153 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
38 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
164,988 ครั้ง
ใช้งาน Authen
239 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
05443 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-10 49 0
05444 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเลาะ ตำบลขมิ้น เมือง สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 0 0
05445 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะไฟสามัคคี ตำบลขมิ้น เมือง สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 932 0
05446 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับสอ ตำบลงิ้วด่อน เมือง สกลนคร 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-23 1 0
05447 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูสนาม ตำบลงิ้วด่อน เมือง สกลนคร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 18 0
05448 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนหอม ตำบลโนนหอม เมือง สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 6 0
05449 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสนม ตำบลเชียงเครือ เมือง สกลนคร 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 814 4
05450 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเครือวัดใหญ่ ตำบลเชียงเครือ เมือง สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 11 0
05451 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส่างแก้วสมานมิตร ตำบลท่าแร่ เมือง สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 225 0
05452 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงลาย ตำบลม่วงลาย เมือง สกลนคร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-10 0 0
05453 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมด ตำบลดงชน เมือง สกลนคร 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 0 0
05454 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขาม ตำบลห้วยยาง เมือง สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 7,605 6
05455 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง เมือง สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 0 0
05456 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพังขว้างใต้ ตำบลพังขว้าง เมือง สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 0 0
05457 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงขุมข้าว ตำบลพังขว้าง เมือง สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 0 0
05458 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ เมือง สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 214 0
05459 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงพัฒนา ตำบลธาตุนาเวง เมือง สกลนคร 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 1,183 3
05460 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลาน้อย ตำบลเหล่าปอแดง เมือง สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 208 0
05461 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองลาดใต้ ตำบลหนองลาด เมือง สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 12 0
05462 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแคนใต้ ตำบลหนองลาด เมือง สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 2 0
05463 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮางโฮง ตำบลฮางโฮง เมือง สกลนคร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-23 0 0
05464 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่องใหญ่ ตำบลโคกก่อง เมือง สกลนคร 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-23 466 0
05465 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบอน ตำบลนาโพธิ์ กุสุมาลย์ สกลนคร 1.49.2.241 2023-12-06 2024-06-07 1 0
05466 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเพียงใหม่ ตำบลนาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-10 0 0
05467 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิไพศาล ตำบลโพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 1.49.2.241 2022-10-05 2024-06-21 271 0
05468 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวสร้าง ตำบลอุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร 1.46.9.228 2023-11-08 2024-05-28 0 0
05470 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดแฮดสามัคคี ตำบลกุดบาก กุดบาก สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 8 0
05471 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนงาม ตำบลนาม่อง กุดบาก สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 159 0
05472 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงนิมิต ตำบลนาม่อง กุดบาก สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,775 8
05474 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาง ตำบลวังยาง พรรณานิคม สกลนคร 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-19 0 0
05475 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพอกน้อยพัฒนา ตำบลพอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 798 0
05476 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเรือ ตำบลนาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 0 0
05477 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไฮ่ ตำบลไร่ พรรณานิคม สกลนคร 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-14 1 0
05478 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้างมิ่งพัฒนา ตำบลช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-17 500 0
05479 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโดก ตำบลช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร 1.46.1.221 2023-11-08 2024-03-29 640 0
05480 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีวงศ์ทอง ตำบลช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 478 0
05481 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ ตำบลนาใน พรรณานิคม สกลนคร 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 13 0
05482 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักคำภู ตำบลนาใน พรรณานิคม สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 766 0
05483 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวใหญ่ ตำบลสว่าง พรรณานิคม สกลนคร 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-14 1,430 0
05484 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะฮีเหนือ ตำบลบะฮี พรรณานิคม สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 0 0
05485 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขาม ตำบลเชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 0 0
05486 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง ตำบลม่วงไข่ พังโคน สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 10,987 18
05488 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุขเกษม ตำบลไฮหย่อง พังโคน สกลนคร 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-19 3 0
05489 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลไฮหย่อง พังโคน สกลนคร 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-19 38 0
05490 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นผึ้งใหม่พัฒนา ตำบลต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 945 0
05491 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนสวาง ตำบลต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-20 417 0
05492 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาดโพนไผ่ ตำบลวาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 9 0
05493 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาโหล ตำบลปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 2 0
05494 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองท่ม ตำบลปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 0 0
05495 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนยาวใหญ่ ตำบลหนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-10 0 0
05496 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำปาทอง ตำบลหนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 2,254 4
05497 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบิด ตำบลคำบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 5 0
05498 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูวงน้อย ตำบลคำบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร 1.47.15.239 2023-11-08 2024-05-30 0 0
05499 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนส้มโฮง ตำบลค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 0 0
05500 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคำ ตำบลนิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 482 0
05501 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวบาน ตำบลหนองบัว นิคมน้ำอูน สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 0 0
05502 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสุวรรณ ตำบลสุวรรณคาม นิคมน้ำอูน สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 14 0
05505 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขัวก่าย ตำบลขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 623 0
05506 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนแพง ตำบลหนองสนม วานรนิวาส สกลนคร 1.43.7.199 2023-11-08 2024-01-18 0 0
05507 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลหนองสนม วานรนิวาส สกลนคร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-23 0 0
05508 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วานรนิวาส สกลนคร 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 1 0
05511 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหิน ตำบลหนองแวง วานรนิวาส สกลนคร 1.47.4.234 2023-11-08 2024-06-04 0 0
05513 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาซอ ตำบลนาซอ วานรนิวาส สกลนคร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-23 0 0
05514 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสงเจริญ ตำบลอินทร์แปลง วานรนิวาส สกลนคร 1.47.2.233 2023-12-21 2024-05-17 0 0
05518 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร 1.47.15.239 2024-03-19 2024-06-05 1 0
05521 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพอกใหญ่ ตำบลนาแต้ คำตากล้า สกลนคร 1.39.2.161 2023-04-03 2023-10-18 93 0
05523 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพด ตำบลแพด คำตากล้า สกลนคร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 928 7
05524 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาย ตำบลมาย บ้านม่วง สกลนคร 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-23 677 0
05525 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงห้วยเปลือย ตำบลดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 3,154 0
05526 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำยาง ตำบลดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 421 0
05527 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสง่า ตำบลดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-17 13 0
05528 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหลัว ตำบลห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-23 17 0
05529 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุขสำราญ ตำบลโนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-22 15 0
05530 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกวั่ง ตำบลหนองกวั่ง บ้านม่วง สกลนคร 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 2,727 43
05531 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 5,957 17
05532 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายอเหนือ ตำบลอากาศ อากาศอำนวย สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 5,670 4
05533 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ตำบลโพนแพง อากาศอำนวย สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 41 0
05534 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดจอกใหญ่ ตำบลวาใหญ่ อากาศอำนวย สกลนคร 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 2,069 2
05535 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ อากาศอำนวย สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,955 2
05536 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อากาศอำนวย สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 16,854 10
05537 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าก้อน ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 4,677 6
05538 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแดง ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 3,657 8
05539 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฮี ตำบลนาฮี อากาศอำนวย สกลนคร 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-23 4,395 0
05540 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะหว้า ตำบลบะหว้า อากาศอำนวย สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 5,351 6
05541 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสามขา ตำบลสามัคคีพัฒนา อากาศอำนวย สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 695 0
05542 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำสะอาดพัฒนา ตำบลคำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 38 0
05543 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้าย ตำบลบ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 4,744 11
05544 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบงเหนือ ตำบลบงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 0 0
05545 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางชุม ตำบลโพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-22 155 0
05546 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสี ตำบลโคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,109 6
05547 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาล ตำบลโคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 557 0
05548 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 2,937 0
05549 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบงใต้ ตำบลบงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 0 0
05550 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อร้าง ตำบลบงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-23 742 0
05551 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี สว่างแดนดิน สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-16 1,025 0
05552 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันนา ตำบลพันนา สว่างแดนดิน สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 13 0
05553 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างแป้น ตำบลแวง สว่างแดนดิน สกลนคร 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-23 755 0
05554 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายมูล ตำบลทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 299 0
05555 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาลโกน ตำบลตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,738 9
05556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสุวรรณ ตำบลตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 8,662 10
05557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาลเนิ้ง ตำบลตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร 1.47.4.234 2024-04-30 2024-06-05 101 0
05558 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเตียง ตำบลตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 21 0
05559 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ ตำบลธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 14 0
05560 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ่อน ตำบลบ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 13 0
05562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชัยชนะ ตำบลท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-29 0 0
05563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัฒนา ตำบลวัฒนา ส่องดาว สกลนคร 1.49.2.241 2023-12-06 2024-06-21 0 0
05564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 1,174 0
05565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนปลาโหล ตำบลเต่างอย เต่างอย สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 459 6
05566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหลวง ตำบลบึงทวาย เต่างอย สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 2 0
05567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำข่า ตำบลนาตาล เต่างอย สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 312 0
05568 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหลวง ตำบลจันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 501 9
05574 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดนาขาม ตำบลเจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร 1.47.4.234 2024-03-19 2024-05-03 1 0
05575 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ตำบลบ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 30 0
05576 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลบ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-23 21 0
05577 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสร้างไพร ตำบลทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 654 5
05578 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกศิลา ตำบลโคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-17 3 0
05579 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสง่า ตำบลหนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-10 15,962 8
05580 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ไชยา ตำบลบ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 19 0
05581 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่หนองผือ ตำบลนาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 559 8
05582 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแก้วน้อย ตำบลนาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-19 905 0
05583 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนแคน้อย ตำบลนาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 0 0
05584 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุ ตำบลบ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 0 0
05585 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนบก ตำบลบ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 1 0
05586 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสามัคคี ตำบลเชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-22 3 0
05587 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้อน ตำบลสร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 0 0
05588 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายอ ตำบลสร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 0 0
05589 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชมภูพานเหนือ ตำบลสร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 1.47.2.233 2024-03-19 2024-04-30 6 0
05590 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุบเลา ตำบลหลุบเลา ภูพาน สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 0 0
05591 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องสิม ตำบลหลุบเลา ภูพาน สกลนคร 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-20 5 0
05592 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนางเติ่ง ตำบลโคกภู ภูพาน สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 14 0
05593 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อเดือนห้า ตำบลโคกภู ภูพาน สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-15 8 0
05594 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว ภูพาน สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 4 0
11758 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลวง ตำบลนิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 0 0
13967 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ เมือง สกลนคร 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 8,559 5
13968 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกอก ตำบลโพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-21 0 0
13969 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ตำบลกุดไห กุดบาก สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 80 0
13970 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก ตำบลไร่ พรรณานิคม สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 781 0
13971 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด ตำบลแร่ พังโคน สกลนคร 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-18 4 0
13972 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส้งเปือย ตำบลขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 111 0
13973 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังเยี่ยม ตำบลหนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-21 1 0
13975 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนานิยม ตำบลแพด คำตากล้า สกลนคร 1.47.14.238 2024-03-19 2024-05-13 24 0
13976 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนปอ ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 2,260 0
13977 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาถ่อน ตำบลบงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-20 53 0
14441 เทศบาลเมืองสกลนคร เมือง สกลนคร 1.42.9.185 2023-11-08 2024-01-31 0 0
14721 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร 1.45.14.220 2023-11-08 2024-03-27 0 0
14887 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำภูทอง ตำบลบ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-18 304 0
14891 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหม้อทอง ตำบลดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 1,841 0
23217 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดกระเฌอ เมือง สกลนคร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 3 0
23748 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสุขเกษม เมือง สกลนคร 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 361 14
23816 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองร่มเกล้า เมือง สกลนคร 1.43.9.200 2023-11-08 2024-01-12 2 0
40766 สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เมือง สกลนคร 1.47.15.239 2024-04-30 2024-06-05 2 0
41075 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเพ็ก พรรณานิคม สกลนคร 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-17 17 0
47079 อลิษาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เมือง สกลนคร 1.49.2.241 2023-10-16 2024-06-21 0 0
Update : 2024-06-24 10:00:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
05443 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 49 0 49 2023-11-21
05445 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะไฟสามัคคี ตำบลขมิ้น เมือง สกลนคร 932 811 121 2024-05-02
05446 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับสอ ตำบลงิ้วด่อน เมือง สกลนคร 1 1 0 2023-07-19
05447 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูสนาม ตำบลงิ้วด่อน เมือง สกลนคร 18 14 4 2023-11-29
05448 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนหอม ตำบลโนนหอม เมือง สกลนคร 6 6 0 2024-05-20
05449 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสนม ตำบลเชียงเครือ เมือง สกลนคร 814 0 814 2024-06-24
05450 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเครือวัดใหญ่ ตำบลเชียงเครือ เมือง สกลนคร 11 3 8 2024-06-21
05451 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส่างแก้วสมานมิตร ตำบลท่าแร่ เมือง สกลนคร 225 223 2 2024-05-01
05454 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขาม ตำบลห้วยยาง เมือง สกลนคร 7,605 6 7,599 2024-06-24
05458 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ เมือง สกลนคร 214 0 214 2024-03-25
05459 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงพัฒนา ตำบลธาตุนาเวง เมือง สกลนคร 1,183 8 1,175 2024-06-24
05460 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลาน้อย ตำบลเหล่าปอแดง เมือง สกลนคร 208 0 208 2024-05-23
05461 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองลาดใต้ ตำบลหนองลาด เมือง สกลนคร 12 1 11 2023-06-13
05462 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแคนใต้ ตำบลหนองลาด เมือง สกลนคร 2 0 2 2023-06-19
05464 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่องใหญ่ ตำบลโคกก่อง เมือง สกลนคร 466 360 106 2024-05-17
05465 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบอน ตำบลนาโพธิ์ กุสุมาลย์ สกลนคร 1 0 1 2023-02-25
05467 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิไพศาล ตำบลโพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 271 0 271 2023-10-31
05470 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดแฮดสามัคคี ตำบลกุดบาก กุดบาก สกลนคร 8 2 6 2023-07-03
05471 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนงาม ตำบลนาม่อง กุดบาก สกลนคร 159 159 0 2023-11-02
05472 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงนิมิต ตำบลนาม่อง กุดบาก สกลนคร 1,775 534 1,241 2024-06-24
05475 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพอกน้อยพัฒนา ตำบลพอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร 798 1 797 2023-11-29
05477 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไฮ่ ตำบลไร่ พรรณานิคม สกลนคร 1 1 0 2023-03-24
05478 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้างมิ่งพัฒนา ตำบลช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร 500 1 499 2024-01-31
05479 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโดก ตำบลช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร 640 0 640 2023-11-22
05480 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีวงศ์ทอง ตำบลช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร 478 1 477 2023-12-20
05481 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ ตำบลนาใน พรรณานิคม สกลนคร 13 13 0 2024-03-08
05482 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักคำภู ตำบลนาใน พรรณานิคม สกลนคร 766 765 1 2024-06-18
05483 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวใหญ่ ตำบลสว่าง พรรณานิคม สกลนคร 1,430 3 1,427 2023-12-21
05486 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง ตำบลม่วงไข่ พังโคน สกลนคร 10,987 2 10,985 2024-06-24
05488 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุขเกษม ตำบลไฮหย่อง พังโคน สกลนคร 3 0 3 2024-02-15
05489 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลไฮหย่อง พังโคน สกลนคร 38 17 21 2023-06-23
05490 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นผึ้งใหม่พัฒนา ตำบลต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร 945 628 317 2024-05-24
05491 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนสวาง ตำบลต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร 417 188 229 2024-05-24
05492 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาดโพนไผ่ ตำบลวาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร 9 6 3 2024-01-02
05493 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาโหล ตำบลปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร 2 2 0 2023-02-07
05496 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำปาทอง ตำบลหนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร 2,254 0 2,254 2024-06-24
05497 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบิด ตำบลคำบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร 5 4 1 2024-06-11
05500 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคำ ตำบลนิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร 482 0 482 2023-11-08
05502 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสุวรรณ ตำบลสุวรรณคาม นิคมน้ำอูน สกลนคร 14 11 3 2024-05-09
05505 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขัวก่าย ตำบลขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร 623 9 614 2024-06-21
05508 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วานรนิวาส สกลนคร 1 1 0 2023-06-28
05509 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ ตำบลธาตุ วานรนิวาส สกลนคร 4 4 0 2024-06-19
05510 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฮาง ตำบลธาตุ วานรนิวาส สกลนคร 3 3 0 2023-01-22
05515 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคำ ตำบลนาคำ วานรนิวาส สกลนคร 3 3 0 2023-03-19
05518 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร 1 0 1 2023-11-09
05521 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพอกใหญ่ ตำบลนาแต้ คำตากล้า สกลนคร 93 8 85 2023-02-23
05523 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพด ตำบลแพด คำตากล้า สกลนคร 928 5 923 2024-06-24
05524 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาย ตำบลมาย บ้านม่วง สกลนคร 677 7 670 2024-04-26
05525 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงห้วยเปลือย ตำบลดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร 3,154 32 3,122 2024-06-21
05526 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำยาง ตำบลดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร 421 5 416 2024-04-20
05527 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสง่า ตำบลดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร 13 8 5 2024-05-29
05528 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหลัว ตำบลห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร 17 17 0 2024-02-23
05529 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุขสำราญ ตำบลโนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร 15 0 15 2023-11-16
05530 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกวั่ง ตำบลหนองกวั่ง บ้านม่วง สกลนคร 2,727 5 2,722 2024-06-24
05531 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร 5,957 0 5,957 2024-06-24
05532 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายอเหนือ ตำบลอากาศ อากาศอำนวย สกลนคร 5,670 7 5,663 2024-06-24
05533 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ตำบลโพนแพง อากาศอำนวย สกลนคร 41 0 41 2023-12-18
05534 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดจอกใหญ่ ตำบลวาใหญ่ อากาศอำนวย สกลนคร 2,069 1 2,068 2024-06-24
05535 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ อากาศอำนวย สกลนคร 1,955 2 1,953 2024-06-24
05536 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อากาศอำนวย สกลนคร 16,854 1 16,853 2024-06-24
05537 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าก้อน ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร 4,677 0 4,677 2024-06-24
05538 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแดง ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร 3,657 0 3,657 2024-06-24
05539 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฮี ตำบลนาฮี อากาศอำนวย สกลนคร 4,395 2 4,393 2024-04-25
05540 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะหว้า ตำบลบะหว้า อากาศอำนวย สกลนคร 5,351 0 5,351 2024-06-24
05541 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสามขา ตำบลสามัคคีพัฒนา อากาศอำนวย สกลนคร 695 19 676 2023-06-07
05542 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำสะอาดพัฒนา ตำบลคำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร 38 1 37 2024-05-20
05543 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้าย ตำบลบ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร 4,744 4 4,740 2024-06-24
05545 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางชุม ตำบลโพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร 155 1 154 2024-06-18
05546 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสี ตำบลโคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 1,109 114 995 2024-06-24
05547 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาล ตำบลโคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 557 2 555 2024-01-08
05548 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร 2,937 1 2,936 2023-12-14
05550 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อร้าง ตำบลบงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 742 0 742 2024-06-20
05551 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี สว่างแดนดิน สกลนคร 1,025 0 1,025 2023-11-11
05552 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันนา ตำบลพันนา สว่างแดนดิน สกลนคร 13 11 2 2024-05-17
05553 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างแป้น ตำบลแวง สว่างแดนดิน สกลนคร 755 752 3 2023-12-12
05554 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายมูล ตำบลทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร 299 1 298 2024-06-21
05555 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาลโกน ตำบลตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร 2,738 5 2,733 2024-06-24
05556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสุวรรณ ตำบลตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร 8,662 3 8,659 2024-06-24
05557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาลเนิ้ง ตำบลตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร 101 98 3 2024-02-09
05558 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเตียง ตำบลตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร 21 18 3 2024-04-20
05559 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ ตำบลธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร 14 0 14 2024-05-16
05560 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ่อน ตำบลบ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร 13 8 5 2024-06-05
05564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร 1,174 2 1,172 2024-05-31
05565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนปลาโหล ตำบลเต่างอย เต่างอย สกลนคร 459 4 455 2024-06-24
05566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหลวง ตำบลบึงทวาย เต่างอย สกลนคร 2 0 2 2023-04-04
05567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำข่า ตำบลนาตาล เต่างอย สกลนคร 312 7 305 2023-11-08
05568 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหลวง ตำบลจันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร 501 0 501 2024-06-24
05570 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนค้อ ตำบลเหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1 1 0 2023-07-14
05574 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดนาขาม ตำบลเจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร 1 1 0 2022-05-09
05575 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ตำบลบ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร 30 29 1 2024-01-13
05576 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลบ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร 21 21 0 2024-02-11
05577 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสร้างไพร ตำบลทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร 654 67 587 2024-06-24
05578 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกศิลา ตำบลโคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร 3 3 0 2023-05-02
05579 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสง่า ตำบลหนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร 15,962 15,962 0 2024-06-24
05580 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ไชยา ตำบลบ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร 19 11 8 2024-04-25
05581 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่หนองผือ ตำบลนาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร 559 160 399 2024-06-24
05582 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแก้วน้อย ตำบลนาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร 905 0 905 2024-05-15
05585 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนบก ตำบลบ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร 1 1 0 2023-04-23
05586 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสามัคคี ตำบลเชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร 3 1 2 2023-05-29
05589 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชมภูพานเหนือ ตำบลสร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 6 5 1 2023-11-16
05591 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องสิม ตำบลหลุบเลา ภูพาน สกลนคร 5 0 5 2024-06-20
05592 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนางเติ่ง ตำบลโคกภู ภูพาน สกลนคร 14 2 12 2023-06-06
05593 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อเดือนห้า ตำบลโคกภู ภูพาน สกลนคร 8 0 8 2023-11-29
05594 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว ภูพาน สกลนคร 4 1 3 2024-05-09
10710 โรงพยาบาลสกลนคร เมือง สกลนคร 1,169 1,169 0 2024-06-05
11089 โรงพยาบาลกุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร 2 2 0 2023-09-27
11090 โรงพยาบาลกุดบาก กุดบาก สกลนคร 549 549 0 2024-06-02
11091 โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร พรรณานิคม สกลนคร 165 165 0 2024-06-11
11092 โรงพยาบาลพังโคน พังโคน สกลนคร 373 373 0 2023-12-19
11093 โรงพยาบาลวาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร 9 9 0 2024-03-24
11094 โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร 8 8 0 2023-12-15
11095 โรงพยาบาลวานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร 62 62 0 2024-06-18
11096 โรงพยาบาลคำตากล้า คำตากล้า สกลนคร 4 4 0 2023-11-02
11097 โรงพยาบาลบ้านม่วง บ้านม่วง สกลนคร 84 84 0 2024-05-04
11098 โรงพยาบาลอากาศอำนวย อากาศอำนวย สกลนคร 31 31 0 2024-03-29
11099 โรงพยาบาลส่องดาว ส่องดาว สกลนคร 15 15 0 2023-05-25
11100 โรงพยาบาลเต่างอย เต่างอย สกลนคร 5 5 0 2024-05-03
11101 โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 30 30 0 2024-01-05
11102 โรงพยาบาลเจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร 7,140 7,140 0 2024-06-21
11103 โรงพยาบาลโพนนาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร 84 84 0 2023-10-16
11450 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 2,226 2,226 0 2024-06-21
11505 โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา เมือง สกลนคร 15 15 0 2024-05-30
11968 โรงพยาบาลรักษ์สกล เมือง สกลนคร 231 231 0 2023-09-22
13967 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ เมือง สกลนคร 8,559 0 8,559 2024-06-24
13969 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ตำบลกุดไห กุดบาก สกลนคร 80 8 72 2024-01-31
13970 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก ตำบลไร่ พรรณานิคม สกลนคร 781 10 771 2024-01-26
13971 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด ตำบลแร่ พังโคน สกลนคร 4 4 0 2023-03-03
13972 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส้งเปือย ตำบลขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร 111 18 93 2024-06-21
13973 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังเยี่ยม ตำบลหนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร 1 1 0 2023-12-31
13975 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนานิยม ตำบลแพด คำตากล้า สกลนคร 24 4 20 2023-03-04
13976 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนปอ ตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร 2,260 0 2,260 2024-06-23
13977 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาถ่อน ตำบลบงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 53 0 53 2023-02-15
14887 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำภูทอง ตำบลบ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร 304 0 304 2024-06-16
14891 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหม้อทอง ตำบลดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร 1,841 3 1,838 2024-04-25
21323 โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร ภูพาน สกลนคร 25 25 0 2024-05-15
23217 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดกระเฌอ เมือง สกลนคร 3 0 3 2023-12-07
23748 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสุขเกษม เมือง สกลนคร 361 5 356 2024-06-24
23816 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองร่มเกล้า เมือง สกลนคร 2 2 0 2023-10-10
36159 คลินิกจิราพรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สว่างแดนดิน สกลนคร 25 25 0 2024-06-20
40766 สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เมือง สกลนคร 2 2 0 2023-12-04
41075 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเพ็ก พรรณานิคม สกลนคร 17 6 11 2023-11-10
42585 คลินิกเทคนิคการแพทย์พรพรรณคลินิกแล็บ พังโคน สกลนคร 4 4 0 2022-03-23
42789 คลินิกเวชกรรมสว่างวัฒนะ สว่างแดนดิน สกลนคร 19 19 0 2024-05-18
Update : 2024-06-24 10:00:02