116 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
60 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
172,187 ครั้ง
ใช้งาน Authen
851 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
06117 ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านฟ่อน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เมืองลำปาง ลำปาง 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-23 66 0
06118 ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านศรีหมวดเกล้า เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เมืองลำปาง ลำปาง 1.45.1.212 2023-12-21 2024-02-22 0 0
06125 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายทอง ตำบลเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 2,847 5
06127 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นมื่น ตำบลพิชัย เมืองลำปาง ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 13 0
06130 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบเฟือง ตำบลบ้านเอื้อม เมืองลำปาง ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,664 7
06135 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าขัว ตำบลบ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 5,161 26
06136 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงแงว ตำบลบ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 3,737 42
06138 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่จำบอน ตำบลต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 47 0
06139 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม เขต7 ตำบลนิคมพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 5,665 21
06140 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัววัง ตำบลบุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 1.43.9.200 2023-12-21 2024-01-26 0 0
06141 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสี ตำบลบ้านดง แม่เมาะ ลำปาง 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 282 0
06142 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ตำบลนาสัก แม่เมาะ ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,512 20
06143 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอรวก ตำบลจางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 12 0
06144 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาน ตำบลจางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-13 0 0
06145 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด ตำบลสบป้าด แม่เมาะ ลำปาง 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 1,272 11
06146 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำล้อม ตำบลเกาะคา เกาะคา ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 45 0
06147 ศูนย์บริการสาธารณสุขลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง เกาะคา ลำปาง 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 0 0
06148 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจู้ด ตำบลลำปางหลวง เกาะคา ลำปาง 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 3 0
06149 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองแควใต้ ตำบลนาแก้ว เกาะคา ลำปาง 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 0 0
06150 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจอมปิง ตำบลนาแก้ว เกาะคา ลำปาง 1.47.4.234 2024-03-19 2024-05-28 0 0
06151 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไหล่หิน ตำบลไหล่หิน เกาะคา ลำปาง 1.47.2.233 2024-04-30 2024-06-21 1 0
06152 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังพร้าว ตำบลวังพร้าว เกาะคา ลำปาง 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 0 0
06153 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาคงลาน ตำบลศาลา เกาะคา ลำปาง 1.47.15.239 2024-03-19 2024-06-05 42 0
06154 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาไชย ตำบลศาลา เกาะคา ลำปาง 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-18 1 0
06155 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแส่ง ตำบลนาแส่ง เกาะคา ลำปาง 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-20 1 0
06156 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าผา ตำบลท่าผา เกาะคา ลำปาง 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 0 0
06157 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนธรรม ตำบลใหม่พัฒนา เกาะคา ลำปาง 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 1 0
06158 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงป่าป๋อ ตำบลเสริมขวา เสริมงาม ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 97 0
06159 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เลียง ตำบลเสริมขวา เสริมงาม ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 0 0
06160 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ต๋ำ ตำบลเสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 0 0
06161 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง ตำบลเสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-07 0 0
06162 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันโป่ง ตำบลเสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,895 5
06163 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเอี้ยง ตำบลเสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 27 0
06164 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำจำ ตำบลหลวงใต้ งาว ลำปาง 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-18 1 0
06166 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป๋อน ตำบลบ้านร้อง งาว ลำปาง 1.47.15.239 2024-04-30 2024-06-05 0 0
06167 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนา ตำบลบ้านร้อง งาว ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 0 0
06168 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว ตำบลปงเตา งาว ลำปาง 1.47.15.239 2024-03-19 2024-06-07 0 0
06169 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แป้น ตำบลนาแก งาว ลำปาง 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 1,198 10
06170 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อนเหนือ ตำบลบ้านอ้อน งาว ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-07 0 0
06171 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหงใต้ ตำบลบ้านแหง งาว ลำปาง 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 2 0
06173 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหวด ตำบลบ้านหวด งาว ลำปาง 1.47.2.233 2024-04-30 2024-06-06 0 0
06175 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง ตำบลแจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 6 0
06176 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสา ตำบลบ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 2 0
06177 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงดอน ตำบลปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 1,845 13
06178 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียงใจ ตำบลปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 90 0
06179 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สุก ตำบลแม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 2,415 36
06180 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่ว ตำบลแม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-27 1 0
06181 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนางาม ตำบลเมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 142 0
06182 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่งาม ตำบลเมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 7 0
06183 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งผึ้ง ตำบลทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 150 0
06184 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ้คอน ตำบลทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 24 9
06185 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งฮั้ว ตำบลทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 3,605 12
06186 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่แม่พริก ตำบลวังใต้ วังเหนือ ลำปาง 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 4,310 5
06187 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแก้ว ตำบลร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 2,502 11
06188 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องเคาะ ตำบลร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 4,000 25
06189 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่ ตำบลร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 282 21
06190 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตึงใต้ ตำบลวังทอง วังเหนือ ลำปาง 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 5,889 6
06191 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง วังเหนือ ลำปาง 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 1,483 3
06192 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่าง ตำบลวังแก้ว วังเหนือ ลำปาง 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 982 0
06193 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแขม ตำบลวังซ้าย วังเหนือ ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 5,522 20
06194 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงวัง ตำบลวังทรายคำ วังเหนือ ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 4,084 11
06195 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นแก้ว ตำบลล้อมแรด เถิน ลำปาง 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-24 13,606 53
06196 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่วะหลวง ตำบลแม่วะ เถิน ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 6,261 13
06197 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นชัย ตำบลแม่วะ เถิน ลำปาง 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 1,869 0
06198 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ปะหลวง ตำบลแม่ปะ เถิน ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-12 573 0
06199 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเกว๋น ตำบลแม่ปะ เถิน ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 4,160 4
06200 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่มอกกลาง ตำบลแม่มอก เถิน ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,314 3
06201 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุ่มเนิ้ง ตำบลแม่มอก เถิน ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,242 15
06202 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะเลียมหวาน ตำบลเวียงมอก เถิน ลำปาง 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 5,691 11
06203 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางอ้า ตำบลเวียงมอก เถิน ลำปาง 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 134 10
06204 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเกวียน ตำบลเวียงมอก เถิน ลำปาง 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 1,792 4
06205 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหอย ตำบลเวียงมอก เถิน ลำปาง 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 2,578 3
06206 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแก้ว ตำบลนาโป่ง เถิน ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 7,520 43
06207 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเบี้ยหลวง ตำบลนาโป่ง เถิน ลำปาง 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 4,469 9
06208 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ถอด ตำบลแม่ถอด เถิน ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,636 20
06209 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบ้านไร่ ตำบลแม่ถอด เถิน ลำปาง 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 3,693 0
06210 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแก้ว ตำบลเถินบุรี เถิน ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 397 0
06211 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เชียงรายลุ่ม ตำบลแม่พริก แม่พริก ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 951 0
06212 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพะดอกเข็ม ตำบลแม่พริก แม่พริก ลำปาง 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 1 0
06213 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาปังกลาง ตำบลผาปัง แม่พริก ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,083 9
06214 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ปุ ตำบลแม่ปุ แม่พริก ลำปาง 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 2,225 4
06215 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นธง ตำบลแม่ปุ แม่พริก ลำปาง 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 1,829 7
06216 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เชียงรายบน ตำบลพระบาทวังตวง แม่พริก ลำปาง 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 1,024 5
06217 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโทก ตำบลแม่ทะ แม่ทะ ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 0 0
06218 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้วน แม่ทะ ลำปาง 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-24 1,394 43
06219 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคต ตำบลป่าตัน แม่ทะ ลำปาง 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 1,965 8
06220 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วหลวง ตำบลบ้านกิ่ว แม่ทะ ลำปาง 1.47.14.238 2024-03-19 2024-05-13 2 0
06221 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบอมหลวง ตำบลบ้านบอม แม่ทะ ลำปาง 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 2 0
06222 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องห้า ตำบลน้ำโจ้ แม่ทะ ลำปาง 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-24 793 0
06223 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง ตำบลน้ำโจ้ แม่ทะ ลำปาง 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-20 0 0
06224 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลดอนไฟ แม่ทะ ลำปาง 1.47.2.233 2024-04-30 2024-06-04 0 0
06225 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากวาง ตำบลดอนไฟ แม่ทะ ลำปาง 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-24 186 0
06226 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเสือ ตำบลหัวเสือ แม่ทะ ลำปาง 1.49.2.241 2023-10-16 2024-06-21 4 0
06227 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ แม่ทะ ลำปาง 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 1 0
06228 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพะใหม่ ตำบลวังเงิน แม่ทะ ลำปาง 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-20 1 0
06229 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่วะ ตำบลสันดอนแก้ว แม่ทะ ลำปาง 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 2,310 16
06234 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไคร้ ตำบลหนองหล่ม ห้างฉัตร ลำปาง 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 1,934 186
06235 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม ตำบลหนองหล่ม ห้างฉัตร ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 0 0
06236 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียงใต้ ตำบลเมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 2 0
06237 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ตำบลเมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 5,833 10
06238 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันหลวง ตำบลปงยางคก ห้างฉัตร ลำปาง 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-17 3,133 0
06239 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่วง ตำบลปงยางคก ห้างฉัตร ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 640 0
06240 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางอ้อย ตำบลเวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 3 0
06241 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเรียน ตำบลเวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 0 0
06242 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเหียง ตำบลแม่สัน ห้างฉัตร ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 440 0
06243 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวอแก้ว ตำบลวอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,424 19
06245 ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านแม่กองปิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 1.47.15.239 2023-11-08 2024-05-15 0 0
06246 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งข่วง ตำบลทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 3,575 20
06247 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเวียง ตำบลทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 1.46.3.223 2023-12-21 2024-04-02 0 0
06248 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ้ซ้อนเหนือ ตำบลแจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 3,528 10
06250 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม ตำบลหัวเมือง เมืองปาน ลำปาง 1.47.2.233 2024-04-30 2024-05-13 0 0
14001 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดปู่ด้าย ตำบลนาแส่ง เกาะคา ลำปาง 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-29 2 0
14003 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหิน ตำบลเถินบุรี เถิน ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 4,920 6
14004 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นงุ้น ตำบลหัวเมือง เมืองปาน ลำปาง 1.42.22.196 2023-11-08 2023-12-20 0 0
14319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม เขต 16 ตำบลนิคมพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 31 0
14322 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหอรบ ตำบลเวียงมอก เถิน ลำปาง 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 26 1
Update : 2024-06-24 11:15:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
00039 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เมืองลำปาง ลำปาง 21 21 0 2022-02-15
06117 ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านฟ่อน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เมืองลำปาง ลำปาง 66 0 66 2023-12-20
06121 ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกาด เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เมืองลำปาง ลำปาง 1 1 0 2023-05-26
06125 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายทอง ตำบลเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง 2,847 19 2,828 2024-06-24
06127 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นมื่น ตำบลพิชัย เมืองลำปาง ลำปาง 13 0 13 2024-04-25
06128 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย เมืองลำปาง ลำปาง 1 1 0 2023-05-20
06130 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบเฟือง ตำบลบ้านเอื้อม เมืองลำปาง ลำปาง 1,664 359 1,305 2024-06-24
06132 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งม่านเหนือ ตำบลเป้า เมืองลำปาง ลำปาง 1 1 0 2023-05-26
06135 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าขัว ตำบลบ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 5,161 0 5,161 2024-06-24
06136 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงแงว ตำบลบ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 3,737 0 3,737 2024-06-24
06137 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นธงชัย ตำบลต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง 5 5 0 2021-12-31
06138 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่จำบอน ตำบลต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง 47 3 44 2024-02-12
06139 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม เขต7 ตำบลนิคมพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 5,665 6 5,659 2024-06-24
06141 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสี ตำบลบ้านดง แม่เมาะ ลำปาง 282 7 275 2024-06-19
06142 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ตำบลนาสัก แม่เมาะ ลำปาง 2,512 23 2,489 2024-06-24
06143 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอรวก ตำบลจางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง 12 9 3 2023-10-30
06145 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด ตำบลสบป้าด แม่เมาะ ลำปาง 1,272 4 1,268 2024-06-24
06146 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำล้อม ตำบลเกาะคา เกาะคา ลำปาง 45 0 45 2023-12-26
06148 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจู้ด ตำบลลำปางหลวง เกาะคา ลำปาง 3 1 2 2023-10-07
06151 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไหล่หิน ตำบลไหล่หิน เกาะคา ลำปาง 1 1 0 2023-07-21
06153 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาคงลาน ตำบลศาลา เกาะคา ลำปาง 42 42 0 2024-01-11
06154 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาไชย ตำบลศาลา เกาะคา ลำปาง 1 1 0 2023-12-20
06155 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแส่ง ตำบลนาแส่ง เกาะคา ลำปาง 1 0 1 2024-03-28
06157 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนธรรม ตำบลใหม่พัฒนา เกาะคา ลำปาง 1 1 0 2023-02-13
06158 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงป่าป๋อ ตำบลเสริมขวา เสริมงาม ลำปาง 97 0 97 2022-12-15
06162 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันโป่ง ตำบลเสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง 1,895 2 1,893 2024-06-24
06163 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเอี้ยง ตำบลเสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง 27 0 27 2023-09-21
06164 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำจำ ตำบลหลวงใต้ งาว ลำปาง 1 1 0 2024-01-18
06169 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แป้น ตำบลนาแก งาว ลำปาง 1,198 5 1,193 2024-06-24
06171 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหงใต้ ตำบลบ้านแหง งาว ลำปาง 2 2 0 2024-03-21
06175 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง ตำบลแจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง 6 1 5 2024-05-02
06176 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสา ตำบลบ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง 2 0 2 2024-02-27
06177 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงดอน ตำบลปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 1,845 0 1,845 2024-06-24
06178 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียงใจ ตำบลปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 90 0 90 2024-06-17
06179 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สุก ตำบลแม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 2,415 0 2,415 2024-06-24
06180 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่ว ตำบลแม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 1 1 0 2023-12-06
06181 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนางาม ตำบลเมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง 142 0 142 2024-06-21
06182 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่งาม ตำบลเมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง 7 0 7 2024-03-20
06183 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งผึ้ง ตำบลทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง 150 0 150 2024-06-21
06184 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ้คอน ตำบลทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง 24 0 24 2024-06-24
06185 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งฮั้ว ตำบลทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 3,605 3,602 3 2024-06-24
06186 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่แม่พริก ตำบลวังใต้ วังเหนือ ลำปาง 4,310 4 4,306 2024-06-24
06187 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแก้ว ตำบลร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 2,502 143 2,359 2024-06-24
06188 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องเคาะ ตำบลร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 4,000 17 3,983 2024-06-24
06189 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่ ตำบลร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 282 0 282 2024-06-24
06190 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตึงใต้ ตำบลวังทอง วังเหนือ ลำปาง 5,889 21 5,868 2024-06-24
06191 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง วังเหนือ ลำปาง 1,483 7 1,476 2024-06-24
06192 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่าง ตำบลวังแก้ว วังเหนือ ลำปาง 982 24 958 2024-06-14
06193 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแขม ตำบลวังซ้าย วังเหนือ ลำปาง 5,522 26 5,496 2024-06-24
06194 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงวัง ตำบลวังทรายคำ วังเหนือ ลำปาง 4,084 141 3,943 2024-06-24
06195 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นแก้ว ตำบลล้อมแรด เถิน ลำปาง 13,606 3 13,603 2024-06-24
06196 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่วะหลวง ตำบลแม่วะ เถิน ลำปาง 6,261 24 6,237 2024-06-24
06197 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นชัย ตำบลแม่วะ เถิน ลำปาง 1,869 2 1,867 2024-06-13
06198 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ปะหลวง ตำบลแม่ปะ เถิน ลำปาง 573 2 571 2024-05-17
06199 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเกว๋น ตำบลแม่ปะ เถิน ลำปาง 4,160 0 4,160 2024-06-24
06200 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่มอกกลาง ตำบลแม่มอก เถิน ลำปาง 2,314 0 2,314 2024-06-24
06201 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุ่มเนิ้ง ตำบลแม่มอก เถิน ลำปาง 1,242 0 1,242 2024-06-24
06202 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะเลียมหวาน ตำบลเวียงมอก เถิน ลำปาง 5,691 0 5,691 2024-06-24
06203 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางอ้า ตำบลเวียงมอก เถิน ลำปาง 134 0 134 2024-06-24
06204 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเกวียน ตำบลเวียงมอก เถิน ลำปาง 1,792 5 1,787 2024-06-24
06205 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหอย ตำบลเวียงมอก เถิน ลำปาง 2,578 4 2,574 2024-06-24
06206 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแก้ว ตำบลนาโป่ง เถิน ลำปาง 7,520 19 7,501 2024-06-24
06207 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเบี้ยหลวง ตำบลนาโป่ง เถิน ลำปาง 4,469 0 4,469 2024-06-24
06208 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ถอด ตำบลแม่ถอด เถิน ลำปาง 2,636 11 2,625 2024-06-24
06209 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบ้านไร่ ตำบลแม่ถอด เถิน ลำปาง 3,693 2,679 1,014 2023-12-14
06210 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแก้ว ตำบลเถินบุรี เถิน ลำปาง 397 0 397 2024-06-20
06211 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เชียงรายลุ่ม ตำบลแม่พริก แม่พริก ลำปาง 951 10 941 2024-06-20
06212 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพะดอกเข็ม ตำบลแม่พริก แม่พริก ลำปาง 1 0 1 2023-11-17
06213 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาปังกลาง ตำบลผาปัง แม่พริก ลำปาง 2,083 184 1,899 2024-06-24
06214 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ปุ ตำบลแม่ปุ แม่พริก ลำปาง 2,225 0 2,225 2024-06-24
06215 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นธง ตำบลแม่ปุ แม่พริก ลำปาง 1,829 3 1,826 2024-06-24
06216 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เชียงรายบน ตำบลพระบาทวังตวง แม่พริก ลำปาง 1,024 8 1,016 2024-06-24
06218 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้วน แม่ทะ ลำปาง 1,394 4 1,390 2024-06-24
06219 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคต ตำบลป่าตัน แม่ทะ ลำปาง 1,965 0 1,965 2024-06-24
06220 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วหลวง ตำบลบ้านกิ่ว แม่ทะ ลำปาง 2 0 2 2023-11-23
06221 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบอมหลวง ตำบลบ้านบอม แม่ทะ ลำปาง 2 1 1 2024-03-05
06222 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องห้า ตำบลน้ำโจ้ แม่ทะ ลำปาง 793 3 790 2024-06-21
06225 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากวาง ตำบลดอนไฟ แม่ทะ ลำปาง 186 0 186 2024-06-23
06226 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเสือ ตำบลหัวเสือ แม่ทะ ลำปาง 4 3 1 2023-11-09
06227 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ แม่ทะ ลำปาง 1 0 1 2024-06-10
06228 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพะใหม่ ตำบลวังเงิน แม่ทะ ลำปาง 1 0 1 2024-03-01
06229 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่วะ ตำบลสันดอนแก้ว แม่ทะ ลำปาง 2,310 0 2,310 2024-06-24
06234 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไคร้ ตำบลหนองหล่ม ห้างฉัตร ลำปาง 1,934 0 1,934 2024-06-24
06236 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียงใต้ ตำบลเมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 2 0 2 2024-01-09
06237 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ตำบลเมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 5,833 23 5,810 2024-06-24
06238 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันหลวง ตำบลปงยางคก ห้างฉัตร ลำปาง 3,133 3,132 1 2024-06-18
06239 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่วง ตำบลปงยางคก ห้างฉัตร ลำปาง 640 640 0 2023-11-26
06240 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางอ้อย ตำบลเวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 3 1 2 2024-03-14
06242 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเหียง ตำบลแม่สัน ห้างฉัตร ลำปาง 440 1 439 2024-06-10
06243 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวอแก้ว ตำบลวอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง 1,424 17 1,407 2024-06-24
06246 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งข่วง ตำบลทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 3,575 0 3,575 2024-06-24
06248 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ้ซ้อนเหนือ ตำบลแจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 3,528 1 3,527 2024-06-24
10672 โรงพยาบาลลำปาง เมืองลำปาง ลำปาง 1,048 1,048 0 2024-06-18
11146 โรงพยาบาลแม่เมาะ แม่เมาะ ลำปาง 13 13 0 2024-03-12
11147 โรงพยาบาลเกาะคา เกาะคา ลำปาง 393 393 0 2024-06-19
11148 โรงพยาบาลเสริมงาม เสริมงาม ลำปาง 4 4 0 2023-09-22
11149 โรงพยาบาลงาว งาว ลำปาง 13 13 0 2024-02-13
11150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง 3 3 0 2024-01-31
11151 โรงพยาบาลวังเหนือ วังเหนือ ลำปาง 3,811 3,811 0 2024-06-22
11152 โรงพยาบาลเถิน เถิน ลำปาง 1,893 1,893 0 2024-03-03
11153 โรงพยาบาลแม่พริก แม่พริก ลำปาง 85 85 0 2024-03-07
11154 โรงพยาบาลแม่ทะ แม่ทะ ลำปาง 13 13 0 2023-12-20
11155 โรงพยาบาลสบปราบ สบปราบ ลำปาง 3 3 0 2022-05-06
11156 โรงพยาบาลห้างฉัตร ห้างฉัตร ลำปาง 1,554 1,554 0 2024-05-16
11157 โรงพยาบาลเมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 5 5 0 2023-10-30
11512 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เมืองลำปาง ลำปาง 159 159 0 2024-03-27
12003 โรงพยาบาลเขลางค์นครราม เมืองลำปาง ลำปาง 7 7 0 2022-01-15
12283 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมืองลำปาง ลำปาง 16 16 0 2024-02-27
14001 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดปู่ด้าย ตำบลนาแส่ง เกาะคา ลำปาง 2 0 2 2024-01-23
14003 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหิน ตำบลเถินบุรี เถิน ลำปาง 4,920 12 4,908 2024-06-24
14319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม เขต 16 ตำบลนิคมพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 31 0 31 2024-06-21
14322 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหอรบ ตำบลเวียงมอก เถิน ลำปาง 26 2 24 2024-06-24
31430 เกาะคาคลินิกแล็บ(เทคนิคการแพทย์) เกาะคา ลำปาง 1 1 0 2022-03-17
41374 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เกาะคา ลำปาง 4 4 0 2023-09-07
43508 ราชพฤกษ์ลำปางคลินิกเวชกรรม เมืองลำปาง ลำปาง 2 2 0 2024-06-15
43748 รัชนีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เมืองลำปาง ลำปาง 1 1 0 2024-02-04
Update : 2024-06-24 11:15:01