70 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
8 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
30,607 ครั้ง
ใช้งาน Authen
135 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
08672 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-07 18 0
08674 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 1,233 2
08675 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านสิงขร ตำบลคลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1.46.12.230 2023-12-21 2024-04-18 7 0
08676 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำพุ ตำบลห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 906 0
08677 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 26 0
08679 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านซื่อ ตำบลอ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-07 579 0
08681 สถานีอนามัยพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชีนี เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1.43.12.202 2023-11-08 2024-01-18 9 0
08682 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยายเอม ตำบลอ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-19 16 0
08683 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1.46.14.231 2024-02-29 2024-04-26 0 0
08685 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโก ตำบลบ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 2 0
08688 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุยบุรี ตำบลกุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1.42.3.184 2023-10-16 2023-11-23 1,134 45
08690 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแดง กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-15 9 0
08691 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระครูนิยุตธรรมสุนทร กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-13 0 0
08692 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนยายหนู ตำบลดอนยายหนู กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-21 6 0
08693 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าถล่ม ตำบลสามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 3 0
08695 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่บน ตำบลหาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 8 0
08696 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งกะสัง ตำบลหาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-17 0 0
08697 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทย ตำบลหาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1.47.15.239 2024-03-19 2024-06-08 0 0
08698 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 1.46.3.223 2023-12-21 2024-04-01 2 0
08699 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหอย ตำบลอ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 1.45.10.217 2024-02-29 2024-03-08 2 0
08700 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดเหมืองแร่ ตำบลนาหูกวาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 1.47.15.239 2023-12-21 2024-05-28 0 0
08701 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหูกวาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 1.45.5.215 2023-12-21 2024-03-01 0 0
08702 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-14 0 0
08703 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนใจดี ตำบลเขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-20 1 0
08705 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินดินแดง ตำบลห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 1.46.3.223 2024-02-29 2024-04-01 4 0
08706 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินเทิน ตำบลแสงอรุณ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-20 6 0
08707 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาจ่า ตำบลกำเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-19 6 0
08708 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งขี้ต่าย ตำบลพงศ์ประศาสน์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-21 0 0
08709 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพงศ์ประศาสน์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-08 4 0
08710 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-14 6 0
08711 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำเขียว ตำบลร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 38 0
08712 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองลอย ตำบลร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-14 7 0
08713 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำคีรีวงศ์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 3,656 3
08714 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 57 0
08715 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมงคล ตำบลธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-24 4,013 7
08716 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไก่ต่อ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-24 5,107 55
08717 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 6,904 9
08718 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 20 0
08719 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทองมงคล ตำบลทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-14 0 0
08720 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่รำพึง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-21 1 0
08721 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนจวง ตำบลปากแพรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-20 2 0
08722 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสะพาน บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 0 0
08723 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเบิด ตำบลทรายทอง บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 17 0
08724 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายทอง บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 4 0
08725 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 2 0
08726 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีนคร ตำบลช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 39 0
08727 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-13 0 0
08728 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเจริญ ตำบลไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 4 0
08729 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1.44.5.209 2023-11-08 2024-01-25 0 0
08730 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงสูบ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-18 0 0
08731 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1.47.13.237 2023-12-21 2024-05-08 0 0
08732 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาเมือง ตำบลหนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-12 0 0
08733 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแสลงพันธ์ ตำบลหนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1.43.13.203 2023-12-21 2024-02-29 0 0
08737 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-10 189 0
08738 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-22 0 0
08739 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไทรงาม ตำบลหนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 1.44.5.209 2023-12-21 2024-02-01 0 0
08740 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 1.47.15.239 2024-02-29 2024-05-24 18 0
08741 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 1.47.8.235 2024-02-29 2024-06-14 0 0
08742 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยผื้ง ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 1.47.12.236 2024-03-19 2024-06-09 2 0
08743 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงนคร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 1.46.12.230 2024-03-19 2024-04-17 1 0
08744 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-17 3 0
08745 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาลอย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 1.47.15.239 2024-03-19 2024-06-04 3 0
08746 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลศิลาลอย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 1.47.2.233 2023-12-21 2024-05-01 0 0
08747 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 3,613 14
08748 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งเคล็ด ตำบลไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 1.47.4.234 2023-12-21 2024-05-24 4 0
08749 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก ตำบลไร่ใหม่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 1.44.6.211 2023-11-08 2024-02-19 0 0
12471 สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 116 0
14212 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งประดู่ ตำบลทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 1.47.2.233 2024-02-29 2024-05-02 6 0
14216 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก ตำบลไร่ใหม่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-30 1 0
23814 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพรกตะคร้อ ตำบลบึงนคร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 1.46.3.223 2024-03-19 2024-04-26 0 0
Update : 2024-06-24 10:45:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
00061 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1 1 0 2021-10-01
08672 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 18 8 10 2024-02-22
08674 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1,233 10 1,223 2024-06-24
08675 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านสิงขร ตำบลคลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 7 7 0 2024-02-28
08676 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำพุ ตำบลห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 906 604 302 2024-04-24
08677 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 26 26 0 2024-03-24
08678 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 2 2 0 2023-08-31
08679 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านซื่อ ตำบลอ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 579 107 472 2024-05-21
08681 สถานีอนามัยพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชีนี เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 9 9 0 2023-11-20
08682 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยายเอม ตำบลอ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 16 16 0 2024-05-08
08684 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนซอ ตำบลบ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1 1 0 2024-02-22
08685 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโก ตำบลบ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 2 2 0 2024-04-07
08688 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุยบุรี ตำบลกุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1,134 1,134 0 2024-06-24
08690 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแดง กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 9 9 0 2023-10-05
08692 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนยายหนู ตำบลดอนยายหนู กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 6 6 0 2024-05-27
08693 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าถล่ม ตำบลสามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 3 3 0 2023-11-03
08694 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลาง ตำบลสามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 2 2 0 2024-01-16
08695 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่บน ตำบลหาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 8 8 0 2023-11-23
08698 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 2 2 0 2023-11-15
08699 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหอย ตำบลอ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 2 2 0 2024-01-13
08703 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนใจดี ตำบลเขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 1 1 0 2023-02-28
08704 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 1 1 0 2023-11-24
08705 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินดินแดง ตำบลห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 4 0 4 2023-01-17
08706 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินเทิน ตำบลแสงอรุณ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 6 5 1 2023-10-10
08707 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาจ่า ตำบลกำเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 6 5 1 2024-03-01
08709 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพงศ์ประศาสน์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 4 1 3 2024-06-05
08710 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 6 5 1 2024-01-20
08711 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำเขียว ตำบลร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 38 5 33 2023-10-11
08712 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองลอย ตำบลร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 7 5 2 2023-07-11
08713 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำคีรีวงศ์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 3,656 394 3,262 2024-06-24
08714 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 57 16 41 2024-05-31
08715 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมงคล ตำบลธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 4,013 7 4,006 2024-06-24
08716 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไก่ต่อ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 5,107 16 5,091 2024-06-24
08717 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 6,904 709 6,195 2024-06-24
08718 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 20 20 0 2024-01-22
08720 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่รำพึง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 1 1 0 2023-11-06
08721 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนจวง ตำบลปากแพรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 2 2 0 2023-01-27
08723 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเบิด ตำบลทรายทอง บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 17 14 3 2024-05-21
08724 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายทอง บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 4 3 1 2024-03-09
08725 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 2 2 0 2022-01-06
08726 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีนคร ตำบลช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 39 1 38 2024-04-29
08728 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเจริญ ตำบลไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 4 1 3 2023-11-08
08737 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 189 0 189 2024-02-19
08740 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 18 17 1 2024-04-02
08742 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยผื้ง ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 2 2 0 2021-12-12
08743 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงนคร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 1 1 0 2023-02-20
08744 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 3 3 0 2023-08-11
08745 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาลอย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 3 0 3 2023-10-26
08747 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 3,613 462 3,151 2024-06-24
08748 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งเคล็ด ตำบลไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 4 4 0 2023-09-03
10737 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 485 485 0 2024-06-21
11315 โรงพยาบาลกุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 765 765 0 2024-06-21
11316 โรงพยาบาลทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 48 48 0 2024-05-12
11317 โรงพยาบาลบางสะพาน บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 532 532 0 2024-05-14
11318 โรงพยาบาลบางสะพานน้อย บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 19 19 0 2023-08-05
11319 โรงพยาบาลปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 7 7 0 2023-06-20
11320 โรงพยาบาลหัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 147 147 0 2024-05-15
11321 โรงพยาบาลสามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 715 715 0 2024-05-08
11500 โรงพยาบาลกองบิน 5 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1 1 0 2024-01-22
11522 โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 11 11 0 2024-01-30
12471 สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 116 5 111 2024-06-12
14212 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งประดู่ ตำบลทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 6 6 0 2023-06-07
14216 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก ตำบลไร่ใหม่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 1 1 0 2023-05-26
14819 ศูนย์บริการสาธารณสุขแนบเคหาสน์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 2 0 2 2023-02-13
14820 ศูนย์บริการสาธารณสุขเขาตะเกียบ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 35 3 32 2023-07-18
29648 คลินิกศรีสมัยการแพทย์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 18 18 0 2024-03-06
77736 ศูนย์สุขภาพชุมชนหัวหิน 3 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 1 1 0 2023-03-16
Update : 2024-06-24 10:45:02