99 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
28 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
42,931 ครั้ง
ใช้งาน Authen
164 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
07854 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 1 0
07855 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหมู ตำบลเจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี 1.47.2.233 2024-02-29 2024-05-28 0 0
07856 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-17 556 0
07857 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกลางนา เมืองราชบุรี ราชบุรี 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-19 0 0
07858 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไผ่ เมืองราชบุรี ราชบุรี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-23 8 0
07859 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี ราชบุรี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-08 9 0
07860 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางศรีเพชร เมืองราชบุรี ราชบุรี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 50 8
07861 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-10 0 0
07862 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-17 12 0
07863 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหม้อ เมืองราชบุรี ราชบุรี 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-17 5 0
07864 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามเรือน เมืองราชบุรี ราชบุรี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 16 0
07865 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านญวน ตำบลสามเรือน เมืองราชบุรี ราชบุรี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 183 21
07866 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิกุลทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 193 4
07867 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 744 8
07868 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแร่ เมืองราชบุรี ราชบุรี 1.47.4.234 2023-12-21 2024-05-21 0 0
07869 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินกอง เมืองราชบุรี ราชบุรี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-11 1 0
07870 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแร้ง เมืองราชบุรี ราชบุรี 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-10 0 0
07871 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะพลับพลา เมืองราชบุรี ราชบุรี 1.47.2.233 2024-03-19 2024-05-16 1 0
07872 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะลอย ตำบลเกาะพลับพลา เมืองราชบุรี ราชบุรี 1.46.14.231 2023-04-03 2024-04-26 0 0
07873 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุมดิน เมืองราชบุรี ราชบุรี 1.47.4.234 2024-04-30 2024-06-01 13 0
07874 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางป่า เมืองราชบุรี ราชบุรี 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-15 0 0
07875 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพงสวาย เมืองราชบุรี ราชบุรี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-17 9 0
07876 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เมืองราชบุรี ราชบุรี 1.47.4.234 2024-03-19 2024-05-02 1 0
07877 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูบัว ตำบลคูบัว เมืองราชบุรี ราชบุรี 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-20 3 0
07878 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าราบ เมืองราชบุรี ราชบุรี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 391 0
07879 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ เมืองราชบุรี ราชบุรี 1.47.2.233 2024-03-19 2024-05-20 1 0
07881 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาปิ่นทอง ตำบลปากช่อง จอมบึง ราชบุรี 1.44.6.210 2023-12-21 2024-02-06 0 0
07882 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาผึ้ง ตำบลปากช่อง จอมบึง ราชบุรี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-11 1 0
07883 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเบิกไพร ตำบลเบิกไพร จอมบึง ราชบุรี 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-13 9 0
07885 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-20 190 0
07886 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสีนวล ตำบลด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-18 1 0
07887 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหุบพริก ตำบลด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี 1.47.4.234 2023-12-21 2024-05-11 0 0
07888 สถานีอนามัยบ้านโกรกสิงขร ตำบลด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี 1.47.4.234 2023-12-21 2024-05-20 0 0
07889 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งแฝก ตำบลแก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-24 4,119 6
07890 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 8,500 16
07891 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางเฆ่ ตำบลแก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-24 829 5
07892 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรางบัว จอมบึง ราชบุรี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 8 0
07893 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนก ตำบลรางบัว จอมบึง ราชบุรี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-10 2 0
07903 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก ราชบุรี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 39 0
07904 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประสาทสิทธิ์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี 1.46.12.230 2024-03-19 2024-04-24 1,752 0
07905 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุราษฏร์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 64 0
07906 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาหลวง ดำเนินสะดวก ราชบุรี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-19 123 0
07907 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกรวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 76 0
07908 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนคลัง ดำเนินสะดวก ราชบุรี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-18 19 0
07909 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวงาม ดำเนินสะดวก ราชบุรี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-13 770 0
07910 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวงาม -โพหัก ดำเนินสะดวก ราชบุรี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 46 0
07911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ดำเนินสะดวก ราชบุรี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 6 0
07912 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 87 0
07913 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสี่หมื่น ดำเนินสะดวก ราชบุรี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 176 0
07914 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูหาสวรรค์ ตำบลสี่หมื่น ดำเนินสะดวก ราชบุรี 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-29 323 0
07915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านัด ดำเนินสะดวก ราชบุรี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 286 9
07917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนพิทักษ์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี 1.46.3.223 2024-03-19 2024-04-24 24 0
07918 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางห้าตำลึง ตำบลขุนพิทักษ์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 921 0
07919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนไผ่ ดำเนินสะดวก ราชบุรี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 96 0
07920 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 14 0
07921 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านครก ต.ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-07 1 0
07922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกลางด่าน ตำบลกรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-18 12 0
07923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี 1.47.15.239 2023-12-21 2024-06-04 0 0
07924 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากแรต บ้านโป่ง ราชบุรี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-14 9 0
07925 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง ตำบลปากแรต บ้านโป่ง ราชบุรี 1.45.2.213 2023-11-08 2024-03-23 1 0
07926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกบ บ้านโป่ง ราชบุรี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-11 0 0
07927 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบอน ตำบลหนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 0 0
07928 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี 1.44.2.207 2023-11-08 2024-01-22 1 0
07930 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนกล้วย บ้านโป่ง ราชบุรี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 14 0
07931 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครชุมน์ บ้านโป่ง ราชบุรี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-11 4 0
07932 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาผา ตำบลนครชุมน์ บ้านโป่ง ราชบุรี 1.46.6.226 2023-12-21 2024-04-03 4 0
07933 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง บ้านโป่ง ราชบุรี 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-24 2,714 17
07934 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งพยอม บ้านโป่ง ราชบุรี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-13 2 0
07935 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี 1.39.5.163 2023-04-03 2023-10-20 16 0
07936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระตะโก ตำบลหนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี 1.44.6.210 2023-12-21 2024-02-27 28 0
07937 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไม้เฝ้า ตำบลเขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-08 2 0
07938 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไก่ขัน ตำบลเขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-29 46 0
07939 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสัมมาราม ตำบลเขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 608 2
07941 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางพัง ตำบลเบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 358 2
07942 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 153 0
07943 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดบัวขาว บ้านโป่ง ราชบุรี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-19 14 0
07981 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไร่ ตำบลทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-07 0 0
07982 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 90 0
07983 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองวัวดำ ตำบลทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 1.46.6.226 2024-02-29 2024-04-07 3 0
07984 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังมะนาว ปากท่อ ราชบุรี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,699 26
07985 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 2,057 16
07986 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่ม ปากท่อ ราชบุรี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 13 0
07987 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน ตำบลหนองกระทุ่ม ปากท่อ ราชบุรี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,552 7
07988 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไก่ ปากท่อ ราชบุรี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 15 0
07989 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดยางงาม ปากท่อ ราชบุรี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 68 0
07990 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-21 7 0
07991 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคอก ตำบลอ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-10 21 0
07992 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อกระดาน ปากท่อ ราชบุรี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-11 0 0
07993 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังปลาช่อน ตำบลยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,707 4
07994 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 1.47.8.235 2024-03-19 2024-05-30 45 0
07995 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินสี ต.ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 31 0
07996 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทยประจันต์ ตำบลยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 1.47.4.234 2024-03-19 2024-05-04 1 0
07997 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวันดาว ปากท่อ ราชบุรี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 325 1
07998 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยางโทน ปากท่อ ราชบุรี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 10 0
14220 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสลิด ตำบลดอนกรวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 4,201 12
14221 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลา ตำบลบ้านไร่ ดำเนินสะดวก ราชบุรี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 0 0
14224 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ จอมบึง ราชบุรี 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 16 0
14746 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากคลอง ตำบลแพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 95 0
77657 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก ราชบุรี 1.43.9.200 2023-11-08 2024-01-08 13 0
Update : 2024-06-24 11:30:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
07854 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี 1 0 1 2024-04-26
07856 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี 556 555 1 2024-06-19
07858 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไผ่ เมืองราชบุรี ราชบุรี 8 2 6 2024-03-30
07859 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี ราชบุรี 9 7 2 2024-03-28
07860 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางศรีเพชร เมืองราชบุรี ราชบุรี 50 29 21 2024-06-24
07862 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี 12 11 1 2024-04-27
07863 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหม้อ เมืองราชบุรี ราชบุรี 5 4 1 2024-04-26
07864 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามเรือน เมืองราชบุรี ราชบุรี 16 15 1 2024-03-28
07865 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านญวน ตำบลสามเรือน เมืองราชบุรี ราชบุรี 183 66 117 2024-06-24
07866 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิกุลทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี 193 121 72 2024-06-24
07867 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี 744 5 739 2024-06-24
07869 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินกอง เมืองราชบุรี ราชบุรี 1 1 0 2023-10-27
07871 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะพลับพลา เมืองราชบุรี ราชบุรี 1 1 0 2023-06-02
07873 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุมดิน เมืองราชบุรี ราชบุรี 13 0 13 2024-05-03
07875 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพงสวาย เมืองราชบุรี ราชบุรี 9 6 3 2024-03-28
07876 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เมืองราชบุรี ราชบุรี 1 0 1 2024-04-26
07877 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูบัว ตำบลคูบัว เมืองราชบุรี ราชบุรี 3 2 1 2024-04-26
07878 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าราบ เมืองราชบุรี ราชบุรี 391 16 375 2024-05-16
07879 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ เมืองราชบุรี ราชบุรี 1 0 1 2024-03-28
07882 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาผึ้ง ตำบลปากช่อง จอมบึง ราชบุรี 1 0 1 2024-02-07
07883 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเบิกไพร ตำบลเบิกไพร จอมบึง ราชบุรี 9 4 5 2024-02-05
07885 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี 190 8 182 2024-06-07
07886 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสีนวล ตำบลด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี 1 0 1 2024-02-05
07889 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งแฝก ตำบลแก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี 4,119 3 4,116 2024-06-24
07890 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี 8,500 88 8,412 2024-06-24
07891 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางเฆ่ ตำบลแก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี 829 10 819 2024-06-24
07892 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรางบัว จอมบึง ราชบุรี 8 3 5 2024-05-15
07893 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนก ตำบลรางบัว จอมบึง ราชบุรี 2 2 0 2024-02-05
07894 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 1 1 0 2023-12-17
07903 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก ราชบุรี 39 35 4 2024-06-14
07904 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประสาทสิทธิ์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี 1,752 1,750 2 2024-04-24
07905 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุราษฏร์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี 64 64 0 2024-05-15
07906 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาหลวง ดำเนินสะดวก ราชบุรี 123 120 3 2024-04-24
07907 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกรวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี 76 74 2 2024-04-24
07908 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนคลัง ดำเนินสะดวก ราชบุรี 19 19 0 2024-06-20
07909 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวงาม ดำเนินสะดวก ราชบุรี 770 754 16 2024-04-24
07910 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวงาม -โพหัก ดำเนินสะดวก ราชบุรี 46 45 1 2024-03-28
07911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ดำเนินสะดวก ราชบุรี 6 4 2 2024-04-24
07912 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี 87 75 12 2024-06-12
07913 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสี่หมื่น ดำเนินสะดวก ราชบุรี 176 176 0 2024-06-19
07914 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูหาสวรรค์ ตำบลสี่หมื่น ดำเนินสะดวก ราชบุรี 323 322 1 2024-06-19
07915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านัด ดำเนินสะดวก ราชบุรี 286 93 193 2024-06-24
07917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนพิทักษ์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี 24 23 1 2024-04-26
07918 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางห้าตำลึง ตำบลขุนพิทักษ์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี 921 18 903 2024-06-21
07919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนไผ่ ดำเนินสะดวก ราชบุรี 96 93 3 2024-06-19
07920 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี 14 6 8 2024-06-17
07921 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านครก ต.ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี 1 0 1 2022-12-07
07922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกลางด่าน ตำบลกรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี 12 12 0 2023-06-19
07924 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากแรต บ้านโป่ง ราชบุรี 9 6 3 2024-03-28
07925 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง ตำบลปากแรต บ้านโป่ง ราชบุรี 1 0 1 2022-12-06
07928 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี 1 0 1 2022-12-06
07929 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกระเบื้อง บ้านโป่ง ราชบุรี 2 2 0 2022-12-10
07930 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนกล้วย บ้านโป่ง ราชบุรี 14 0 14 2023-11-13
07931 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครชุมน์ บ้านโป่ง ราชบุรี 4 4 0 2023-04-28
07932 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาผา ตำบลนครชุมน์ บ้านโป่ง ราชบุรี 4 4 0 2022-02-06
07933 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง บ้านโป่ง ราชบุรี 2,714 45 2,669 2024-06-24
07934 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งพยอม บ้านโป่ง ราชบุรี 2 2 0 2023-11-24
07935 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี 16 2 14 2023-11-11
07936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระตะโก ตำบลหนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี 28 28 0 2022-12-22
07937 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไม้เฝ้า ตำบลเขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี 2 1 1 2024-03-28
07938 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไก่ขัน ตำบลเขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี 46 0 46 2024-05-29
07939 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสัมมาราม ตำบลเขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี 608 6 602 2024-06-24
07940 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี 10 0 10 2023-01-31
07941 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางพัง ตำบลเบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี 358 25 333 2024-06-24
07942 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี 153 54 99 2024-04-18
07943 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดบัวขาว บ้านโป่ง ราชบุรี 14 2 12 2024-03-28
07952 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกุ่ม บางแพ ราชบุรี 8 8 0 2023-05-06
07961 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางกะโด ตำบลบ้านสิงห์ โพธาราม ราชบุรี 3 3 0 2024-03-05
07963 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย โพธาราม ราชบุรี 3 3 0 2024-03-29
07982 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 90 54 36 2024-06-23
07983 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองวัวดำ ตำบลทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 3 3 0 2023-08-30
07984 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังมะนาว ปากท่อ ราชบุรี 1,699 32 1,667 2024-06-24
07985 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี 2,057 101 1,956 2024-06-24
07986 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่ม ปากท่อ ราชบุรี 13 12 1 2024-03-28
07987 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน ตำบลหนองกระทุ่ม ปากท่อ ราชบุรี 2,552 300 2,252 2024-06-24
07988 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไก่ ปากท่อ ราชบุรี 15 6 9 2024-04-04
07989 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดยางงาม ปากท่อ ราชบุรี 68 12 56 2024-06-21
07990 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี 7 5 2 2024-03-28
07991 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคอก ตำบลอ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี 21 19 2 2024-05-01
07993 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังปลาช่อน ตำบลยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 1,707 4 1,703 2024-06-24
07994 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 45 5 40 2024-05-21
07995 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินสี ต.ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 31 13 18 2024-05-21
07996 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทยประจันต์ ตำบลยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 1 0 1 2024-03-28
07997 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวันดาว ปากท่อ ราชบุรี 325 18 307 2024-06-24
07998 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยางโทน ปากท่อ ราชบุรี 10 7 3 2024-03-28
10677 โรงพยาบาลราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี 1,419 1,419 0 2024-06-19
10728 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก ราชบุรี 3,297 3,297 0 2024-06-17
10729 โรงพยาบาลบ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุรี 217 217 0 2024-04-05
10730 โรงพยาบาลโพธาราม โพธาราม ราชบุรี 15 15 0 2024-05-14
11273 โรงพยาบาลสวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 11 11 0 2024-06-17
11274 โรงพยาบาลบางแพ บางแพ ราชบุรี 3 3 0 2022-05-08
11275 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี 11 11 0 2024-03-23
11276 โรงพยาบาลปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี 169 169 0 2024-06-09
11277 โรงพยาบาลวัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี 8 8 0 2024-05-24
11458 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จอมบึง ราชบุรี 51 51 0 2024-02-27
11519 โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี เมืองราชบุรี ราชบุรี 2 2 0 2022-04-28
12098 โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เมืองราชบุรี ราชบุรี 30 30 0 2023-11-30
12103 โรงพยาบาลซานคามิลโล บ้านโป่ง ราชบุรี 5 5 0 2022-08-04
12286 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 เมืองราชบุรี ราชบุรี 9 9 0 2022-04-11
14220 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสลิด ตำบลดอนกรวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี 4,201 3,517 684 2024-06-24
14224 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ จอมบึง ราชบุรี 16 0 16 2023-12-18
14746 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากคลอง ตำบลแพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี 95 81 14 2024-05-01
28858 โรงพยาบาลบ้านคา บ้านคา ราชบุรี 3 3 0 2023-11-24
42764 สวนผึ้งคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สวนผึ้ง ราชบุรี 2 2 0 2023-10-13
77657 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก ราชบุรี 13 12 1 2024-01-08
99999 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลโพธาราม โพธาราม ราชบุรี 18 18 0 2022-02-23
Update : 2024-06-24 11:30:02