146 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
22 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
64,647 ครั้ง
ใช้งาน Authen
149 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
04481 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากดง ตำบลนิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1.47.15.239 2024-03-19 2024-06-01 3 0
04482 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาว บ้านพรานเหมือน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-08 1 0
04484 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาด ตำบลบ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 1 0
04485 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมทหารผ่านศึก นิคมทหารผ่านศึก เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-20 617 0
04486 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสูง บ้านป่าหวาย เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-12 3,583 0
04487 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหมูม่น ต.หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-20 5 0
04488 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำปา ตำบลเชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-15 0 0
04489 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงยืน บ้านหนองเป็ด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1.47.15.239 2024-04-30 2024-06-04 1 0
04490 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนาคำ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-29 2 0
04491 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดสระ บ้านโนนยาง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-09 16 0
04492 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดี บ้านกุดลิงง้อ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1.47.15.239 2023-12-21 2024-05-15 1 0
04493 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลื่อม ต.บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-15 5 0
04494 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงพิณ บ้านเชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-09 6 0
04495 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามพร้าว บ้านสามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 3 0
04496 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไฮ หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-13 1 0
04497 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสกน้ำขาว หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1.47.15.239 2024-04-30 2024-06-05 316 0
04498 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาข่า นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-26 0 0
04499 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนตูม นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-08 2 0
04500 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใหญ่ บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1.46.8.227 2024-03-19 2024-04-09 1 0
04501 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขอนกว้าง บ้านอีเลี่ยน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-15 1 0
04502 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด บ้านนิคม 3 เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1.47.15.239 2023-10-16 2024-06-03 1 0
04503 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากว้าง นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-13 0 0
04504 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่นนท์ ต.หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-15 0 0
04505 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหวาย ต.กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 1.47.2.233 2024-04-30 2024-05-01 0 0
04506 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลปะโค กุดจับ อุดรธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-09 6 0
04507 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนยูง ตำบลขอนยูง กุดจับ อุดรธานี 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-21 0 0
04508 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฆ้อง ตำบลขอนยูง กุดจับ อุดรธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 0 0
04509 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างแป้น ตำบลเชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี 1.47.2.233 2024-04-30 2024-06-07 5 0
04510 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อทอง ตำบลสร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี 1.47.1.232 2024-02-29 2024-04-28 1 0
04511 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาลเลียน บ้านทุ่งตาลเลียน ตำบลตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี 1.47.1.232 2024-03-19 2024-04-28 0 0
04513 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแสง บ้านบูรพา ต.หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี 1.46.12.230 2023-12-21 2024-04-18 0 0
04514 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอูบมุง ต.อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-15 2 0
04515 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกผักหอม ต.อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 1 0
04516 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงจุมพล ต.กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี 1.47.2.233 2024-04-30 2024-05-24 10 0
04518 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพ่น ตำบลน้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-23 428 12
04519 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแซง ต.หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี 1.47.15.239 2024-02-29 2024-06-06 3 0
04520 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก ต.โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี 1.45.14.220 2023-12-21 2024-03-25 0 0
04521 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนหวายใต้ ต.โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี 1.47.8.235 2023-12-21 2024-05-05 0 0
04522 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าสีเสียด ต.ตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 0 0
04523 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำฆ้อง ต.พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-22 1,093 0
04524 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียงคำ ต.เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี 1.47.2.233 2024-04-30 2024-05-31 3 0
04525 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินฮาว ต.เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 283 0
04526 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองพรึก ต.แชแล กุมภวาปี อุดรธานี 1.47.4.234 2024-03-19 2024-05-24 1 0
04527 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนทอง ต.อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 0 0
04528 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงแหว ต.เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 511 0
04529 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเกิ้ง ต.ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี อุดรธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 16 0
04532 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงเปลือย ต.เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 0 0
04533 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทองอินทร์ ต.เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 2,183 7
04534 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีสว่างวัฒนา ต.สีออ กุมภวาปี อุดรธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 0 0
04536 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสุก บ้านโนนผาสุก กุมภวาปี อุดรธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 1 0
04537 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าหมากจันทร์ ต.ท่าลี่ กุมภวาปี อุดรธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 213 0
04538 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าลี่ ต.ท่าลี่ กุมภวาปี อุดรธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-17 0 0
04539 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปะโค ต.ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี 1.47.15.239 2024-04-30 2024-06-05 1 0
04540 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งหมากลาน ต.ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 274 0
04541 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบง ต.หนองหว้า กุมภวาปี อุดรธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 135 6
04568 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ต.ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 1 0
04569 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแคน ต.หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-13 8 0
04570 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำเลาะ ต.คำเลาะ ไชยวาน อุดรธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 0 0
04571 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยยาง ต.โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี 1.47.15.239 2024-04-30 2024-06-06 47 0
04572 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสง่าเมือง ต.ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี 1.47.13.237 2024-04-30 2024-05-08 1 0
04573 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไฮ ต.จำปี ศรีธาตุ อุดรธานี 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-24 2,131 0
04574 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วง ต.จำปี ศรีธาตุ อุดรธานี 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 3,225 3
04575 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปร่ง ต.บ้านโปร่ง ศรีธาตุ อุดรธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 329 48
04576 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ ศรีธาตุ อุดรธานี 1.47.13.237 2024-03-19 2024-05-08 2 0
04577 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำค้อ ต.หัวนาคำ ศรีธาตุ อุดรธานี 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-23 1 0
04578 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนกเขียน ต.หนองนกเขียน ศรีธาตุ อุดรธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 0 0
04579 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายูง บ้านนายูงเหนือ ต.นายูง ศรีธาตุ อุดรธานี 1.45.14.220 2023-11-08 2024-04-03 0 0
04580 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดทอง บ้านโนนสำราญ ต.ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-16 3 0
04581 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงทับม้า บ้านวังสมบูรณ์ ต.หนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 11,535 9
04582 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าไซ ต.หนองหญ้าไซ วังสามหมอ อุดรธานี 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-18 112 0
04583 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะยาว ต.บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-13 1 0
04584 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแก - ภูดิน ต.บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 0 0
04585 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำยาง ต.ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-17 3,893 0
04586 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำน้อย บ้านคำน้อยใหม่ไทยเจริญ ต.ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 4,478 6
04587 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำโคกสูง ต.คำโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 4,240 5
04588 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสะอาด ต.วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,579 2
04591 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเย็น ต.ดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี 1.46.9.228 2024-04-02 2024-04-10 0 0
04592 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนสูงเหนือ ต.โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี 1.42.12.187 2024-04-30 2024-06-07 2 0
04594 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเจริญ ต.บ้านจันทร์ บ้านดุง อุดรธานี 1.46.12.230 2024-02-29 2024-04-21 1 0
04595 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายมูล ต.บ้านจันทร์ บ้านดุง อุดรธานี 1.45.14.220 2023-12-21 2024-03-15 0 0
04596 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ง ต.บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 0 0
04597 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสะอาด ต.บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 1.45.2.213 2024-03-19 2024-03-28 0 0
04598 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาไหม ต.นาไหม บ้านดุง อุดรธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 17 0
04600 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังดารา ต.วังทอง บ้านดุง อุดรธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-22 0 0
04601 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง ต.บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี 1.45.14.220 2023-12-21 2024-03-22 4 0
04602 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสว่าง ต.บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-18 0 0
04603 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนทองหลาง ต.บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี 1.45.12.218 2024-02-29 2024-03-14 0 0
04604 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนอุดม ต.นาคำ บ้านดุง อุดรธานี 1.44.6.211 2023-12-21 2024-04-24 1 0
04606 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหวาย ต.หายโศก บ้านผือ อุดรธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 0 0
04612 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข้าวสาร ต.ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-23 0 0
04615 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลางใหญ่ ต.กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-12 0 0
04616 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองพาน ต.เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-25 11 0
04619 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยศิลาผาสุก ต.คำด้วง บ้านผือ อุดรธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 1 0
04623 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำโสม บ้านโนนสวรรค์ ต.น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-19 3 0
04624 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเมืองไทย ต.น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี 1.42.12.187 2023-11-08 2024-04-01 0 0
04625 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสมบูรณ์ ต.น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-14 4 0
04626 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ต.หนองแวง น้ำโสม อุดรธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-23 0 0
04627 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหยวก ต.บ้านหยวก น้ำโสม อุดรธานี 1.42.3.184 2023-04-03 2023-12-03 0 0
04628 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสมเยี่ยม บ้านโนนพัฒนา ต.โสมเยี่ยม น้ำโสม อุดรธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 25 0
04629 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผากลางนา ต.สามัคคี น้ำโสม อุดรธานี 1.42.22.196 2023-11-08 2023-12-07 0 0
04630 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ ต.บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-24 2,138 13
04631 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม ต.บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี 1.46.6.226 2023-11-08 2024-04-03 1 0
04632 สถานีอนามัยนาพู่ ต.นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี 1.46.6.226 2023-12-21 2024-04-07 0 0
04633 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวง ต.นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 0 0
04634 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงหวาง ต.เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-27 0 0
04635 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุมเส้า ต.สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-23 15 0
04636 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบัว ต.นาบัว เพ็ญ อุดรธานี 1.47.4.234 2024-02-29 2024-06-07 2,287 0
04637 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ต.บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี 1.49.2.241 2023-04-03 2024-06-21 0 0
04638 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจอมศรี ต.จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 0 0
04639 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอนเลียบ ต.เตาไห เพ็ญ อุดรธานี 1.39.7.165 2023-10-16 2023-10-25 1 0
04641 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างแป้น บ้านโนนพัฒนา เพ็ญ อุดรธานี 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-10 13 0
04651 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายูง ต.นายูง นายูง อุดรธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 299 0
04652 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทราย ต.นายูง นายูง อุดรธานี 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 2 0
04653 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้อง ต.บ้านก้อง นายูง อุดรธานี 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-23 310 0
04654 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตูม ต.บ้านก้อง นายูง อุดรธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 78 0
04655 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแค ต.นาแค นายูง อุดรธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-22 4 0
04656 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพิ่ม ต.นาแค นายูง อุดรธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 161 0
04657 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนทอง ต.โนนทอง นายูง อุดรธานี 1.47.15.239 2024-03-19 2024-06-05 1 0
13904 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหมื่นท้าว ตำบลโนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-18 0 0
13905 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใส ตำบลหนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1.47.15.239 2023-11-08 2024-05-15 3 0
13906 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะไก้ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-15 644 0
13907 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสว่าง ตำบลปะโค กุดจับ อุดรธานี 1.46.14.231 2024-02-29 2024-04-27 0 0
13908 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าตำแย ต.ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี 1.46.14.231 2024-02-29 2024-04-27 0 0
13909 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสว่าง บ้านสว่างพัฒนา ต.หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-22 1 0
13910 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดหมากไฟ บ้านหนองแวงพัฒนา หนองวัวซอ อุดรธานี 1.46.12.230 2024-02-29 2024-04-22 0 0
13911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวบาน ต.หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี 1.47.15.239 2023-12-21 2024-05-26 0 0
13916 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยผึ้ง ต.บ้านโปร่ง ศรีธาตุ อุดรธานี 1.45.14.220 2024-02-29 2024-03-26 0 0
13917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเรียง ต.ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-17 3 0
13918 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตาด ต.บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 8,057 9
13919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำไฮ ต.ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,626 7
13921 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำปู่น้อย ต.บ้านหยวก น้ำโสม อุดรธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 309 8
13922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงดี ต.โนนทอง นายูง อุดรธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 1,408 7
14245 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระคุ ต.หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-10 3 0
14845 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง ต.กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 3 0
14846 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ ต.พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 71 0
14847 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำเมย ต.หัวนาคำ ศรีธาตุ อุดรธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-17 0 0
14848 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาล้อม ต.คำบง บ้านผือ อุดรธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 932 7
14849 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงพัฒนา ต.นางัว น้ำโสม อุดรธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-19 60 0
15221 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่าน ต.เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-18 36 0
21440 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคิรีวงกต ต.นาแค นายูง อุดรธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 294 0
22758 สถานพยาบาลเรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 0 0
23745 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลิ้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-22 330 0
24933 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกแก กุดจับ อุดรธานี 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-13 59 0
77690 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดป่าโนนนิเวศน์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 28 0
77745 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลอุดรธานี 1 เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 4 0
77764 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลอุดรธานี ๒ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-15 0 0
Update : 2024-06-24 11:15:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
00028 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 21 21 0 2022-02-09
04481 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากดง ตำบลนิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 3 3 0 2023-09-13
04482 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาว บ้านพรานเหมือน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1 1 0 2023-11-27
04484 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาด ตำบลบ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1 1 0 2023-03-16
04485 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมทหารผ่านศึก นิคมทหารผ่านศึก เมืองอุดรธานี อุดรธานี 617 0 617 2024-06-20
04486 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสูง บ้านป่าหวาย เมืองอุดรธานี อุดรธานี 3,583 9 3,574 2024-05-22
04487 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหมูม่น ต.หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 5 5 0 2023-10-30
04489 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงยืน บ้านหนองเป็ด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1 1 0 2024-02-29
04490 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนาคำ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 2 2 0 2022-12-25
04491 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดสระ บ้านโนนยาง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 16 4 12 2023-12-06
04492 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดี บ้านกุดลิงง้อ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1 0 1 2023-01-20
04493 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลื่อม ต.บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี 5 4 1 2023-11-29
04494 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงพิณ บ้านเชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 6 6 0 2023-12-04
04495 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามพร้าว บ้านสามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 3 1 2 2024-06-11
04496 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไฮ หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1 0 1 2023-02-10
04497 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสกน้ำขาว หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 316 198 118 2023-03-04
04499 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนตูม นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี 2 2 0 2023-09-15
04500 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใหญ่ บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1 1 0 2022-12-12
04501 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขอนกว้าง บ้านอีเลี่ยน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1 1 0 2022-12-29
04502 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด บ้านนิคม 3 เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1 0 1 2024-03-20
04506 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลปะโค กุดจับ อุดรธานี 6 5 1 2024-04-29
04509 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างแป้น ตำบลเชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี 5 4 1 2024-03-25
04510 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อทอง ตำบลสร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี 1 1 0 2024-04-10
04514 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอูบมุง ต.อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี 2 1 1 2024-04-21
04515 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกผักหอม ต.อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี 1 1 0 2023-04-08
04516 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงจุมพล ต.กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี 10 0 10 2024-03-20
04518 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพ่น ตำบลน้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี 428 250 178 2024-06-24
04519 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแซง ต.หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี 3 0 3 2024-04-11
04523 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำฆ้อง ต.พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี 1,093 2 1,091 2024-01-08
04524 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียงคำ ต.เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี 3 3 0 2023-10-07
04525 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินฮาว ต.เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี 283 2 281 2023-12-24
04526 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองพรึก ต.แชแล กุมภวาปี อุดรธานี 1 0 1 2023-04-18
04528 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงแหว ต.เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี 511 2 509 2023-10-27
04529 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเกิ้ง ต.ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี อุดรธานี 16 10 6 2024-05-26
04533 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทองอินทร์ ต.เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี 2,183 0 2,183 2024-06-24
04536 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสุก บ้านโนนผาสุก กุมภวาปี อุดรธานี 1 0 1 2023-11-07
04537 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าหมากจันทร์ ต.ท่าลี่ กุมภวาปี อุดรธานี 213 165 48 2024-05-02
04539 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปะโค ต.ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี 1 0 1 2023-11-07
04540 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งหมากลาน ต.ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี 274 1 273 2023-12-18
04541 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบง ต.หนองหว้า กุมภวาปี อุดรธานี 135 2 133 2024-06-24
04545 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดดอกคำ ต.โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด อุดรธานี 1 1 0 2022-04-27
04548 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุงศรี ต.หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี 1 1 0 2021-11-06
04553 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะแบง บ้านไร่พัฒนา ต.สะแบง หนองหาน อุดรธานี 4 4 0 2024-02-16
04561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหายโศก ต.ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี 1 1 0 2024-03-25
04563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดค้า ต.ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี 1 1 0 2022-02-11
04564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง ต.ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี 1 1 0 2022-04-25
04568 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ต.ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 1 0 1 2024-03-25
04569 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแคน ต.หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี 8 5 3 2024-05-08
04571 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยยาง ต.โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี 47 1 46 2024-06-06
04572 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสง่าเมือง ต.ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี 1 1 0 2023-06-17
04573 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไฮ ต.จำปี ศรีธาตุ อุดรธานี 2,131 0 2,131 2024-05-24
04574 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วง ต.จำปี ศรีธาตุ อุดรธานี 3,225 0 3,225 2024-06-24
04575 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปร่ง ต.บ้านโปร่ง ศรีธาตุ อุดรธานี 329 0 329 2024-06-24
04576 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ ศรีธาตุ อุดรธานี 2 2 0 2023-04-06
04577 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำค้อ ต.หัวนาคำ ศรีธาตุ อุดรธานี 1 0 1 2023-04-20
04580 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดทอง บ้านโนนสำราญ ต.ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี 3 2 1 2023-02-10
04581 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงทับม้า บ้านวังสมบูรณ์ ต.หนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี 11,535 0 11,535 2024-06-24
04582 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าไซ ต.หนองหญ้าไซ วังสามหมอ อุดรธานี 112 2 110 2023-01-10
04583 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะยาว ต.บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี 1 0 1 2023-06-21
04585 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำยาง ต.ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 3,893 9 3,884 2024-05-25
04586 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำน้อย บ้านคำน้อยใหม่ไทยเจริญ ต.ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 4,478 7 4,471 2024-06-24
04587 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำโคกสูง ต.คำโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี 4,240 30 4,210 2024-06-24
04588 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสะอาด ต.วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี 2,579 153 2,426 2024-06-24
04592 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนสูงเหนือ ต.โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี 2 1 1 2023-03-06
04593 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีเจริญ ต.อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี 1 1 0 2023-10-05
04594 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเจริญ ต.บ้านจันทร์ บ้านดุง อุดรธานี 1 1 0 2023-09-20
04598 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาไหม ต.นาไหม บ้านดุง อุดรธานี 17 0 17 2023-06-09
04601 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง ต.บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี 4 4 0 2024-01-09
04604 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนอุดม ต.นาคำ บ้านดุง อุดรธานี 1 1 0 2022-05-16
04609 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง ต.คำบง บ้านผือ อุดรธานี 3 3 0 2023-07-12
04616 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองพาน ต.เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี 11 9 2 2024-04-29
04619 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยศิลาผาสุก ต.คำด้วง บ้านผือ อุดรธานี 1 1 0 2023-11-21
04620 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวคู ต.หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี 1 1 0 2022-12-15
04623 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำโสม บ้านโนนสวรรค์ ต.น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี 3 1 2 2023-03-15
04625 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสมบูรณ์ ต.น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี 4 0 4 2023-04-21
04628 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสมเยี่ยม บ้านโนนพัฒนา ต.โสมเยี่ยม น้ำโสม อุดรธานี 25 15 10 2023-04-17
04630 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ ต.บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี 2,138 0 2,138 2024-06-24
04631 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม ต.บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี 1 1 0 2024-02-21
04635 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุมเส้า ต.สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี 15 15 0 2024-04-02
04636 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบัว ต.นาบัว เพ็ญ อุดรธานี 2,287 2,173 114 2024-06-03
04639 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอนเลียบ ต.เตาไห เพ็ญ อุดรธานี 1 1 0 2024-04-15
04641 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างแป้น บ้านโนนพัฒนา เพ็ญ อุดรธานี 13 13 0 2024-03-16
04651 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายูง ต.นายูง นายูง อุดรธานี 299 0 299 2024-06-17
04652 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทราย ต.นายูง นายูง อุดรธานี 2 0 2 2023-05-25
04653 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้อง ต.บ้านก้อง นายูง อุดรธานี 310 0 310 2024-06-23
04654 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตูม ต.บ้านก้อง นายูง อุดรธานี 78 0 78 2024-05-17
04655 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแค ต.นาแค นายูง อุดรธานี 4 0 4 2024-04-06
04656 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพิ่ม ต.นาแค นายูง อุดรธานี 161 0 161 2024-06-23
04657 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนทอง ต.โนนทอง นายูง อุดรธานี 1 1 0 2023-04-28
04659 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทราย ต.นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 1 1 0 2024-02-28
04660 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายม ต.ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 1 1 0 2024-02-01
10671 โรงพยาบาลอุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 262 262 0 2024-05-17
11013 โรงพยาบาลกุดจับ กุดจับ อุดรธานี 59 59 0 2024-05-09
11014 โรงพยาบาลหนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี 215 215 0 2024-03-26
11015 โรงพยาบาลกุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 50 50 0 2023-12-22
11016 โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง กุมภวาปี อุดรธานี 15 15 0 2024-05-23
11017 โรงพยาบาลโนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี 4 4 0 2024-02-07
11018 โรงพยาบาลหนองหาน หนองหาน อุดรธานี 10 10 0 2024-04-21
11019 โรงพยาบาลทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี 21 21 0 2023-11-17
11020 โรงพยาบาลไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 2 2 0 2022-04-09
11021 โรงพยาบาลศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี 13 13 0 2023-05-16
11022 โรงพยาบาลวังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี 355 355 0 2024-03-20
11023 โรงพยาบาลบ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 13 13 0 2024-02-29
11024 โรงพยาบาลน้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี 12 12 0 2024-01-08
11025 โรงพยาบาลเพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 776 776 0 2024-04-30
11026 โรงพยาบาลสร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี 1 1 0 2024-04-14
11027 โรงพยาบาลหนองแสง หนองแสง อุดรธานี 10 10 0 2024-02-11
11028 โรงพยาบาลนายูง นายูง อุดรธานี 21 21 0 2024-02-08
11029 โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 96 96 0 2024-04-30
11446 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 34 34 0 2024-04-25
11501 โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม เมืองอุดรธานี อุดรธานี 6 6 0 2024-04-04
11953 โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1 1 0 2021-10-08
12276 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 35 35 0 2024-05-07
12418 หน่วยบริการประจำเทศบาลนครอุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1 1 0 2023-06-20
13905 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใส ตำบลหนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 3 3 0 2022-12-08
13906 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะไก้ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 644 16 628 2024-06-15
13909 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสว่าง บ้านสว่างพัฒนา ต.หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี 1 1 0 2023-12-14
13917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเรียง ต.ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี 3 2 1 2023-11-22
13918 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตาด ต.บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี 8,057 0 8,057 2024-06-24
13919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำไฮ ต.ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 2,626 134 2,492 2024-06-24
13921 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำปู่น้อย ต.บ้านหยวก น้ำโสม อุดรธานี 309 4 305 2024-06-24
13922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงดี ต.โนนทอง นายูง อุดรธานี 1,408 28 1,380 2024-06-24
14245 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระคุ ต.หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี 3 3 0 2023-12-08
14845 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง ต.กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 3 3 0 2024-01-15
14846 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ ต.พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี 71 7 64 2024-01-31
14848 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาล้อม ต.คำบง บ้านผือ อุดรธานี 932 4 928 2024-06-24
14849 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงพัฒนา ต.นางัว น้ำโสม อุดรธานี 60 6 54 2023-10-03
15221 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่าน ต.เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี 36 0 36 2024-06-01
21440 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคิรีวงกต ต.นาแค นายูง อุดรธานี 294 9 285 2024-06-22
23745 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลิ้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 330 19 311 2023-10-19
24661 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 4 4 0 2024-04-26
24933 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกแก กุดจับ อุดรธานี 59 59 0 2024-03-01
25059 โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 2 2 0 2024-05-05
42592 จิรายุคลินิกเทคนิคการแพทย์ กุมภวาปี อุดรธานี 20 20 0 2022-05-14
77690 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดป่าโนนนิเวศน์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 28 16 12 2024-03-12
77745 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลอุดรธานี 1 เมืองอุดรธานี อุดรธานี 4 4 0 2023-11-28
Update : 2024-06-24 11:15:01