114 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
23 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
40,740 ครั้ง
ใช้งาน Authen
77 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
05291 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้อน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-13 1 0
05292 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสว่าง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-07 0 0
05293 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 0 0
05294 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสอ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 8 0
05295 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะอาดนาทม เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 0 0
05296 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายแตก เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1.47.2.233 2024-04-30 2024-06-05 225 0
05297 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแพง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1.47.13.237 2024-04-30 2024-05-31 0 0
05298 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 2 0
05299 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแกเปะ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 4,426 24
05300 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไคร้ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1.47.2.233 2024-04-30 2024-06-03 0 0
05301 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสว่าง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1.47.15.239 2024-03-19 2024-06-07 0 0
05302 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงใหญ่ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-11 4 0
05303 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าหลวง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 154 8
05304 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 62 4
05305 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่ากลาง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-12 9 0
05306 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำบุ่น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-13 21 0
05307 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงใต้ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 941 14
05308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนชัย เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 0 0
05309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 1 0
05311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนศรีสวัสดิ์ นามน กาฬสินธุ์ 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-15 0 0
05312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยอดแกง นามน กาฬสินธุ์ 1.42.3.184 2023-10-16 2023-11-10 0 0
05313 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวงัว นามน กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 2 0
05314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงเปลือย นามน กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 0 0
05315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุทัยวรรณ นามน กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-11 0 0
05316 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวใน นามน กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 94 0
05317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข้าวหลาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-10 1 0
05318 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-18 0 0
05320 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสีถาน กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1.46.6.226 2024-02-29 2024-04-05 0 0
05321 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 15 0
05323 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนทัน ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-17 3 0
05324 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเยื่ยม ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-09 4 0
05325 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแดง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-16 3 0
05326 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-24 21 0
05328 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกประสิทธิ์ ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 1.45.14.220 2024-02-29 2024-03-28 1 0
05331 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนามล กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-19 1,198 0
05334 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อพัฒนา ร่องคำ กาฬสินธุ์ 1.42.3.184 2023-11-08 2023-11-13 0 0
05337 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 36 0
05338 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติสุข กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 977 0
05339 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวล กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 67 0
05342 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาไคร้ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 5,817 0
05343 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1.47.2.233 2024-03-19 2024-05-29 65 0
05344 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงศรี กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-18 64 0
05345 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคุย กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 3,449 20
05346 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนฟองแก้ว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1.47.2.233 2024-04-30 2024-06-05 101 0
05348 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองห้าง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-27 13 0
05349 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโก กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 1,224 0
05350 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวทอง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-22 2,250 0
05351 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดค้าว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 4 0
05353 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตาหลิ่ว เขาวง กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 55 0
05354 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ เขาวง กาฬสินธุ์ 1.44.6.211 2023-12-21 2024-03-25 0 0
05355 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนสวาง เขาวง กาฬสินธุ์ 1.45.5.215 2023-12-06 2024-03-14 2 0
05356 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสะอาด เขาวง กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 4,018 0
05357 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสียว ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1.47.4.234 2024-03-19 2024-05-24 4 0
05359 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-31 4 0
05360 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกใหญ่ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 0 0
05361 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเตย ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1.47.15.239 2024-03-19 2024-06-04 0 0
05362 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1.47.2.233 2024-04-30 2024-06-22 2 0
05363 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-31 0 0
05364 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-23 0 0
05366 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนยานาง ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1 0
05367 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1.47.2.233 2024-04-30 2024-06-05 0 0
05368 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1.42.22.196 2023-10-16 2023-12-12 4 0
05370 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุทธรักษา ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1.47.2.233 2024-03-19 2024-05-31 140 0
05373 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตอกแป้น ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 0 0
05374 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 19 0
05375 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโดน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-19 1 0
05376 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-30 0 0
05377 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยมะทอ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-17 0 0
05378 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิมูล ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 3 0
05379 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-20 0 0
05380 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนขี้ควง ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1.45.14.220 2024-03-19 2024-04-23 1 0
05382 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำลือชา สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-27 1 0
05383 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสมบูรณ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-06-11 2024-06-17 0 0
05384 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนามะเขือ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 1 0
05385 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1.47.2.233 2024-03-19 2024-05-02 1 0
05386 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงกุญชร สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 13 0
05387 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดดงเค็ง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 87 1
05388 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแหลมทอง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 468 0
05389 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 0 0
05392 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดินจี่ คำม่วง กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 48 0
05397 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-31 0 0
05398 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางอุ้ม ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 1.47.2.233 2024-02-29 2024-06-16 0 0
05399 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดจิก ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 1.46.3.223 2023-11-08 2024-03-30 1 0
05400 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนสุข ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 1.45.13.219 2023-10-16 2024-03-15 0 0
05401 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแซง ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-11 1 0
05402 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 1.47.2.233 2024-02-29 2024-05-02 0 0
05403 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสมบูรณ์ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 0 0
05413 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวโดน สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 52 0
05414 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างแก้ว สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 0 0
05415 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 0 0
05416 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-11 1 0
05418 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 0 0
05419 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขมิ้น สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 0 0
05420 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 1 0
05421 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบอน สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 151 1
05422 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-05-03 2024-06-21 0 0
05424 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไค้นุ่น ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-20 0 0
05428 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุงน้อย สามชัย กาฬสินธุ์ 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-27 1,152 0
05429 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำสร้างเที่ยง สามชัย กาฬสินธุ์ 1.38.1.158 2023-04-03 2023-10-05 0 0
05430 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองช้าง สามชัย กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 2,517 0
05432 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจอมศรี นาคู กาฬสินธุ์ 1.46.3.223 2023-12-21 2024-04-24 0 0
05433 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านากระเดา นาคู กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-19 2 0
05434 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนนาจาน นาคู กาฬสินธุ์ 1.47.4.234 2024-03-19 2024-05-04 624 0
05438 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดครอง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 0 0
05439 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะอาดไชยศรี ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1.45.14.220 2023-12-06 2024-03-25 29 0
05440 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเจริญ ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-13 0 0
05441 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงนา ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-13 0 0
05442 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจำปา ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1.42.3.184 2023-11-08 2023-11-28 0 0
13963 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเมือง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-16 10 0
13964 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนโคก กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1.44.6.211 2023-12-21 2024-02-27 0 0
14347 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์แห่งที่ 1 (ซอยน้ำทิพย์) เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-19 29 0
22776 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1.45.14.220 2023-10-16 2024-03-28 0 0
23219 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงแสน ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-20 290 0
24743 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุแห่งที่ ๒ (ดงปอ) เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 502 5
Update : 2024-06-24 11:00:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
00490 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชัย สามชัย กาฬสินธุ์ 1 1 0 2022-12-26
05291 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้อน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1 1 0 2024-01-10
05294 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสอ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 8 8 0 2023-12-15
05296 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายแตก เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 225 0 225 2023-05-29
05298 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2 0 2 2024-06-10
05299 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแกเปะ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 4,426 4 4,422 2024-06-24
05302 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงใหญ่ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 4 4 0 2023-07-28
05303 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าหลวง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 154 0 154 2024-06-24
05304 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 62 5 57 2024-06-24
05305 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่ากลาง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 9 7 2 2024-02-12
05306 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำบุ่น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 21 17 4 2024-04-11
05307 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงใต้ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 941 0 941 2024-06-24
05309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1 0 1 2023-01-25
05313 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวงัว นามน กาฬสินธุ์ 2 0 2 2024-05-02
05316 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวใน นามน กาฬสินธุ์ 94 90 4 2024-06-07
05317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข้าวหลาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1 1 0 2023-11-20
05321 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 15 15 0 2023-12-14
05323 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนทัน ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 3 0 3 2022-12-22
05324 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเยื่ยม ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 4 4 0 2023-10-15
05325 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแดง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 3 3 0 2024-04-02
05326 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุ์ 21 4 17 2023-02-24
05328 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกประสิทธิ์ ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 1 1 0 2024-03-28
05329 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเพลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1 1 0 2023-06-30
05331 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนามล กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1,198 1 1,197 2023-07-12
05336 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดฝั่งแดง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 3 3 0 2023-08-17
05337 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 36 36 0 2023-10-11
05338 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติสุข กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 977 724 253 2024-06-11
05339 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวล กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 67 66 1 2024-05-08
05340 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 5 5 0 2022-04-21
05341 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนผึ้ง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 6 6 0 2023-08-28
05342 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาไคร้ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 5,817 5,817 0 2024-06-17
05343 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 65 65 0 2024-05-28
05344 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงศรี กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 64 61 3 2024-05-09
05345 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคุย กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 3,449 2,365 1,084 2024-06-24
05346 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนฟองแก้ว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 101 7 94 2024-06-05
05348 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองห้าง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 13 13 0 2024-01-23
05349 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโก กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1,224 1,181 43 2024-06-18
05350 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวทอง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2,250 25 2,225 2024-06-22
05351 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดค้าว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 4 4 0 2024-02-14
05353 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตาหลิ่ว เขาวง กาฬสินธุ์ 55 1 54 2024-03-22
05355 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนสวาง เขาวง กาฬสินธุ์ 2 0 2 2024-02-28
05356 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสะอาด เขาวง กาฬสินธุ์ 4,018 60 3,958 2024-06-21
05357 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสียว ยางตลาด กาฬสินธุ์ 4 4 0 2023-07-13
05358 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกศรี ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2 2 0 2023-01-20
05359 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 4 4 0 2023-10-29
05362 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2 2 0 2023-08-26
05366 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนยานาง ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1 1 0 2023-05-23
05368 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 4 4 0 2023-04-13
05369 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสี ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1 1 0 2023-10-03
05370 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุทธรักษา ยางตลาด กาฬสินธุ์ 140 17 123 2024-05-31
05372 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสูง ยางตลาด กาฬสินธุ์ 628 0 628 2023-05-12
05374 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 19 19 0 2023-11-24
05375 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโดน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1 1 0 2023-09-19
05378 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิมูล ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 3 3 0 2024-02-28
05380 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนขี้ควง ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1 0 1 2024-03-28
05382 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำลือชา สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1 1 0 2024-03-08
05384 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนามะเขือ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1 0 1 2024-03-07
05385 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1 0 1 2023-05-08
05386 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงกุญชร สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 13 7 6 2024-04-04
05387 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดดงเค็ง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 87 0 87 2024-06-24
05388 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแหลมทอง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 468 21 447 2024-06-10
05391 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพน คำม่วง กาฬสินธุ์ 4 4 0 2024-03-23
05392 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดินจี่ คำม่วง กาฬสินธุ์ 48 12 36 2024-03-14
05393 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบอน คำม่วง กาฬสินธุ์ 2 2 0 2023-11-20
05394 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตาล คำม่วง กาฬสินธุ์ 5 5 0 2024-06-15
05399 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดจิก ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 1 1 0 2023-01-09
05401 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแซง ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 1 0 1 2023-01-25
05409 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุมแสง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1 1 0 2022-12-19
05410 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูฮัง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1 1 0 2024-02-07
05411 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุงเผือก หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1 1 0 2024-05-15
05412 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1 1 0 2023-11-10
05413 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวโดน สมเด็จ กาฬสินธุ์ 52 5 47 2023-10-18
05416 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1 1 0 2023-08-25
05417 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหมูม่น สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1 0 1 2023-01-11
05420 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1 0 1 2023-10-18
05421 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบอน สมเด็จ กาฬสินธุ์ 151 3 148 2024-06-24
05426 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแซง สามชัย กาฬสินธุ์ 8 8 0 2023-12-20
05428 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุงน้อย สามชัย กาฬสินธุ์ 1,152 2 1,150 2024-04-26
05430 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองช้าง สามชัย กาฬสินธุ์ 2,517 2,517 0 2024-06-20
05433 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านากระเดา นาคู กาฬสินธุ์ 2 2 0 2023-12-16
05434 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนนาจาน นาคู กาฬสินธุ์ 624 6 618 2024-05-04
05435 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนางาม นาคู กาฬสินธุ์ 2 2 0 2023-10-15
05437 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูแล่นช้าง นาคู กาฬสินธุ์ 2 2 0 2023-07-26
05439 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะอาดไชยศรี ดอนจาน กาฬสินธุ์ 29 0 29 2023-03-11
10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 301 301 0 2024-06-04
11077 โรงพยาบาลนามน นามน กาฬสินธุ์ 25 25 0 2024-05-28
11078 โรงพยาบาลกมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 11 11 0 2023-07-10
11079 โรงพยาบาลร่องคำ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2 2 0 2023-03-31
11080 โรงพยาบาลเขาวง เขาวง กาฬสินธุ์ 80 80 0 2024-06-08
11081 โรงพยาบาลยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ 14 14 0 2024-05-02
11082 โรงพยาบาลห้วยเม็ก ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 3 3 0 2023-04-11
11083 โรงพยาบาลสหัสขันธ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 7 7 0 2024-03-16
11084 โรงพยาบาลคำม่วง คำม่วง กาฬสินธุ์ 75 75 0 2024-03-28
11086 โรงพยาบาลหนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2 2 0 2024-05-15
11087 โรงพยาบาลสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 45 45 0 2024-05-06
11088 โรงพยาบาลห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 7 7 0 2023-09-15
11449 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 3,741 3,741 0 2024-06-10
13963 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเมือง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 10 7 3 2024-06-16
14347 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์แห่งที่ 1 (ซอยน้ำทิพย์) เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 29 16 13 2024-06-14
23219 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงแสน ดอนจาน กาฬสินธุ์ 290 9 281 2023-04-13
24743 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุแห่งที่ ๒ (ดงปอ) เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 502 11 491 2024-06-24
27407 คลินิกจา-พบ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ คำม่วง กาฬสินธุ์ 121 121 0 2024-03-24
28017 โรงพยาบาลนาคู นาคู กาฬสินธุ์ 6 6 0 2023-10-19
28789 โรงพยาบาลฆ้องชัย ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 10 10 0 2024-03-13
28790 โรงพยาบาลดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธุ์ 7 7 0 2023-01-01
28791 โรงพยาบาลสามชัย สามชัย กาฬสินธุ์ 3,866 3,866 0 2024-06-17
41418 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมศิวกรตรัยเวช เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 9 9 0 2024-02-19
42273 วีอาร์พีคลินิกเวชกรรม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 38 38 0 2024-02-20
42746 เดชาคลินิกเวชกรรม สมเด็จ กาฬสินธุ์ 9 9 0 2023-07-15
43760 บ้านโพนคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คำม่วง กาฬสินธุ์ 186 186 0 2024-05-22
77738 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2 2 0 2023-08-30
Update : 2024-06-24 11:00:02