37 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
2,482 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
04170 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยลึก ตำบลโพธิ์ชัย เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 1.38.1.158 2023-04-03 2023-10-10 0 0
04171 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวโซม ตำบลหนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 1.38.1.158 2023-04-03 2023-10-09 0 0
04172 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนา ตำบลหัวนา เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 1.39.4.162 2022-10-05 2023-10-19 0 0
04173 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนคูณ ตำบลบ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 1.26.5.125 2022-10-05 2023-11-17 0 0
04174 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข้องโป้ ตำบลบ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 1.39.7.165 2023-04-03 2023-10-25 0 0
04175 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนามะเฟือง ตำบลนามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 1.42.17.191 2022-10-05 2023-11-30 0 0
04178 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเลิง ตำบลโนนขมิ้น เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 1.38.1.158 2022-10-05 2024-04-15 0 0
04180 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหมากเลื่อม ตำบลลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 1.42.3.184 2023-04-03 2023-11-15 18 0
04182 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางหลวงเหนือ ตำบลกุดจิก เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 1.42.15.190 2023-04-03 2023-11-27 0 0
04187 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกลาง ตำบลป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 1.43.7.199 2023-11-08 2024-01-16 0 0
04189 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งแค ตำบลด่านช้าง นากลาง หนองบัวลำภู 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 3 0
04190 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหนองทุ่ม ตำบลกุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลำภู 1.39.2.161 2023-04-03 2023-10-18 0 0
04193 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ่ำเสี้ยว นากลาง หนองบัวลำภู 1.42.3.184 2023-04-03 2023-12-07 0 0
04194 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดกระสู้ ตำบลเก่ากลอย นากลาง หนองบัวลำภู 1.38.1.158 2023-04-03 2023-10-03 0 0
04195 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางชุม ตำบลเก่ากลอย นากลาง หนองบัวลำภู 1.42.15.190 2023-04-03 2023-11-27 0 0
04197 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าอุทัย ตำบลอุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู 1.46.3.223 2024-02-29 2024-04-02 107 0
04198 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพนาวัลย์ ตำบลดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู 1.43.13.203 2023-04-03 2024-01-19 0 0
04201 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสกก้านเหลือง ตำบลบ้านถิ่น โนนสัง หนองบัวลำภู 1.38.1.158 2023-04-03 2023-10-06 0 0
04209 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตานา ตำบลโคกใหญ่ โนนสัง หนองบัวลำภู 1.40.2.167 2023-04-03 2023-11-07 0 0
04214 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีวิชัย ตำบลศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 1.39.5.163 2022-10-05 2023-10-20 0 0
04217 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากอก ตำบลนากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 1.42.17.191 2023-11-08 2023-11-30 0 0
04219 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินตลาด ตำบลโนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 1.44.2.207 2023-04-03 2024-01-22 0 0
04224 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายหิน ตำบลโนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 1.42.17.191 2022-10-05 2023-11-30 2 0
04226 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุงแก้ว ตำบลหนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 1.42.3.184 2023-10-16 2023-11-29 0 0
04228 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายมูล ตำบลทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 1.38.1.158 2023-04-03 2023-10-18 43 0
04229 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหันนางาม ตำบลหันนางาม ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 1.40.2.167 2023-04-03 2023-11-03 0 0
04232 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนปอแดง ตำบลบ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 1.42.3.184 2023-04-03 2023-11-16 0 0
04235 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งสว่าง(นาด่าน/สุขสำราญ) ตำบลนาด่าน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 1.43.7.199 2023-04-03 2023-12-31 0 0
04236 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวน้อย ตำบลนาด่าน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 1.39.7.165 2023-04-03 2023-10-27 0 0
04238 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโชคชัย ตำบลดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 1.37.1.157 2023-04-03 2023-10-12 0 0
04240 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดผึ้ง ตำบลกุดผึ้ง สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-14 0 0
04241 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากลาง ตำบลนาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู 1.39.4.162 2023-04-03 2023-10-19 0 0
13892 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลนาคำไฮ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 1.44.6.211 2022-10-05 2024-02-09 6 0
13893 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหว้า ตำบลศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 1.42.17.191 2023-10-16 2023-11-29 0 0
77462 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 2,043 0
99801 ศูนย์สุขภาพชุมชนสุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 1.38.1.158 2023-04-03 2023-10-09 0 0
99952 ศูนย์สุขภาพชุมชนนาวัง นาวัง หนองบัวลำภู 1.45.2.213 2023-04-03 2024-03-13 0 0
Update : 2024-06-24 10:30:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
04180 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหมากเลื่อม ตำบลลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 18 17 1 2023-05-23
04181 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 1 0 1 2022-12-07
04184 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวเหนือ ตำบลโนนทัน เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 4 0 4 2023-08-24
04188 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้าน้อย เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 185 0 185 2023-04-17
04189 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งแค ตำบลด่านช้าง นากลาง หนองบัวลำภู 3 0 3 2023-03-13
04196 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วง ตำบลโนนเมือง นากลาง หนองบัวลำภู 1 1 0 2022-05-13
04197 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าอุทัย ตำบลอุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู 107 0 107 2024-02-05
04204 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลกุดดู่ โนนสัง หนองบัวลำภู 1 0 1 2023-01-19
04208 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยมะหลี่ ตำบลโนนเมือง โนนสัง หนองบัวลำภู 2 2 0 2024-04-10
04224 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายหิน ตำบลโนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 2 2 0 2023-06-27
04227 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก ตำบลหนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 5 5 0 2023-04-02
04228 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายมูล ตำบลทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 43 21 22 2023-05-08
04237 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 1 1 0 2022-11-29
04243 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแก ตำบลนาแก นาวัง หนองบัวลำภู 1 1 0 2022-12-09
10704 โรงพยาบาลหนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 32 32 0 2024-03-26
10991 โรงพยาบาลนากลาง นากลาง หนองบัวลำภู 7 7 0 2023-06-06
10992 โรงพยาบาลโนนสัง โนนสัง หนองบัวลำภู 4 4 0 2024-04-11
10993 โรงพยาบาลศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 9 9 0 2024-01-29
11924 โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 1 1 0 2022-03-02
13892 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลนาคำไฮ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 6 4 2 2023-05-22
23367 โรงพยาบาลนาวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นาวัง หนองบัวลำภู 4 4 0 2022-04-01
23921 ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลหนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 2 2 0 2023-03-31
77462 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 2,043 0 2,043 2024-04-10
Update : 2024-06-24 10:30:02