38 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
4 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
19,598 ครั้ง
ใช้งาน Authen
36 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
06051 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า เมืองลำพูน ลำพูน 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 311 0
06052 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 12 0
06054 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประตูป่า เมืองลำพูน ลำพูน 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-20 11 0
06055 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลริมปิง เมืองลำพูน ลำพูน 1.47.2.233 2023-12-21 2024-04-30 1 0
06056 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นธง เมืองลำพูน ลำพูน 1.42.3.184 2023-11-08 2023-12-19 0 0
06060 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงยอง เมืองลำพูน ลำพูน 1.45.5.215 2023-12-21 2024-03-20 1,062 0
06063 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม้า ตำบลศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 1.44.2.207 2023-04-03 2024-01-19 0 0
06065 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหนาม เมืองลำพูน ลำพูน 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-12 0 0
06066 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาป่าสัก แม่ทา ลำพูน 1.47.15.239 2023-12-21 2024-05-23 6 0
06067 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 1.46.3.223 2023-10-16 2024-04-01 0 0
06068 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สะป๊วด แม่ทา ลำพูน 1.47.13.237 2023-10-16 2024-05-08 1 0
06069 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทากาศ แม่ทา ลำพูน 1.49.2.241 2022-10-05 2024-06-24 2,015 8
06070 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเลา แม่ทา ลำพูน 1.47.15.239 2023-12-21 2024-06-06 0 0
06071 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน 1.49.2.241 2022-10-05 2024-06-24 3,411 9
06072 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงแม่ลอบ ตำบลทาแม่ลอบ แม่ทา ลำพูน 1.47.15.239 2023-11-08 2024-05-17 4,469 0
06073 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยฮ่อม แม่ทา ลำพูน 1.49.2.241 2022-10-05 2024-06-24 4,697 18
06074 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาทุ่งหลวง แม่ทา ลำพูน 1.47.12.236 2022-10-05 2024-05-07 1 0
06076 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหละ บ้านโฮ่ง ลำพูน 1.42.22.196 2023-11-08 2023-12-12 4 0
06079 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหล่ายแก้ว บ้านโฮ่ง ลำพูน 1.42.3.184 2023-04-03 2023-11-14 0 0
06086 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยศาลา ตำบลแม่ตืน ลี้ ลำพูน 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 0 0
06088 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระบาทห้วยต้ม ลี้ ลำพูน 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 0 0
06091 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาน ลี้ ลำพูน 1.47.4.234 2024-03-19 2024-05-30 470 0
06098 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีป่าซาง ป่าซาง ลำพูน 1.42.22.196 2023-11-08 2023-12-20 0 0
06099 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากบ่อง ป่าซาง ลำพูน 1.39.2.161 2023-11-08 2023-12-14 0 0
06100 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหลวง ป่าซาง ลำพูน 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 1,713 0
06101 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่แรง ป่าซาง ลำพูน 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-15 0 0
06102 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูน 1.46.12.230 2023-11-08 2024-04-23 0 0
06104 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะกอก ป่าซาง ลำพูน 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-13 4 0
06106 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมงคลชัย ป่าซาง ลำพูน 1.47.2.233 2024-04-30 2024-06-18 5 0
06107 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำดิบ ป่าซาง ลำพูน 1.47.15.239 2023-12-21 2024-05-29 29 0
06108 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังสวนกล้วย ตำบลน้ำดิบ ป่าซาง ลำพูน 1.44.6.211 2023-11-08 2024-02-28 0 0
06110 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไซ บ้านธิ ลำพูน 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-12 0 0
06111 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน 1.46.12.230 2023-12-21 2024-04-23 0 0
06112 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองล่อง เวียงหนองล่อง ลำพูน 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 277 1
06113 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าดู่ เวียงหนองล่อง ลำพูน 1.42.22.196 2023-11-08 2023-12-13 0 0
06114 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหลวง ตำบลวังผาง เวียงหนองล่อง ลำพูน 1.46.3.223 2023-11-08 2024-04-05 303 0
13998 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าห้า ตำบลเหมืองจี้ เมืองลำพูน ลำพูน 1.47.4.234 2024-03-19 2024-05-03 0 0
14357 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันมะนะ ตำบลต้นธง เมืองลำพูน ลำพูน 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-20 1 0
Update : 2024-06-24 11:00:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
06051 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า เมืองลำพูน ลำพูน 311 7 304 2024-02-20
06052 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน 12 7 5 2024-06-18
06054 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประตูป่า เมืองลำพูน ลำพูน 11 7 4 2024-02-29
06055 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลริมปิง เมืองลำพูน ลำพูน 1 1 0 2024-01-18
06058 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองจี้ เมืองลำพูน ลำพูน 3 2 1 2023-06-04
06060 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงยอง เมืองลำพูน ลำพูน 1,062 4 1,058 2024-02-15
06066 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาป่าสัก แม่ทา ลำพูน 6 0 6 2023-04-12
06068 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สะป๊วด แม่ทา ลำพูน 1 0 1 2022-11-29
06069 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทากาศ แม่ทา ลำพูน 2,015 0 2,015 2024-06-24
06071 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน 3,411 2 3,409 2024-06-24
06072 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงแม่ลอบ ตำบลทาแม่ลอบ แม่ทา ลำพูน 4,469 1,618 2,851 2024-05-17
06073 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยฮ่อม แม่ทา ลำพูน 4,697 2 4,695 2024-06-24
06074 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาทุ่งหลวง แม่ทา ลำพูน 1 0 1 2022-12-09
06076 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหละ บ้านโฮ่ง ลำพูน 4 0 4 2023-10-18
06085 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เทย ตำบลแม่ตืน ลี้ ลำพูน 1 1 0 2024-01-01
06087 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทราย ลี้ ลำพูน 4 4 0 2023-03-15
06091 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาน ลี้ ลำพูน 470 4 466 2024-02-21
06093 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาง ตำบลศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 1 1 0 2023-01-06
06100 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหลวง ป่าซาง ลำพูน 1,713 2 1,711 2023-05-18
06103 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเรือน ป่าซาง ลำพูน 33 2 31 2023-01-06
06104 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะกอก ป่าซาง ลำพูน 4 3 1 2022-12-28
06106 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมงคลชัย ป่าซาง ลำพูน 5 4 1 2023-01-09
06107 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำดิบ ป่าซาง ลำพูน 29 0 29 2023-11-17
06112 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองล่อง เวียงหนองล่อง ลำพูน 277 1 276 2024-06-24
06114 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหลวง ตำบลวังผาง เวียงหนองล่อง ลำพูน 303 0 303 2024-04-02
10714 โรงพยาบาลลำพูน เมืองลำพูน ลำพูน 90 90 0 2024-05-09
11140 โรงพยาบาลแม่ทา แม่ทา ลำพูน 291 291 0 2024-05-16
11141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน 5 5 0 2023-11-10
11142 โรงพยาบาลลี้ ลี้ ลำพูน 72 22 50 2024-02-06
11144 โรงพยาบาลป่าซาง ป่าซาง ลำพูน 187 187 0 2024-05-15
12000 โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล เมืองลำพูน ลำพูน 14 14 0 2022-08-15
14000 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยอ้อ ป่าซาง ลำพูน 46 0 46 2023-01-10
14357 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันมะนะ ตำบลต้นธง เมืองลำพูน ลำพูน 1 1 0 2023-11-23
14555 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางศิริเวช ลำพูน เมืองลำพูน ลำพูน 29 29 0 2024-05-16
22805 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดลำพูน เมืองลำพูน ลำพูน 2 2 0 2022-12-23
24956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เวียงหนองล่อง ลำพูน 2 2 0 2021-12-17
42186 พริ้นซ์ ลำพูนโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง เมืองลำพูน ลำพูน 7 7 0 2023-10-17
43654 ไตดีลำพูนคลินิกเวชกรรม เมืองลำพูน ลำพูน 8 8 0 2024-01-31
Update : 2024-06-24 11:00:02