221 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
16 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
60,659 ครั้ง
ใช้งาน Authen
44 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
03277 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูซอด ตำบลคูซอด เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 6 0
03278 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแทง ตำบลซำ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1.47.4.234 2024-03-19 2024-06-04 5,163 0
03279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคู ตำบลจาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 12 0
03280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะดอบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-21 21 0
03281 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-15 31 0
03282 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1.47.2.233 2024-04-30 2024-06-05 551 0
03283 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ตำบลโพนค้อ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1.44.6.211 2023-12-21 2024-02-21 3 0
03284 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลโพนเขวา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-20 412 0
03285 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างเรือง ตำบลหญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-16 306 0
03286 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแกด ตำบลทุ่ม เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 674 10
03287 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไฮ ตำบลหนองไฮ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-18 7 0
03288 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-23 1,145 0
03289 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1.44.6.211 2023-11-08 2024-02-07 6 0
03290 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน ตำบลน้ำคำ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 2,230 0
03291 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลโพธิ์ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1.47.13.237 2024-03-19 2024-05-09 10 0
03292 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้านเหลือง ตำบลหมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-23 1 0
03293 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-18 594 0
03294 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักขะ ตำบลลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 1.47.15.239 2023-12-21 2024-05-26 0 0
03295 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางชุมใหญ่ ตำบลยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-09 13 0
03297 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนคูณ ตำบลโนนคูณ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 1.42.9.185 2023-11-08 2024-01-03 0 0
03298 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดเมืองฮาม ตำบลกุดเมืองฮาม ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 2 0
03299 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจอมบึง ตำบลบึงบอน ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 1.47.15.239 2023-12-21 2024-05-31 2 0
03301 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวช้าง ตำบลหนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-22 30 0
03303 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างเหล่า กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-21 1 0
03305 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก ตำบลหนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 1 0
03306 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจี่ย ตำบลทาม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 1.47.2.233 2023-12-21 2024-05-01 1 0
03307 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละทาย ตำบลละทาย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 0 0
03308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองน้อย ตำบลเมืองน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 135 0
03310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันลำ ตำบลบัวน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-21 26 0
03311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 496 0
03312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่ ตำบลดู่ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-23 98 0
03313 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักแพว ตำบลผักแพว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 99 0
03314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจาน ตำบลจาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 0 0
03315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองทามน้อย ตำบลคำเนียม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 204 0
03316 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาแท่น ตำบลบึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 1 0
03317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถนนวิหาร ตำบลบึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-22 0 0
03319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเดียงน้อย ตำบลเมือง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1 0
03320 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสังเม็ก ตำบลสังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 1 0
03321 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากันตม ตำบลสังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-11 25 0
03322 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละลาย ตำบลละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 0 0
03323 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำโปรย ตำบลละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 5 0
03324 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเจริญ ตำบลละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-30 5 0
03325 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโดนเอาว์ ตำบลรุง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-19 8 0
03327 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจาน ตำบลจานใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 542 0
03328 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีอุดม ตำบลจานใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 8 0
03329 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 3 0
03330 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 1,047 0
03331 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าพระ ตำบลภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 259 0
03332 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำ ตำบลชำ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1.47.15.239 2024-04-30 2024-06-01 0 0
03333 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวา ตำบลกระแซง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1.47.15.239 2023-11-08 2024-05-13 3 0
03334 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแชง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-17 10 0
03335 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสำราญ ตำบลโนนสำราญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2023-04-03 2024-06-21 0 0
03336 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก ตำบลหนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-13 1 0
03337 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสาธงชัย ตำบลเสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 2 0
03338 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 3,891 7
03339 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำเม็ง ตำบลเสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 75 0
03341 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขนวน ตำบลขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 0 0
03342 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหิน ตำบลสวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-09 12 0
03343 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำนัน ตำบลสวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-15 5 0
03344 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดียงตะวันตก ตำบลเวียงเหนือ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1.43.12.202 2023-11-08 2024-01-17 1 0
03345 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก ตำบลทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 1 0
03346 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 0 0
03347 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านกลาง ตำบลภูผาหมอก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-17 421 0
03348 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกโพน ตำบลกันทรารมย์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2023-12-06 2024-06-24 5,685 0
03349 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนบังอิง ตำบลศรีสะอาด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 1.47.2.233 2024-03-19 2024-06-07 3 0
03350 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจะกง ตำบลจะกง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 1,451 0
03351 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใจดี ตำบลใจดี ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-13 0 0
03352 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 0 0
03353 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอาวอย ตำบลโสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-16 3 0
03354 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-22 6 0
03355 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขนุน ตำบลโสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 1.46.14.231 2023-12-21 2024-04-26 2 0
03356 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-23 3,179 0
03357 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือคันตะวันออก ตำบลปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 2 0
03358 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับทิมสยาม 06 บ้านนาจะเรีย ตำบลปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 1.45.5.215 2023-12-21 2024-03-19 0 0
03359 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองลุง ตำบลสะเดาใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 1.47.15.239 2023-12-21 2024-05-17 7 0
03360 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสมบูรณ์ ตำบลห้วยใต้ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-14 4 0
03361 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเสือ ตำบลหัวเสือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 6,548 7
03362 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนช่างเหล็ก ตำบลตะเคียน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-18 0 0
03363 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกวางขาว ตำบลนิคมพัฒนา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 1.47.15.239 2023-12-21 2024-06-05 1 0
03364 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองกลาง ตำบลตาอุด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-12 4 0
03365 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเพชร ตำบลโคกเพชร ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 1.44.6.210 2023-12-21 2024-02-05 12 0
03366 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาท ตำบลปราสาท ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 5 0
03368 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงตาเจ็น ตำบลสำโรงตาเจ็น ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-17 1 0
03369 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาก๊อก ตำบลห้วยสำราญ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-13 2 0
03370 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกฤษณา ตำบลกฤษณา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2023-12-06 2024-06-24 6,417 1
03371 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวิทย์ ตำบลลมศักดิ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-17 287 0
03372 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตรอย ตำบลหนองฉลอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 1.42.17.191 2023-11-08 2023-11-30 1 0
03373 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมซอยกลาง ตำบลหนองฉลอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 1.44.6.211 2023-12-21 2024-02-15 0 0
03374 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน ตำบลศรีตระกูล ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-22 0 0
03375 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ม ตำบลไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-13 0 0
03377 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาทเยอเหนือ ตำบลปราสาทเยอ ไพรบึง ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-17 1 0
03378 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้แก่น ตำบลสำโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-11 1 0
03379 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโมกข์ ตำบลสำโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-19 0 0
03380 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพะแวะ ตำบลสุขสวัสดิ์ ไพรบึง ศรีสะเกษ 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-23 13 0
03382 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกู่ ตำบลกู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-17 0 0
03383 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระดึ ตำบลกู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 4 0
03384 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกำแมด ตำบลหนองเชียงทูน ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 1.44.6.211 2023-11-08 2024-02-15 0 0
03385 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเชียงทูน ตำบลหนองเชียงทูน ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-19 0 0
03386 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 8 0
03387 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเวียง ตำบลสมอ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-11 4 0
03388 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหลี่ ตำบลสมอ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 1.47.15.239 2024-04-30 2024-06-05 0 0
03389 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเหลือม ตำบลโพธิ์ศรี ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-17 1 0
03390 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาเปียง ตำบลสำโรงปราสาท ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-12 0 0
03391 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้าน ตำบลสำโรงปราสาท ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-18 13 0
03392 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่ ตำบลดู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-17 0 0
03393 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวาย ตำบลสวาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 1.47.15.239 2023-12-21 2024-06-02 0 0
03394 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 0 0
03395 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลักหิน ตำบลบักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-23 146 0
03396 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงเกียรติ ตำบลบักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-22 25 0
03397 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับทิมสยาม 07 บ้านสันติสุข ตำบลบักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 1.46.3.223 2023-12-06 2024-04-02 0 0
03398 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรานเหนือ ตำบลพราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-14 9 0
03399 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงแยก ตำบลพราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 0 0
03400 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำขี้เหล็ก ตำบลพราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-07 0 0
03401 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์วงศ์ ตำบลโพธิ์วงศ์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 4 0
03402 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกราม ตำบลไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ 1.47.15.239 2023-12-13 2024-06-06 2 0
03403 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำเขียน ตำบลไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2023-12-06 2024-06-21 3 0
03404 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจด ตำบลกระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 0 0
03405 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,931 2
03406 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันทรอมหนือ ตำบลกันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 3,108 17
03407 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตานวน ตำบลกันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-10 452 0
03408 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย ขุนหาญ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-18 418 0
03409 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 1.47.15.239 2024-03-19 2024-06-05 0 0
03410 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันตรวจ ตำบลห้วยจันทร์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 279 0
03411 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยจันทร์ ตำบลห้วยจันทร์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-19 7 0
03412 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองแคน ตำบลเมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 1 0
03413 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว ตำบลหนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 0 0
03417 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลีกลิ้ง ตำบลคลีกลิ้ง ศิลาลาด ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-23 24 0
03418 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจิก ตำบลจิกสังข์ทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 0 0
03419 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่าน ตำบลด่าน ราษีไศล ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 6 0
03420 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่ ตำบลดู่ ราษีไศล ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-23 44 0
03421 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโกทา ตำบลหนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 0 0
03422 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนม่วง ตำบลหนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 13 0
03423 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-23 9 0
03424 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ ตำบลไผ่ ราษีไศล ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 0 0
03425 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส้มป่อย ตำบลส้มป่อย ราษีไศล ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 0 0
03426 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหมี ตำบลหนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-17 2 0
03427 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้าน ตำบลหว้านคำ ราษีไศล ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-16 0 0
03428 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างปี่ ตำบลสร้างปี่ ราษีไศล ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-17 0 0
03431 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 1.40.2.167 2023-10-16 2023-11-03 0 0
03434 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง ตำบลสำโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-17 9 0
03436 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-07 2 0
03437 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขะยูง ตำบลขะยูง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 1.43.9.200 2023-11-08 2024-01-08 1 0
03438 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาเกษ ตำบลตาเกษ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 12 0
03440 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 1.47.2.233 2024-04-30 2024-05-31 1 0
03441 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแต้ ตำบลแต้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 1.39.6.164 2023-11-08 2024-01-16 5 0
03442 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำท่วม ตำบลแข้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 1 0
03443 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแข้ ตำบลแข้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 1.42.22.196 2023-11-08 2023-12-19 0 0
03444 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-11 23 0
03447 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแคน ตำบลหนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-23 6 0
03448 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวหมู ตำบลสระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-16 1 0
03449 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกหล่าม ตำบลโคกหล่าม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-17 0 0
03450 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก ตำบลโคกจาน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 1.47.2.233 2023-12-21 2024-05-18 2 0
03451 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง ตำบลเป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-11 9 0
03452 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคูใหญ่ ตำบลเป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-24 928 0
03453 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองหลวง ตำบลเมืองหลวง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-22 10 0
03455 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วยกว้าง ตำบลกล้วยกว้าง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 1 0
03461 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนค้อ ตำบลโนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ 1.47.15.239 2024-02-29 2024-05-20 28 0
03462 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะเกลือ ตำบลโนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-17 2 0
03463 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าเสน ตำบลบก โนนคูณ ศรีสะเกษ 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-31 2 0
03464 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเหล่า ตำบลบก โนนคูณ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 0 0
03465 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งรวงทอง ตำบลโพธิ์ โนนคูณ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-12 3 0
03466 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง ตำบลหนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 0 0
03467 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด ตำบลหนองกูง โนนคูณ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-15 4 0
03468 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่ากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ 1.47.2.233 2024-04-30 2024-05-20 1 0
03469 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีแก้ว ตำบลศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2023-12-06 2024-06-23 3 0
03470 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคน ตำบลศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-22 8 0
03471 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิงพวยใต้ ตำบลพิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 97 0
03473 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีพะเนา ตำบลตูม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-17 0 0
03474 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสื่องข้าว ตำบลเสื่องข้าว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 1 0
03475 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีโนนงาม ตำบลศรีโนนงาม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-23 19 0
03476 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจะกอง ตำบลสะพุง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 2 0
03477 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำเกลี้ยง ตำบลน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-18 50 0
03479 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตองปิด ตำบลตองปิด น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 993 0
03480 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขิน ตำบลเขิน น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 1.44.6.211 2023-12-21 2024-02-08 0 0
03481 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนงาม ตำบลรุ่งระวี น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 1.46.10.229 2024-02-29 2024-04-11 0 0
03482 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูบ ตำบลคูบ น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-22 3 0
03483 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลคูบ น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 0 0
03484 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุสูง วังหิน ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-11 3 0
03485 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุ วังหิน ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-19 0 0
03486 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดวนใหญ่ ตำบลดวนใหญ่ วังหิน ศรีสะเกษ 1.45.5.215 2023-12-21 2024-03-01 728 0
03487 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแก้ว วังหิน ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-17 3 0
03488 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนยาง ตำบลโพนยาง วังหิน ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-10 0 0
03489 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสำราญ วังหิน ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 1 0
03490 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งสว่าง วังหิน ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 80 0
03491 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน วังหิน ศรีสะเกษ 1.47.2.233 2023-12-21 2024-05-01 0 0
03494 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนกยูงทอง ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 1.47.15.239 2024-04-30 2024-06-15 1,249 0
03495 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละลมกลาง ตำบลละลม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 1.46.12.230 2024-03-19 2024-04-23 0 0
03496 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนราม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 1 0
03497 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตราว ตำบลดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-23 318 0
03498 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแซร์สเบาว์ ตำบลดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 1.44.5.209 2023-12-21 2024-01-26 3 0
03499 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 0 0
03500 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแซรไปร ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 9 0
03501 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก็บงา ตำบลเมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-17 0 0
03502 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองจันทร์ ตำบลเมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-15 1 0
03503 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโกน ตำบลตาโกน เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 1.42.22.196 2023-11-08 2023-12-12 6 0
03504 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาซิว ตำบลหนองใหญ่ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 9 0
03506 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดง ตำบลเสียว เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-16 6 0
03507 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า ตำบลหนองหว้า เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-22 27 0
03508 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพ็ก ตำบลหนองหว้า เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-12 37 0
03509 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองงูเหลือม ตำบลหนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-13 20 0
03510 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 1.47.8.235 2024-05-25 2024-06-03 18 0
03511 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-11 17 0
03512 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพยุห์ ตำบลพยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ 1.47.2.233 2024-03-19 2024-05-27 0 0
03513 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง ตำบลพรหมสวัสดิ์ พยุห์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-20 1 0
03514 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง ตำบลพรหมสวัสดิ์ พยุห์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 18 0
03515 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระแซง ตำบลตำแย พยุห์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 970 0
03516 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ศรี ตำบลโนนเพ็ก พยุห์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-23 1 0
03517 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองค้า ตำบลหนองค้า พยุห์ ศรีสะเกษ 1.45.2.213 2023-12-06 2024-03-25 113 0
03518 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนหนองหว้า ตำบลโดด โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-11 25 0
03519 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาเดิดใหญ่ ตำบลโดด โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 1.45.14.220 2023-11-08 2024-03-27 2 0
03521 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม้า ตำบลหนองม้า โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 1.47.15.239 2023-11-08 2024-06-15 6 0
03523 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแปน ตำบลผือใหญ่ โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 1.47.15.239 2024-03-19 2024-06-03 116 0
10223 สำนักงานสุขภาพโศกขามป้อม ตำบลเสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1.47.2.233 2024-03-19 2024-05-09 1 0
10934 โรงพยาบาลราษีไศล ราษีไศล ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2023-10-16 2024-06-09 14 0
13866 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผึ้ง ตำบลทาม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 67 0
13867 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสว่าง ตำบลโนนสำราญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1.44.6.211 2023-12-21 2024-02-17 40 0
13868 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไฮ ตำบลพิมายเหนือ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 3 0
13870 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโซงเลง ตำบลหนองม้า โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 139 0
14286 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์น้อย ตำบลกระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 309 0
14287 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระเดา ตำบลดู่ ราษีไศล ศรีสะเกษ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-11 0 0
15095 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโจดม่วง ตำบลโจดม่วง ศิลาลาด ศรีสะเกษ 1.45.10.217 2023-11-08 2024-03-12 0 0
Update : 2024-06-24 09:15:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
00308 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบญจลักษ์ เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 1 1 0 2022-11-23
03277 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูซอด ตำบลคูซอด เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6 6 0 2023-04-07
03278 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแทง ตำบลซำ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 5,163 5,160 3 2024-06-12
03279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคู ตำบลจาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12 11 1 2024-05-02
03280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะดอบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 21 21 0 2024-04-02
03281 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครกใต้ ตำบลหนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 31 26 5 2024-05-24
03282 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 551 51 500 2024-04-04
03283 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ตำบลโพนค้อ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 3 3 0 2023-05-16
03284 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลโพนเขวา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 412 372 40 2024-06-20
03285 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างเรือง ตำบลหญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 306 187 119 2023-06-16
03286 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแกด ตำบลทุ่ม เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 674 99 575 2024-06-24
03287 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไฮ ตำบลหนองไฮ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 7 7 0 2023-12-26
03288 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1,145 1,092 53 2024-06-18
03289 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6 6 0 2023-03-31
03290 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน ตำบลน้ำคำ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 2,230 1,433 797 2024-06-23
03291 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลโพธิ์ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 10 9 1 2023-01-13
03292 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้านเหลือง ตำบลหมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1 0 1 2023-11-09
03293 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 594 593 1 2023-12-17
03295 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางชุมใหญ่ ตำบลยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 13 10 3 2023-07-07
03296 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอนกาม ตำบลคอนกาม ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 1 1 0 2023-02-22
03298 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดเมืองฮาม ตำบลกุดเมืองฮาม ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 2 1 1 2023-04-27
03299 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจอมบึง ตำบลบึงบอน ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 2 0 2 2024-02-28
03301 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวช้าง ตำบลหนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 30 6 24 2024-05-08
03303 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างเหล่า กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 1 0 1 2023-12-25
03305 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก ตำบลหนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 1 0 1 2024-06-05
03306 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจี่ย ตำบลทาม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 1 0 1 2024-01-11
03308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองน้อย ตำบลเมืองน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 135 6 129 2024-02-09
03309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งมั่ง ตำบลอีปาด กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 2 2 0 2023-09-28
03310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันลำ ตำบลบัวน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 26 2 24 2024-03-09
03311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 496 10 486 2024-03-03
03312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่ ตำบลดู่ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 98 0 98 2024-03-29
03313 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักแพว ตำบลผักแพว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 99 20 79 2024-04-21
03315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองทามน้อย ตำบลคำเนียม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 204 6 198 2024-06-21
03316 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาแท่น ตำบลบึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1 0 1 2023-05-02
03319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเดียงน้อย ตำบลเมือง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1 1 0 2022-03-19
03320 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสังเม็ก ตำบลสังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1 1 0 2023-03-21
03321 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากันตม ตำบลสังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 25 25 0 2024-01-01
03323 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำโปรย ตำบลละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 5 0 5 2023-01-23
03324 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเจริญ ตำบลละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 5 5 0 2024-02-08
03325 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโดนเอาว์ ตำบลรุง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 8 8 0 2023-10-08
03326 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง ตำบลตระกาจ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 6 6 0 2023-10-10
03327 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจาน ตำบลจานใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 542 542 0 2024-01-18
03328 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีอุดม ตำบลจานใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 8 5 3 2023-12-20
03329 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 3 2 1 2024-06-11
03330 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1,047 36 1,011 2024-06-21
03331 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าพระ ตำบลภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 259 8 251 2024-06-22
03333 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวา ตำบลกระแซง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 3 3 0 2022-05-27
03334 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแชง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 10 9 1 2023-07-04
03336 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก ตำบลหนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1 1 0 2021-09-12
03337 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสาธงชัย ตำบลเสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 2 2 0 2024-01-03
03338 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 3,891 16 3,875 2024-06-24
03339 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำเม็ง ตำบลเสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 75 1 74 2024-06-20
03340 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขนุน ตำบลขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1 1 0 2023-01-24
03342 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหิน ตำบลสวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12 12 0 2023-06-02
03343 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำนัน ตำบลสวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 5 5 0 2022-12-19
03344 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดียงตะวันตก ตำบลเวียงเหนือ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1 1 0 2023-06-13
03345 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก ตำบลทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1 0 1 2022-12-21
03347 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านกลาง ตำบลภูผาหมอก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 421 11 410 2024-02-02
03348 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกโพน ตำบลกันทรารมย์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 5,685 2 5,683 2024-06-23
03349 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนบังอิง ตำบลศรีสะอาด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 3 3 0 2023-11-30
03350 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจะกง ตำบลจะกง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 1,451 16 1,435 2024-04-26
03353 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอาวอย ตำบลโสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 3 0 3 2023-11-15
03354 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 6 0 6 2024-01-04
03355 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขนุน ตำบลโสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 2 0 2 2023-04-03
03356 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 3,179 0 3,179 2024-06-22
03357 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือคันตะวันออก ตำบลปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 2 1 1 2024-02-20
03359 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองลุง ตำบลสะเดาใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 7 4 3 2023-04-03
03360 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสมบูรณ์ ตำบลห้วยใต้ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 4 1 3 2023-04-20
03361 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเสือ ตำบลหัวเสือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 6,548 0 6,548 2024-06-24
03363 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกวางขาว ตำบลนิคมพัฒนา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 1 0 1 2023-04-03
03364 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองกลาง ตำบลตาอุด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 4 4 0 2023-02-21
03365 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเพชร ตำบลโคกเพชร ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12 12 0 2022-02-19
03366 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาท ตำบลปราสาท ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 5 4 1 2024-01-31
03368 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงตาเจ็น ตำบลสำโรงตาเจ็น ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 1 0 1 2023-04-03
03369 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาก๊อก ตำบลห้วยสำราญ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 2 1 1 2024-01-02
03370 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกฤษณา ตำบลกฤษณา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 6,417 5 6,412 2024-06-24
03371 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวิทย์ ตำบลลมศักดิ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 287 10 277 2024-02-27
03372 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตรอย ตำบลหนองฉลอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 1 0 1 2023-05-17
03377 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาทเยอเหนือ ตำบลปราสาทเยอ ไพรบึง ศรีสะเกษ 1 1 0 2022-04-28
03378 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้แก่น ตำบลสำโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ 1 0 1 2023-12-18
03380 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพะแวะ ตำบลสุขสวัสดิ์ ไพรบึง ศรีสะเกษ 13 2 11 2023-01-19
03383 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระดึ ตำบลกู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 4 4 0 2023-06-24
03386 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลตูม ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 8 0 8 2023-11-02
03387 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเวียง ตำบลสมอ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 4 4 0 2023-09-04
03389 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเหลือม ตำบลโพธิ์ศรี ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 1 0 1 2024-06-08
03391 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้าน ตำบลสำโรงปราสาท ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 13 0 13 2024-06-05
03395 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลักหิน ตำบลบักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 146 0 146 2024-01-11
03396 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงเกียรติ ตำบลบักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 25 13 12 2024-06-08
03398 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรานเหนือ ตำบลพราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 9 9 0 2023-12-31
03401 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์วงศ์ ตำบลโพธิ์วงศ์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 4 4 0 2022-11-17
03402 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกราม ตำบลไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ 2 0 2 2023-11-07
03403 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำเขียน ตำบลไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ 3 3 0 2024-03-19
03405 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 2,931 1 2,930 2024-06-24
03406 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันทรอมหนือ ตำบลกันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ 3,108 1,016 2,092 2024-06-24
03407 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตานวน ตำบลกันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ 452 362 90 2024-05-21
03408 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูทอง ตำบลภูฝ้าย ขุนหาญ ศรีสะเกษ 418 29 389 2024-01-15
03410 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันตรวจ ตำบลห้วยจันทร์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 279 272 7 2024-06-22
03411 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยจันทร์ ตำบลห้วยจันทร์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 7 4 3 2023-11-17
03412 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองแคน ตำบลเมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ 1 1 0 2021-10-14
03417 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลีกลิ้ง ตำบลคลีกลิ้ง ศิลาลาด ศรีสะเกษ 24 23 1 2024-02-06
03419 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่าน ตำบลด่าน ราษีไศล ศรีสะเกษ 6 0 6 2023-05-27
03420 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่ ตำบลดู่ ราษีไศล ศรีสะเกษ 44 6 38 2023-12-25
03422 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนม่วง ตำบลหนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ 13 12 1 2023-12-06
03423 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ 9 5 4 2024-05-03
03426 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหมี ตำบลหนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ 2 0 2 2024-01-26
03430 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอีหล่ำ ตำบลอีหล่ำ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 2 2 0 2022-12-18
03434 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง ตำบลสำโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 9 7 2 2024-01-12
03436 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 2 2 0 2023-06-11
03437 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขะยูง ตำบลขะยูง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 1 1 0 2023-09-06
03438 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาเกษ ตำบลตาเกษ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12 10 2 2024-05-30
03440 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 1 0 1 2023-02-06
03441 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแต้ ตำบลแต้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 5 0 5 2023-02-20
03442 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำท่วม ตำบลแข้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 1 1 0 2023-01-14
03444 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 23 2 21 2024-04-07
03447 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแคน ตำบลหนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 6 5 1 2024-03-24
03448 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวหมู ตำบลสระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 1 1 0 2022-05-02
03450 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก ตำบลโคกจาน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 2 0 2 2023-02-06
03451 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง ตำบลเป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 9 2 7 2023-08-24
03452 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคูใหญ่ ตำบลเป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 928 6 922 2024-06-20
03453 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองหลวง ตำบลเมืองหลวง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 10 6 4 2024-01-04
03455 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วยกว้าง ตำบลกล้วยกว้าง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 1 0 1 2022-12-12
03461 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนค้อ ตำบลโนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ 28 28 0 2023-10-27
03462 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะเกลือ ตำบลโนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ 2 2 0 2024-01-18
03463 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าเสน ตำบลบก โนนคูณ ศรีสะเกษ 2 2 0 2024-01-02
03465 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งรวงทอง ตำบลโพธิ์ โนนคูณ ศรีสะเกษ 3 3 0 2023-08-24
03467 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด ตำบลหนองกูง โนนคูณ ศรีสะเกษ 4 4 0 2024-01-03
03468 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่ากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ 1 0 1 2023-12-07
03469 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีแก้ว ตำบลศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 3 3 0 2022-12-13
03470 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคน ตำบลศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 8 3 5 2023-11-02
03471 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิงพวยใต้ ตำบลพิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 97 0 97 2023-11-02
03474 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสื่องข้าว ตำบลเสื่องข้าว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 1 0 1 2023-12-04
03475 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีโนนงาม ตำบลศรีโนนงาม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 19 6 13 2024-04-26
03476 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจะกอง ตำบลสะพุง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 2 0 2 2023-12-04
03477 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำเกลี้ยง ตำบลน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 50 46 4 2023-07-02
03478 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 7 6 1 2024-01-01
03479 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตองปิด ตำบลตองปิด น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 993 131 862 2024-06-19
03482 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูบ ตำบลคูบ น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 3 3 0 2022-12-15
03484 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุสูง วังหิน ศรีสะเกษ 3 2 1 2024-05-14
03486 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดวนใหญ่ ตำบลดวนใหญ่ วังหิน ศรีสะเกษ 728 11 717 2024-02-22
03487 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแก้ว วังหิน ศรีสะเกษ 3 1 2 2024-02-16
03489 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสำราญ วังหิน ศรีสะเกษ 1 1 0 2024-02-22
03490 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งสว่าง วังหิน ศรีสะเกษ 80 14 66 2024-04-01
03492 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกตาล ตำบลโคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 2 2 0 2021-11-29
03494 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนกยูงทอง ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 1,249 15 1,234 2024-02-01
03496 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนราม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 1 0 1 2023-10-31
03497 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตราว ตำบลดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 318 297 21 2024-06-15
03498 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแซร์สเบาว์ ตำบลดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 3 1 2 2023-11-22
03500 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแซรไปร ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 9 7 2 2023-01-25
03502 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองจันทร์ ตำบลเมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 1 1 0 2022-04-14
03503 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโกน ตำบลตาโกน เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 6 6 0 2023-10-05
03504 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาซิว ตำบลหนองใหญ่ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 9 9 0 2023-08-22
03506 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดง ตำบลเสียว เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 6 6 0 2023-12-28
03507 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า ตำบลหนองหว้า เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 27 25 2 2024-06-12
03508 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพ็ก ตำบลหนองหว้า เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 37 36 1 2024-01-12
03509 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองงูเหลือม ตำบลหนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 20 11 9 2024-05-01
03510 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 18 15 3 2024-02-26
03511 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 17 17 0 2023-12-19
03513 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง ตำบลพรหมสวัสดิ์ พยุห์ ศรีสะเกษ 1 0 1 2022-12-08
03514 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง ตำบลพรหมสวัสดิ์ พยุห์ ศรีสะเกษ 18 7 11 2024-01-07
03515 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระแซง ตำบลตำแย พยุห์ ศรีสะเกษ 970 8 962 2024-06-20
03516 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ศรี ตำบลโนนเพ็ก พยุห์ ศรีสะเกษ 1 1 0 2022-03-11
03517 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองค้า ตำบลหนองค้า พยุห์ ศรีสะเกษ 113 8 105 2023-11-17
03518 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนหนองหว้า ตำบลโดด โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 25 19 6 2024-04-04
03519 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาเดิดใหญ่ ตำบลโดด โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 2 1 1 2024-01-03
03521 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม้า ตำบลหนองม้า โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 6 6 0 2023-12-12
03523 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแปน ตำบลผือใหญ่ โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 116 0 116 2024-04-18
10223 สำนักงานสุขภาพโศกขามป้อม ตำบลเสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1 0 1 2024-04-29
10700 โรงพยาบาลศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 2,708 2,708 0 2024-06-19
10927 โรงพยาบาลยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 7 7 0 2024-05-25
10928 โรงพยาบาลกันทรารมย์ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 48 48 0 2024-03-18
10929 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 196 196 0 2024-05-23
10930 โรงพยาบาลขุขันธ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 24 24 0 2023-11-30
10931 โรงพยาบาลไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ 6 6 0 2023-09-22
10932 โรงพยาบาลปรางค์กู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 5 5 0 2023-10-18
10933 โรงพยาบาลขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 670 670 0 2024-06-19
10934 โรงพยาบาลราษีไศล ราษีไศล ศรีสะเกษ 14 14 0 2023-12-22
10935 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12 12 0 2023-12-15
10937 โรงพยาบาลห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 1 1 0 2023-03-27
10938 โรงพยาบาลโนนคูณ โนนคูณ ศรีสะเกษ 36 36 0 2024-01-08
10939 โรงพยาบาลศรีรัตนะ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 16 16 0 2023-08-18
10940 โรงพยาบาลวังหิน วังหิน ศรีสะเกษ 5 5 0 2023-05-03
10941 โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 84 84 0 2024-05-26
10942 โรงพยาบาลภูสิงห์ ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 91 91 0 2023-12-14
10943 โรงพยาบาลเมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 2 2 0 2023-07-27
13866 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผึ้ง ตำบลทาม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 67 45 22 2024-04-23
13867 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสว่าง ตำบลโนนสำราญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 40 25 15 2023-08-15
13868 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไฮ ตำบลพิมายเหนือ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 3 0 3 2023-03-08
13870 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโซงเลง ตำบลหนองม้า โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 139 0 139 2023-12-11
14286 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์น้อย ตำบลกระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 309 93 216 2024-06-12
14422 ศูนย์บริการสาธารณสุข2 เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12 12 0 2023-11-15
15204 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1 1 0 2023-01-20
21986 ศูนย์บริการสาธารณสุข(เทศบาล 4) เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 10 10 0 2023-10-09
23125 โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 159 159 0 2024-01-14
23954 ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1 1 0 2023-04-05
28014 โรงพยาบาลพยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ 21 21 0 2024-01-15
28015 โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 6 6 0 2024-02-23
28016 โรงพยาบาลศิลาลาด ศิลาลาด ศรีสะเกษ 13 13 0 2024-01-22
42568 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท็อปแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 112 112 0 2024-03-26
42671 คลินิกไตเทียมศรีสะเกษเมดิแคร์เฉพาะทางเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 11 11 0 2024-05-11
42825 คลินิกกายภาพบำบัดบ้านสมหญิง เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1 1 0 2024-05-05
43629 นาตำบลคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 7 7 0 2023-08-26
77466 ศูนย์สุขภาพชุมชนน้ำอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 6 6 0 2024-01-12
77475 ศุนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง โรงพยาบาลศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 23 23 0 2023-10-18
Update : 2024-06-24 09:15:02