รายละเอียดผู้ป่วย
เลขประชาชน

-

ชื่อ-สกุล

-

เพศ

-

วันเกิด

-

สิทธิรักษา
อายุ

-

เบอร์โทร
บันทึกข้อมูลผู้มารับบริการ
ข้อมูลพื้นฐานจำเป็น
ความดัน /
น้ำหนัก
ส่วนสูง
รอบเอว
ชีพจร
หายใจ
อุณหภูมิ
การคัดกรอง / ประเมินพฤติกรรม
ตรวจค่าน้ำตาล
ค่าน้ำตาล
วิธีตรวตจระดับน้ำตาล
คัดกรองซึมเศร้า
c01-โรคซึมเศร้า
การสูบบุหรี่
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์