0 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
67 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
Update :

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
03830 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแดง เมืองยโสธร ยโสธร 1 1 0 2023-12-19
03854 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวงัว ตำบลกำแมด กุดชุม ยโสธร 2 2 0 2023-10-06
03873 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแก ตำบลนาแก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 2 2 0 2023-11-11
03886 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 4 4 0 2023-04-11
03899 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงยาง ตำบลสงยาง มหาชนะชัย ยโสธร 1 1 0 2023-03-01
03907 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากอก ตำบลบุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร 1 1 0 2022-04-09
03915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยก ตำบลสามแยก เลิงนกทา ยโสธร 5 5 0 2023-12-07
10701 โรงพยาบาลยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร 5 5 0 2023-11-20
10963 โรงพยาบาลทรายมูล ทรายมูล ยโสธร 5 5 0 2024-04-10
10964 โรงพยาบาลกุดชุม กุดชุม ยโสธร 3 3 0 2023-02-01
10965 โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 2 2 0 2024-02-09
10966 โรงพยาบาลป่าติ้ว ป่าติ้ว ยโสธร 2 2 0 2024-02-12
10967 โรงพยาบาลมหาชนะชัย มหาชนะชัย ยโสธร 5 5 0 2023-12-07
10968 โรงพยาบาลค้อวัง ค้อวัง ยโสธร 5 5 0 2023-04-30
10969 โรงพยาบาลไทยเจริญ ไทยเจริญ ยโสธร 2 2 0 2021-12-24
11444 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา เลิงนกทา ยโสธร 4 4 0 2023-11-28
13885 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกวิไล ตำบลสามัคคี เลิงนกทา ยโสธร 1 1 0 2023-01-04
22158 ศูนย์สุขภาพชุมชนใกล้บ้านใกล้ใจ กุดชุม ยโสธร 1 1 0 2023-02-28
23208 โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง เมืองยโสธร ยโสธร 16 16 0 2024-03-20
Update : 2024-06-24 09:45:02