0 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
148 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
Update :

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
02877 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัว ตำบลบ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 2 2 0 2022-01-23
02882 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นเจริญ ตำบลพระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 1 1 0 2023-08-04
02922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขว้า ตำบลสะเดา นางรอง บุรีรัมย์ 2 2 0 2021-12-01
02929 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์ ตำบลบ้านสิงห์ นางรอง บุรีรัมย์ 1 1 0 2022-12-02
02955 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด ตำบลหนองตะครอง ละหานทราย บุรีรัมย์ 1 1 0 2024-05-13
02965 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกย่าง ตำบลโคกย่าง ประโคนชัย บุรีรัมย์ 3 3 0 2023-12-04
02967 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละลมพนู ตำบลไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์ 2 2 0 2022-04-19
02969 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะโกตาพิ ตำบลตะโกตาพิ ประโคนชัย บุรีรัมย์ 29 29 0 2024-04-04
02981 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายโท 12 ใต้ ตำบลสายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์ 1 1 0 2023-07-30
02997 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผะองค์ ตำบลหนองกระทิง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 2 2 0 2023-03-28
02999 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกลาง ตำบลโคกกลาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 2 2 0 2023-09-07
03010 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งวัง ตำบลทุ่งวัง สตึก บุรีรัมย์ 1 1 0 2023-06-21
03015 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าหนาม ตำบลดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์ 3 3 0 2022-12-05
03022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสนามชัย ตำบลสนามชัย สตึก บุรีรัมย์ 5 5 0 2023-10-05
03063 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาเปล่ง ตำบลช่อผกา ชำนิ บุรีรัมย์ 1 1 0 2023-06-11
03080 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกระทิง ตำบลโนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์ 1 1 0 2024-01-02
03081 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนา ตำบลโนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์ 1 1 0 2023-02-01
10217 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายตรี 4 ใต้ ตำบลบึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 5 5 0 2023-10-25
10667 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12 12 0 2023-12-06
10895 โรงพยาบาลคูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์ 3 3 0 2021-11-10
10896 โรงพยาบาลกระสัง กระสัง บุรีรัมย์ 1 1 0 2023-01-26
10897 โรงพยาบาลนางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 3 3 0 2023-07-14
10898 โรงพยาบาลหนองกี่ หนองกี่ บุรีรัมย์ 3 3 0 2023-09-12
10900 โรงพยาบาลประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 11 11 0 2023-10-11
10901 โรงพยาบาลบ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์ 6 6 0 2024-01-04
10902 โรงพยาบาลพุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ 1 1 0 2022-08-03
10904 โรงพยาบาลลำปลายมาศ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 9 9 0 2023-09-17
10905 โรงพยาบาลสตึก สตึก บุรีรัมย์ 6 6 0 2023-02-08
10908 โรงพยาบาลหนองหงส์ หนองหงส์ บุรีรัมย์ 10 10 0 2023-10-19
10909 โรงพยาบาลพลับพลาชัย พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 1 1 0 2021-11-18
10912 โรงพยาบาลชำนิ ชำนิ บุรีรัมย์ 2 2 0 2023-06-12
10913 โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 10 10 0 2023-11-27
10914 โรงพยาบาลโนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 2 2 0 2023-06-24
11619 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 1 1 0 2022-01-27
13836 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะแกซำ ตำบลสะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 1 1 0 2024-01-03
23578 โรงพยาบาลแคนดง แคนดง บุรีรัมย์ 2 2 0 2023-07-12
28020 โรงพยาบาลบ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์ 1 1 0 2022-05-21
Update : 2024-06-24 10:00:02