0 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
345 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
Update :

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
07479 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 1 1 0 2023-03-09
07480 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสาหิน เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 5 5 0 2022-12-15
07487 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 3 3 0 2023-03-16
07501 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหิน นครไทย พิษณุโลก 6 6 0 2023-06-12
07506 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคล้อ นครไทย พิษณุโลก 3 3 0 2023-09-10
07516 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 2 2 0 2024-04-15
07524 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มเกล้า ชาติตระการ พิษณุโลก 2 2 0 2023-12-15
07538 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอ้อ บางระกำ พิษณุโลก 1 1 0 2023-02-08
07560 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก 1 1 0 2022-12-03
07562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสะแก พรหมพิราม พิษณุโลก 4 4 0 2024-03-14
07586 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิกุล วังทอง พิษณุโลก 1 1 0 2022-12-17
07589 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก 10 10 0 2023-10-06
10612 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำจวง ชาติตระการ พิษณุโลก 1 1 0 2023-08-22
10676 โรงพยาบาลพุทธชินราช เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 141 141 0 2024-05-24
11251 โรงพยาบาลชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 12 12 0 2024-01-04
11252 โรงพยาบาลบางระกำ บางระกำ พิษณุโลก 5 5 0 2023-08-11
11254 โรงพยาบาลพรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 6 6 0 2024-06-01
11255 โรงพยาบาลวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 1 1 0 2022-08-08
11256 โรงพยาบาลวังทอง วังทอง พิษณุโลก 14 14 0 2024-02-08
11257 โรงพยาบาลเนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก 1 1 0 2022-11-29
11455 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย นครไทย พิษณุโลก 4 4 0 2023-09-28
11517 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวร เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 14 14 0 2024-01-19
14626 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 1 1 0 2021-10-04
14633 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 48 48 0 2021-10-19
14662 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 8 8 0 2021-11-03
14972 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 21 21 0 2024-06-04
30228 ปภาดาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 2 2 0 2023-12-24
41429 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก วังทอง พิษณุโลก 23 23 0 2023-12-14
77610 ศูนย์สุขภาพเมืองพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 3 3 0 2024-05-30
77747 ศูนย์สุขภาพชุมชนร่วมใจ วังทอง พิษณุโลก 1 1 0 2023-12-13
Update : 2024-06-24 11:00:02