราบ อุบลราชธานี 32 32 0 2024-05-09
13871 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทอย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 5 4 1 2023-11-17
13874 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง ตำบลโนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี 1 1 0 2024-01-31
13875 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทย ตำบลหนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 46 0 46 2024-06-21
13876 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเกษม ตำบลท่าลาด วารินชำราบ อุบลราชธานี 1 1 0 2024-02-02
13877 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนยาง วารินชำราบ อุบลราชธานี 1,699 143 1,556 2024-06-24
13878 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสกชัน ตำบลสารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 1 0 1 2024-06-06
13880 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำโพธิ์ ตำบลท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 27 6 21 2024-06-21
14201 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 13 13 0 2023-11-02
14250 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างถ่อ ตำบลโพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 1 0 1 2023-02-10
14251 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 39 6 33 2024-04-18
14256 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่เจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1 0 1 2023-10-31
14257 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุง ตำบลคำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1 0 1 2023-11-21
14632 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 18 18 0 2021-10-19
14832 เทศบาลเมืองวารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี 1 1 0 2023-12-07
14851 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมือดแอ่ ตำบลขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี 96 92 4 2023-10-19
15078 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วารินชำราบ อุบลราชธานี 109 109 0 2024-06-04
15245 ศูนย์สุขภาพชุมชนท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 8 8 0 2024-02-12
15246 ศูนย์สุขภาพชุมชนชยางกูร 28 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 393 355 38 2024-04-29
15247 ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านดู่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 3 0 3 2024-03-21
15248 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดปทุมมาลัย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 86 7 79 2024-06-11
21341 ศูนย์สุขภาพชุชนบ้านโคกเถื่อนช้าง เดชอุดม อุบลราชธานี 293 15 278 2024-05-31
21342 ศูนย์สุขภาพชุชนโรงพยาบาลยุพราชเดชอุดม เดชอุดม อุบลราชธานี 1,319 17 1,302 2024-06-24
21343 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวดูน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 1 1 0 2023-08-15
21984 โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 123 123 0 2024-06-12
23161 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 4 0 4 2024-02-02
23573 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 (เทศบาลเมืองวารินชำราบ) วารินชำราบ อุบลราชธานี 1 1 0 2022-09-19
23749 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงแสนสุข เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 86 0 86 2024-05-29
23788 ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านแขม เดชอุดม อุบลราชธานี 2 1 1 2024-04-13
23798 ศูนย์สุขภาพชุมชนฟ้าห่วน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 19 0 19 2023-11-30
23815 ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดใต้ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 2 2 0 2024-04-26
24032 โรงพยาบาลนาตาล นาตาล อุบลราชธานี 15 15 0 2023-07-07
24821 โรงพยาบาลนาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี 886 886 0 2024-06-03
24965 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงห่องแห่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 12 12 0 2024-03-01
25197 ยู เวลเนส เซ็นเตอร์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 161 161 0 2024-06-10
27967 โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 7 7 0 2024-04-17
27968 โรงพยาบาลน้ำขุ่น น้ำขุ่น อุบลราชธานี 1 1 0 2023-08-23
27976 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 1 1 0 2022-04-08
28022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตำแย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 3 1 2 2024-02-02
28828 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากกุดหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี 9 9 0 2023-11-07
28829 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบ่อแบง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 1 0 1 2023-12-11
28894 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวเทิง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 10 0 10 2024-06-24
41695 โรงพยาบาลนิรันดร์การแพทย์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 4 4 0 2024-01-23
42114 บัณฑิตคลินิกกายภาพบำบัด วารินชำราบ อุบลราชธานี 2 2 0 2023-11-28
43800 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรกรรมโรคไตและศัลยกรรม แพทย์หญิงวิไลพร - นายแพทย์ศุภมิตร วารินชำราบ อุบลราชธานี 8 8 0 2024-04-09
44543 วาสนาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 3 2 1 2024-05-22
77672 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 4 0 4 2024-02-02
Update : 2024-06-24 09:30:02