75 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
14 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
41,025 ครั้ง
ใช้งาน Authen
66 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
05740 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดโง้ง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 1.49.2.241 2023-12-06 2024-06-18 0 0
05742 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-11 763 0
05743 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสูง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 4,293 29
05744 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำฮี เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-13 62 0
05745 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนตูม เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 5,541 10
05746 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 1.42.9.185 2023-11-08 2023-11-21 0 0
05747 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 227 0
05748 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโด่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 3 0
05749 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 3,847 4
05750 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไค้-นาแล เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-17 48 0
05751 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 2,758 0
05752 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามขา เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-21 308 0
05753 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-17 0 0
05754 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองบ่า เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 302 0
05755 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสะอาด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 4,470 8
05756 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 11,626 15
05757 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่งโพง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-18 259 0
05758 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-11 232 0
05759 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 1.47.2.233 2024-04-30 2024-06-06 0 0
05760 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูแผงม้า ตำบลนิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 20 0
05761 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-23 0 0
05762 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 2 0
05763 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าหลวง ตำบลหนองแวง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-23 2 0
05764 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่ากลาง ตำบลกกแดง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-21 1 0
05765 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาอุดม ตำบลนาอุดม นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-22 516 0
05766 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายไหลแล้ง ตำบลนาอุดม นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 1.43.7.199 2023-12-21 2023-12-28 0 0
05767 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลี่ ตำบลโชคชัย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-31 0 0
05768 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุริโย ตำบลร่มเกล้า นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 0 0
05769 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหล่ม ตำบลโพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-17 0 0
05770 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ไทร ตำบลโพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-22 10 0
05771 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าชาด ตำบลป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 1 0
05772 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก ตำบลป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-18 0 0
05774 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทาม ตำบลป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-14 0 0
05775 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าหมี ตำบลเหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-24 0 0
05777 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายาง ตำบลบ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-08 3 0
05778 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสะเม็ง ตำบลนาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร 1.45.2.213 2023-12-21 2024-02-29 2 0
05779 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระยัง ตำบลนาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 24 0
05780 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร 1.46.9.228 2024-03-19 2024-04-10 5 0
05781 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ตำบลหนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 6 0
05783 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสานแว้ ตำบลกกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 1.44.6.211 2023-12-21 2024-02-14 261 0
05784 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขัวสูง ตำบลกกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-24 0 0
05785 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งนาง ตำบลกกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 0 0
05786 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแคน ตำบลหนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 2 0
05787 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชะโนดน้อย ตำบลชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร 1.46.3.223 2023-12-06 2024-03-31 0 0
05788 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย้อมพัฒนา ตำบลชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-24 0 0
05789 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพังแดง ตำบลพังแดง ดงหลวง มุกดาหาร 1.44.6.211 2023-12-21 2024-02-08 1 0
05790 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำชะอี ตำบลคำชะอี คำชะอี มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-17 25 0
05791 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสังข์ศรี บ้านซ่ง คำชะอี มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 0 0
05792 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเอี่ยน ตำบลหนองเอี่ยน คำชะอี มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-23 8 0
05793 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ ตำบลบ้านค้อ คำชะอี มุกดาหาร 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-24 2 0
05794 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ตำบลบ้านเหล่า คำชะอี มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 31 0
05795 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลบ้านเหล่า คำชะอี มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-20 270 0
05796 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม คำชะอี มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 14 0
05797 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนป่าแดง ตำบลโพนงาม คำชะอี มุกดาหาร 1.47.2.233 2024-02-29 2024-05-31 0 0
05798 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าสร้างถ่อ ตำบลเหล่าสร้างถ่อ คำชะอี มุกดาหาร 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-23 254 0
05799 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบก ตำบลคำบก คำชะอี มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 73 0
05800 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 1 0
05801 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่งขาม ตำบลป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 177 0
05802 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอน ตำบลบางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 0 0
05803 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางทราย ตำบลบางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 4 0
05804 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชะโนด ตำบลชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-10 0 0
05805 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึก หว้านใหญ่ มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 0 0
05806 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านงิ้ว ตำบลโนนยาง หนองสูง มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 46 0
05807 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพอก ตำบลโนนยาง หนองสูง มุกดาหาร 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-20 126 0
05808 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่ง ตำบลภูวง หนองสูง มุกดาหาร 1.47.15.239 2024-02-29 2024-05-27 1 0
05809 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 3 0
05810 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกลาง ตำบลหนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 0 0
10247 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก ตำบลบ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร 1.47.15.239 2024-04-30 2024-05-19 1,105 0
10248 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูล้อม บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 49 0
11759 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 1.49.2.241 2023-12-06 2024-06-21 5 0
13984 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง ตำบลคำชะอี คำชะอี มุกดาหาร 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-17 0 0
13985 สถานีอนามัยบ้านห้วยตาเปอะเฉลิมพระเกียรติ คำชะอี มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 404 0
14879 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกป่งเปือยนาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 5 0
14893 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนทราย โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,187 0
15009 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแต้ ตำบลหนองสูง หนองสูง มุกดาหาร 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-18 32 0
Update : 2024-06-24 10:45:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
05742 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 763 0 763 2023-02-26
05743 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสูง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 4,293 5 4,288 2024-06-24
05744 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำฮี เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 62 3 59 2024-02-18
05745 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนตูม เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 5,541 0 5,541 2024-06-24
05747 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 227 1 226 2023-08-30
05748 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโด่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 3 1 2 2023-03-13
05749 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 3,847 9 3,838 2024-06-24
05750 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไค้-นาแล เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 48 1 47 2024-05-06
05751 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 2,758 64 2,694 2024-06-21
05752 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามขา เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 308 0 308 2023-10-19
05754 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองบ่า เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 302 9 293 2023-11-16
05755 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสะอาด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 4,470 0 4,470 2024-06-24
05756 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 11,626 0 11,626 2024-06-24
05757 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่งโพง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 259 0 259 2023-09-28
05758 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 232 0 232 2023-04-12
05760 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูแผงม้า ตำบลนิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 20 0 20 2024-02-02
05762 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 2 2 0 2024-02-12
05763 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าหลวง ตำบลหนองแวง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 2 2 0 2023-10-21
05764 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่ากลาง ตำบลกกแดง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 1 0 1 2023-03-07
05765 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาอุดม ตำบลนาอุดม นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 516 0 516 2023-11-27
05770 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ไทร ตำบลโพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร 10 10 0 2024-01-15
05771 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าชาด ตำบลป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร 1 0 1 2023-03-08
05776 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาซิง ตำบลเหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร 1 1 0 2022-04-25
05777 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายาง ตำบลบ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร 3 3 0 2024-01-03
05778 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสะเม็ง ตำบลนาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร 2 2 0 2023-11-25
05779 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระยัง ตำบลนาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร 24 1 23 2023-12-15
05780 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร 5 5 0 2024-06-07
05781 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ตำบลหนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร 6 0 6 2024-05-19
05783 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสานแว้ ตำบลกกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 261 257 4 2023-05-16
05786 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแคน ตำบลหนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร 2 1 1 2024-06-21
05789 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพังแดง ตำบลพังแดง ดงหลวง มุกดาหาร 1 1 0 2023-03-28
05790 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำชะอี ตำบลคำชะอี คำชะอี มุกดาหาร 25 23 2 2024-02-29
05792 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเอี่ยน ตำบลหนองเอี่ยน คำชะอี มุกดาหาร 8 3 5 2023-10-17
05793 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ ตำบลบ้านค้อ คำชะอี มุกดาหาร 2 2 0 2023-12-01
05794 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ตำบลบ้านเหล่า คำชะอี มุกดาหาร 31 29 2 2024-06-05
05795 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลบ้านเหล่า คำชะอี มุกดาหาร 270 4 266 2024-04-02
05796 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม คำชะอี มุกดาหาร 14 0 14 2024-02-03
05798 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าสร้างถ่อ ตำบลเหล่าสร้างถ่อ คำชะอี มุกดาหาร 254 72 182 2024-05-09
05799 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบก ตำบลคำบก คำชะอี มุกดาหาร 73 2 71 2024-04-14
05800 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร 1 0 1 2023-02-26
05801 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่งขาม ตำบลป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร 177 8 169 2024-04-20
05803 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางทราย ตำบลบางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร 4 4 0 2024-04-05
05806 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านงิ้ว ตำบลโนนยาง หนองสูง มุกดาหาร 46 1 45 2024-04-11
05807 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพอก ตำบลโนนยาง หนองสูง มุกดาหาร 126 24 102 2024-01-18
05808 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่ง ตำบลภูวง หนองสูง มุกดาหาร 1 0 1 2023-08-19
05809 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร 3 3 0 2023-11-28
10247 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก ตำบลบ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร 1,105 1,105 0 2024-01-16
10248 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูล้อม บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร 49 49 0 2023-12-18
10712 โรงพยาบาลมุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 111 111 0 2024-05-26
11113 โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 6 6 0 2024-01-22
11114 โรงพยาบาลดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร 158 158 0 2024-01-15
11115 โรงพยาบาลดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร 13 13 0 2023-04-19
11116 โรงพยาบาลคำชะอี คำชะอี มุกดาหาร 30 30 0 2023-12-13
11117 โรงพยาบาลหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร 6 6 0 2024-03-25
11118 โรงพยาบาลหนองสูง หนองสูง มุกดาหาร 283 283 0 2024-05-17
11759 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 5 1 4 2023-04-03
13985 สถานีอนามัยบ้านห้วยตาเปอะเฉลิมพระเกียรติ คำชะอี มุกดาหาร 404 1 403 2024-01-04
14879 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกป่งเปือยนาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 5 0 5 2024-01-16
14893 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนทราย โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 2,187 8 2,179 2024-06-10
15009 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแต้ ตำบลหนองสูง หนองสูง มุกดาหาร 32 31 1 2023-11-10
Update : 2024-06-24 10:45:02