ลำดับ หัวข้อ ลิงค์
1. สปสช.ออนไลน์ https://www.nhso.go.th/page/online_service
2. Facebook สปสช. https://www.facebook.com/NHSO.Thailand/
3. Web NEW Authen https://authenservice.nhso.go.th/authencode/#/login
4. Web NEW E-Claim บันทึกข้อมูลเบิก https://eclaim.nhso.go.th/Client/login
5. Web E-claim https://eclaim.nhso.go.th/webComponent/main/MainWebAction.do
6. OP/PP Individual Records https://op.nhso.go.th/op/main/MainWebAction.do
7. รายงานระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Smart Money Transfer) https://smt.nhso.go.th/smtf/#/home/budget/summary
8. ระบบข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (สำหรับสร้าง QR Code ในการ Scan เพื่อ Authen) http://cpp.nhso.go.th/CPP/
9. KTB https://www.healthplatform.krungthai.com/healthPlatform/login
10. ระบบบูรณาการติดตามข้อมูลการจ่ายชดเชยโรคเฉพาะ (Seamless for DMIS) https://seamlessfordmis.nhso.go.th/seamlessfordmis/faces/login.jsf
11. ppaudit https://ppfs.nhso.go.th/ppaudit/
12. Drug Catalogue http://drug.nhso.go.th/drugcatalogue
13. Moph-IC https://cvp1.moph.go.th/dashboard
14. Moph Claim https://claim-nhso.moph.go.th/nhso/
15. ประกันสังคม https://cs5.chi.or.th/ssopupload/Main
16. หมอพร้อม Digital ID https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mp-pf/mohprompt-did/
17. MOPH IDP Center (สำหรับกำหนดรายชื่อและอุปกรณ์ผู้พิสูจน์ตัวตนสำหรับหมอพร้อม) https://phr1.moph.go.th/idpadmin
18. MIS เขต7 (MIS ขอนแก่น) https://khonkaen2.nhso.go.th/mis/anywhere/template/innova.php?brnid=07&var=R0213
20. MIS-HOS (ดูข้อมูลการเบิกเงิน) https://mishos.nhso.go.th/mis_hos/#/dashboard