147 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
12 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
47,265 ครั้ง
ใช้งาน Authen
28 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
00516 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเรณูนคร เรณูนคร นครพนม 1.46.12.230 2024-02-29 2024-04-23 0 0
05595 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวโพน เมืองนครพนม นครพนม 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 7,958 0
05596 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 1,046 4
05597 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุรุคุ ตำบลกุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 0 0
05598 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-15 4 0
05599 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนามน ตำบลบ้านผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม 1.49.2.241 2024-05-21 2024-06-24 2,143 3
05600 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลาดุก ตำบลบ้านผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 137 0
05601 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม 1.47.2.233 2023-12-21 2024-06-05 119 0
05602 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 3 0
05603 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม 1.47.4.234 2024-02-29 2024-06-06 202 0
05604 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชะโงม ตำบลขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-23 6,175 2
05605 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชะโนด ตำบลขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-18 1,144 0
05606 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-10 6 0
05607 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจันทร์ เมืองนครพนม นครพนม 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 2,166 1
05608 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-23 832 0
05609 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหลวง ตำบลท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-11 52 0
05610 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำเตย เมืองนครพนม นครพนม 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 163 0
05611 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแดง ตำบลคำเตย เมืองนครพนม นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-13 29 0
05613 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพอกตำบลหนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-17 0 0
05614 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัว ตำบลดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-18 316 0
05615 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 66 0
05616 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโชคอำนวย ตำบลวังตามัว เมืองนครพนม นครพนม 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 10 0
05617 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุขเกษม ตำบลโพธิ์ตาก เมืองนครพนม นครพนม 1.47.4.234 2023-12-21 2024-05-03 320 0
05618 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองฮี ปลาปาก นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 0 0
05619 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุตาไก้ ตำบลกุตาไก้ ปลาปาก นครพนม 1.47.4.234 2024-04-30 2024-06-07 2 0
05620 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดอกไม้ ตำบลกุตาไก้ ปลาปาก นครพนม 1.47.8.235 2024-04-30 2024-05-31 254 0
05621 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง ปลาปาก นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 560 0
05622 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสูง ปลาปาก นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 547 0
05623 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาชัย ปลาปาก นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 9 0
05624 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนามะเขือ ปลาปาก นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1 0
05625 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนสว่าง ปลาปาก นครพนม 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 41 1
05626 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 1.47.15.239 2024-04-30 2024-06-02 485 0
05627 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ตำบลโนนตาล ท่าอุเทน นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-10 1 0
05628 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพน ท่าอุเทน นครพนม 1.47.2.233 2024-02-29 2024-05-18 1 0
05629 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจำปา ท่าอุเทน นครพนม 1.47.13.237 2024-02-29 2024-05-12 1 0
05630 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าดอกแก้ว ท่าอุเทน นครพนม 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-14 11 0
05631 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแดง ตำบลท่าจำปา ท่าอุเทน นครพนม 1.47.15.239 2024-02-29 2024-05-20 0 0
05632 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม 1.47.2.233 2023-12-21 2024-06-05 1,269 9
05633 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดกวน ตำบลไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-21 11 0
05634 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้วปัดโป่ง ตำบลไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-17 7 0
05635 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนอม ท่าอุเทน นครพนม 1.46.9.228 2024-02-29 2024-04-09 7 0
05636 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง ท่าอุเทน นครพนม 1.47.4.234 2023-12-21 2024-05-31 127 0
05637 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาลหนองเทา ท่าอุเทน นครพนม 1.47.13.237 2023-11-08 2024-05-09 0 0
05638 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหนามแก้ว ตำบลหนองเทา ท่าอุเทน นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 0 0
05639 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพะทาย ตำบลพะทาย ท่าอุเทน นครพนม 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-19 0 0
05640 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวินพระบาท ตำบลเวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม 1.47.2.233 2024-04-30 2024-05-21 0 0
05641 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง ตำบลเวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-11 0 0
05642 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรามราช ท่าอุเทน นครพนม 1.46.3.223 2024-02-29 2024-04-23 0 0
05643 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไฮ ตำบลรามราช ท่าอุเทน นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-13 0 0
05644 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม บ้านแพง นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 103 0
05645 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสะฝาง ตำบลโพนทอง บ้านแพง นครพนม 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-22 0 0
05647 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกพระธาย ตำบลโพนทอง บ้านแพง นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 5 0
05648 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง บ้านแพง นครพนม 1.47.15.239 2024-04-30 2024-06-07 1 0
05649 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำนกกก ตำบลหนองแวง บ้านแพง นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-17 0 0
05650 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง บ้านแพง นครพนม 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-23 0 0
05651 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาพระชัย ตำบลหนองแวง บ้านแพง นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 4 0
05652 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนางัว ตำบลนางัว บ้านแพง นครพนม 1.47.2.233 2024-03-19 2024-05-07 0 0
05654 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง ธาตุพนม นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 832 2
05656 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 8 0
05658 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยอ ธาตุพนม นครพนม 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-19 0 0
05659 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนพัน ธาตุพนม นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,918 2
05660 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-13 1 0
05661 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำก่ำ ธาตุพนม นครพนม 1.46.3.223 2023-11-08 2024-04-26 4 0
05664 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุ่มเหม้า ตำบลอุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 0 0
05665 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนาด ธาตุพนม นครพนม 1.46.3.223 2023-11-08 2024-04-20 0 0
05666 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดฉิม ธาตุพนม นครพนม 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-24 0 0
05667 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำผาสุก เรณูนคร นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 0 0
05668 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลาด เรณูนคร นครพนม 1.47.15.239 2023-12-21 2024-05-27 0 0
05669 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม เรณูนคร นครพนม 1.47.2.233 2023-12-21 2024-05-01 0 0
05670 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายอใหญ่ ตำบลนางาม เรณูนคร นครพนม 1.46.9.228 2024-04-30 2024-06-14 0 0
05671 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม 1.47.2.233 2024-03-19 2024-04-30 0 0
05672 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-10 0 0
05673 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสะอาด ตำบลหนองย่างชิ้น เรณูนคร นครพนม 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-18 0 0
05674 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบั่ว ตำบลเรณูใต้ เรณูนคร นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-12 0 0
05675 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขาม ตำบลนาขาม เรณูนคร นครพนม 1.47.4.234 2024-03-19 2024-05-11 0 0
05676 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระซอง นาแก นครพนม 1.49.2.241 2023-12-06 2024-06-08 2 0
05677 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงอินำ ตำบลพระซอง นาแก นครพนม 1.47.2.233 2023-12-21 2024-05-16 0 0
05678 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสังข์ นาแก นครพนม 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-24 1,110 0
05679 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฉันทะ ตำบลนาคู่ นาแก นครพนม 1.47.13.237 2024-03-19 2024-05-08 0 0
05680 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคู่ นาแก นครพนม 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 0 0
05682 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงน้อย ตำบลพิมาน นาแก นครพนม 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-17 1 0
05683 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิมาน นาแก นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-11 0 0
05684 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหอยใหญ่ ตำบลพุ่มแก นาแก นครพนม 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-11 2 0
05685 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุ่มแก นาแก นครพนม 1.49.2.241 2023-12-06 2024-06-11 0 0
05686 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนตูม ตำบลก้าเหลือง นาแก นครพนม 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-15 0 0
05687 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้านเหลือง นาแก นครพนม 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-18 0 0
05688 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ่อ นาแก นครพนม 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-19 0 0
05689 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงขวาง ตำบลหนองบ่อ นาแก นครพนม 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-31 0 0
05690 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเลียง ตำบลนาเลียง นาแก นครพนม 1.45.5.215 2023-12-21 2024-03-28 1,184 0
05691 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสี วังยาง นครพนม 1.47.4.234 2024-02-29 2024-05-23 0 0
05692 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขาม ตำบลวังยาง วังยาง นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-17 161 0
05694 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง นาแก นครพนม 1.47.15.239 2024-04-30 2024-06-05 0 0
05695 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพี้ห ตำบลคำพี้ นาแก นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-12 3 0
05696 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยอดชาด วังยาง นครพนม 1.47.4.234 2024-03-19 2024-06-05 1,855 0
05697 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 19 0
05698 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอีอูด ตำบลนาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-20 0 0
05700 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ ตำบลบ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 0 0
05701 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม 1.47.4.234 2024-04-30 2024-06-07 1 0
05702 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแค ตำบลสามผง ศรีสงคราม นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 7 0
05703 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากยาม ตำบลสามผง ศรีสงคราม นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 0 0
05704 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามผง ศรีสงคราม นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 1 0
05705 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 1.47.4.234 2024-04-30 2024-06-06 0 0
05706 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสมอ ศรีสงคราม นครพนม 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 7 0
05707 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 1 0
05708 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเปี้ยใหญ่ ตำบลบ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม 1.47.2.233 2024-04-30 2024-05-09 0 0
05709 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ตำบลนาคำ ศรีสงคราม นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 0 0
05710 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำ ศรีสงคราม นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 1 0
05711 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูกระแต ตำบลนาคำ ศรีสงคราม นครพนม 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-22 20 0
05712 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-22 0 0
05713 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์ ตำบลโพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 23 0
05714 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสียวสงคราม ตำบลหาดแพง ศรีสงคราม นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 298 0
05715 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดแพง ตำบลหาดแพง ศรีสงคราม นครพนม 1.47.13.237 2024-04-30 2024-05-09 0 0
05716 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางัว นาหว้า นครพนม 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-19 0 0
05717 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอูนนา ตำบลนางัว นาหว้า นครพนม 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-18 4 0
05718 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคอย ตำบลนางัว นาหว้า นครพนม 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 0 0
05719 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแดง ตำบลบ้านเสียว นาหว้า นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 0 0
05720 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด นาหว้า นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-17 0 0
05721 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคูณใหญ่ ตำบลนาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 3,894 4
05722 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนศาลา ตำบลเหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-13 0 0
05723 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนปอ นาหว้า นครพนม 1.49.2.241 2024-05-01 2024-06-17 0 0
05724 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ นาหว้า นครพนม 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 0 0
05725 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้าย ตำบลโพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-14 3 0
05726 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม 1.46.3.223 2023-12-21 2024-04-25 1 0
05727 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนตูม ตำบลนาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-24 500 0
05728 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนยาง โพนสวรรค์ นครพนม 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-20 1 0
05729 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเตี้ยใหญ่ ตำบลนาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 17 0
05730 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนบก ตำบลโพนบก โพนสวรรค์ นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 1 0
05731 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขว้างคลี โพนสวรรค์ นครพนม 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 867 0
05732 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-07 0 0
05733 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไห ตำบลบ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-11 0 0
05734 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาใน โพนสวรรค์ นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-17 1,739 0
05735 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพันห่าว นาทม นครพนม 1.46.8.227 2023-11-08 2024-04-25 0 0
05736 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี นาทม นครพนม 1.47.2.233 2024-03-19 2024-05-23 0 0
05737 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองซน นาทม นครพนม 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-12 4 0
05738 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำแม่นาง ตำบลหนองซน นาทม นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 0 0
05739 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเตย ตำบลดอนเตย นาทม นครพนม 1.47.2.233 2023-12-21 2024-05-02 0 0
11873 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสว่างพัฒนา ตำบลธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 156 0
13979 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งมน ตำบลคำเตย เมืองนครพนม นครพนม 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-23 1,496 0
13980 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเข ตำบลนาเข บ้านแพง นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 0 0
13981 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างติ่ว ตำบลนาแก นาแก นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-13 5 0
13982 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าปล้อง สีชมพู นาแก นครพนม 1.47.2.233 2024-04-30 2024-06-06 2 0
13983 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพธิ์ วังยาง นครพนม 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 1 0
14277 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงติ้ว ตำบลบ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-19 738 0
14278 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนอนามัย ตำบลเรณูใต้ เรณูนคร นครพนม 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-10 0 0
22770 สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครพนม เมืองนครพนม นครพนม 1.47.15.239 2023-12-21 2024-05-20 0 0
23137 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-11 1,030 0
24724 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง นาแก นครพนม 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-18 0 0
Update : 2024-06-24 10:15:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
05595 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวโพน เมืองนครพนม นครพนม 7,958 1 7,957 2024-06-21
05596 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม 1,046 31 1,015 2024-06-24
05598 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม 4 1 3 2023-11-10
05599 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนามน ตำบลบ้านผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม 2,143 1 2,142 2024-06-24
05600 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลาดุก ตำบลบ้านผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม 137 0 137 2024-06-13
05601 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม 119 0 119 2023-12-22
05602 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม 3 1 2 2024-04-19
05603 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม 202 5 197 2024-05-15
05604 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชะโงม ตำบลขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม 6,175 1,386 4,789 2024-06-24
05605 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชะโนด ตำบลขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม 1,144 9 1,135 2024-01-29
05606 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม 6 4 2 2023-11-27
05607 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจันทร์ เมืองนครพนม นครพนม 2,166 0 2,166 2024-06-24
05608 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม 832 2 830 2024-06-23
05609 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหลวง ตำบลท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม 52 4 48 2023-12-21
05610 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำเตย เมืองนครพนม นครพนม 163 2 161 2024-06-10
05611 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแดง ตำบลคำเตย เมืองนครพนม นครพนม 29 22 7 2024-06-11
05612 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม 3 3 0 2023-11-18
05614 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัว ตำบลดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม 316 5 311 2024-03-22
05615 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม 66 1 65 2024-06-22
05616 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโชคอำนวย ตำบลวังตามัว เมืองนครพนม นครพนม 10 0 10 2024-04-18
05617 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุขเกษม ตำบลโพธิ์ตาก เมืองนครพนม นครพนม 320 0 320 2023-07-12
05619 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุตาไก้ ตำบลกุตาไก้ ปลาปาก นครพนม 2 0 2 2023-10-18
05620 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดอกไม้ ตำบลกุตาไก้ ปลาปาก นครพนม 254 0 254 2024-03-15
05621 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง ปลาปาก นครพนม 560 0 560 2023-11-29
05622 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสูง ปลาปาก นครพนม 547 2 545 2024-01-16
05623 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาชัย ปลาปาก นครพนม 9 1 8 2024-05-09
05624 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนามะเขือ ปลาปาก นครพนม 1 0 1 2022-12-19
05625 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนสว่าง ปลาปาก นครพนม 41 0 41 2024-06-24
05626 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 485 0 485 2023-11-22
05627 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ตำบลโนนตาล ท่าอุเทน นครพนม 1 0 1 2024-05-02
05628 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพน ท่าอุเทน นครพนม 1 1 0 2023-01-23
05629 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจำปา ท่าอุเทน นครพนม 1 1 0 2024-02-06
05630 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าดอกแก้ว ท่าอุเทน นครพนม 11 11 0 2024-03-14
05632 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม 1,269 1,265 4 2024-06-24
05633 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดกวน ตำบลไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม 11 11 0 2024-06-07
05634 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้วปัดโป่ง ตำบลไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม 7 7 0 2024-04-29
05635 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนอม ท่าอุเทน นครพนม 7 7 0 2024-05-13
05636 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง ท่าอุเทน นครพนม 127 5 122 2024-05-17
05644 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม บ้านแพง นครพนม 103 8 95 2024-05-17
05647 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกพระธาย ตำบลโพนทอง บ้านแพง นครพนม 5 2 3 2024-03-15
05648 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง บ้านแพง นครพนม 1 1 0 2022-03-16
05651 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาพระชัย ตำบลหนองแวง บ้านแพง นครพนม 4 0 4 2024-06-04
05653 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝั่งแดง ธาตุพนม นครพนม 2 2 0 2023-06-17
05654 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง ธาตุพนม นครพนม 832 34 798 2024-06-24
05656 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม 8 1 7 2024-06-10
05659 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนพัน ธาตุพนม นครพนม 2,918 0 2,918 2024-06-24
05660 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม 1 0 1 2023-02-28
05661 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำก่ำ ธาตุพนม นครพนม 4 4 0 2023-12-19
05676 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระซอง นาแก นครพนม 2 1 1 2023-12-03
05678 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสังข์ นาแก นครพนม 1,110 1,082 28 2024-06-21
05682 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงน้อย ตำบลพิมาน นาแก นครพนม 1 1 0 2022-08-31
05684 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหอยใหญ่ ตำบลพุ่มแก นาแก นครพนม 2 1 1 2023-03-09
05690 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเลียง ตำบลนาเลียง นาแก นครพนม 1,184 10 1,174 2023-11-08
05692 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขาม ตำบลวังยาง วังยาง นครพนม 161 0 161 2023-11-28
05695 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพี้ห ตำบลคำพี้ นาแก นครพนม 3 3 0 2023-12-07
05696 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยอดชาด วังยาง นครพนม 1,855 0 1,855 2024-01-18
05697 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม 19 18 1 2024-06-04
05701 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม 1 0 1 2023-11-01
05702 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแค ตำบลสามผง ศรีสงคราม นครพนม 7 7 0 2024-03-25
05704 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามผง ศรีสงคราม นครพนม 1 0 1 2024-02-08
05706 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสมอ ศรีสงคราม นครพนม 7 7 0 2024-05-16
05707 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม 1 1 0 2023-04-26
05710 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำ ศรีสงคราม นครพนม 1 1 0 2023-04-21
05711 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูกระแต ตำบลนาคำ ศรีสงคราม นครพนม 20 10 10 2023-09-14
05713 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์ ตำบลโพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม 23 0 23 2024-05-17
05714 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสียวสงคราม ตำบลหาดแพง ศรีสงคราม นครพนม 298 6 292 2023-10-16
05717 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอูนนา ตำบลนางัว นาหว้า นครพนม 4 4 0 2024-01-09
05721 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคูณใหญ่ ตำบลนาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม 3,894 84 3,810 2024-06-24
05725 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้าย ตำบลโพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม 3 3 0 2023-11-10
05726 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม 1 0 1 2023-01-20
05727 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนตูม ตำบลนาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม 500 0 500 2024-02-07
05728 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนยาง โพนสวรรค์ นครพนม 1 0 1 2022-12-14
05729 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเตี้ยใหญ่ ตำบลนาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม 17 5 12 2024-05-15
05730 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนบก ตำบลโพนบก โพนสวรรค์ นครพนม 1 0 1 2024-01-07
05731 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขว้างคลี โพนสวรรค์ นครพนม 867 5 862 2024-05-20
05734 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาใน โพนสวรรค์ นครพนม 1,739 104 1,635 2024-05-09
05737 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองซน นาทม นครพนม 4 4 0 2024-04-01
10711 โรงพยาบาลนครพนม เมืองนครพนม นครพนม 628 602 26 2024-06-15
11104 โรงพยาบาลปลาปาก ปลาปาก นครพนม 6 6 0 2024-05-13
11105 โรงพยาบาลท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม 514 514 0 2024-06-13
11106 โรงพยาบาลบ้านแพง บ้านแพง นครพนม 5 5 0 2024-03-11
11107 โรงพยาบาลนาทม นาทม นครพนม 2 2 0 2024-03-26
11108 โรงพยาบาลเรณูนคร เรณูนคร นครพนม 1 1 0 2023-08-23
11109 โรงพยาบาลนาแก นาแก นครพนม 675 675 0 2024-06-18
11110 โรงพยาบาลศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 13 13 0 2024-04-21
11111 โรงพยาบาลนาหว้า นาหว้า นครพนม 32 32 0 2023-11-06
11112 โรงพยาบาลโพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม 59 59 0 2024-01-08
11451 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 39 39 0 2024-05-31
11873 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสว่างพัฒนา ตำบลธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม 156 0 156 2024-06-23
12277 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เมืองนครพนม นครพนม 11 11 0 2024-04-30
13979 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งมน ตำบลคำเตย เมืองนครพนม นครพนม 1,496 7 1,489 2024-06-23
13981 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างติ่ว ตำบลนาแก นาแก นครพนม 5 5 0 2024-01-03
13982 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าปล้อง สีชมพู นาแก นครพนม 2 1 1 2024-04-03
13983 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพธิ์ วังยาง นครพนม 1 1 0 2024-01-29
14277 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงติ้ว ตำบลบ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม 738 12 726 2024-05-02
23137 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม 1,030 9 1,021 2024-02-21
40840 โรงพยาบาลวังยาง วังยาง นครพนม 11 11 0 2024-04-15
40982 คลินิกเวชกรรมหมอจุฬารัตน์ เมืองนครพนม นครพนม 4 4 0 2023-03-10
77714 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทิดพระเกียรติท้ายเมือง เมืองนครพนม นครพนม 4 4 0 2023-12-16
Update : 2024-06-24 10:15:02