64 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
4 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
10,800 ครั้ง
ใช้งาน Authen
72 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
00063 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่ 1.44.6.211 2022-10-05 2024-02-13 0 0
08988 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองแพรก เมืองกระบี่ กระบี่ 1.46.12.230 2024-03-19 2024-04-24 4 0
08989 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตีน เมืองกระบี่ กระบี่ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 52 0
08990 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ง เมืองกระบี่ กระบี่ 1.44.6.211 2023-12-21 2024-02-16 0 0
08991 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในสระ เมืองกระบี่ กระบี่ 1.45.4.214 2023-11-08 2024-03-20 0 0
08994 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่ 1.47.4.234 2024-04-30 2024-05-07 1 0
08997 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองม่วง เมืองกระบี่ กระบี่ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-17 0 0
08999 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะกลาง เมืองกระบี่ กระบี่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 73 0
09001 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอตง เขาพนม กระบี่ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 726 0
09002 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยสาร เขาพนม กระบี่ 1.45.2.213 2023-12-21 2024-03-14 382 0
09003 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะม่วงเอน เขาพนม กระบี่ 1.42.22.196 2023-11-08 2023-12-19 1 0
09004 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเหรียง เขาพนม กระบี่ 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 0 0
09005 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน้าเขา เขาพนม กระบี่ 1.47.15.239 2024-03-19 2024-06-04 6 0
09006 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน เขาพนม กระบี่ 1.41.2.168 2023-04-03 2023-11-09 0 0
09007 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกหาร เขาพนม กระบี่ 1.44.6.211 2023-11-08 2024-02-13 0 0
09008 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองโตบ เกาะลันตา กระบี่ 1.42.18.192 2023-11-28 2023-12-04 7 0
09011 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทุ่งกลาง เกาะลันตา กระบี่ 1.45.5.215 2023-12-21 2024-03-01 0 0
09013 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ 1.42.22.196 2023-11-08 2023-12-14 7 0
09015 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี คลองท่อม กระบี่ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-14 1 0
09017 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายขาว คลองท่อม กระบี่ 1.46.3.223 2023-11-08 2024-04-01 5 0
09019 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา คลองท่อม กระบี่ 1.44.6.211 2023-11-08 2024-02-20 0 0
09024 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมสัก อ่าวลึก กระบี่ 1.42.9.185 2023-11-08 2024-02-07 0 0
09025 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเหนือ อ่าวลึก กระบี่ 1.47.15.239 2023-12-21 2024-06-07 16 0
09026 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเจริญ อ่าวลึก กระบี่ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-10 6 0
09027 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลุมพอ อ่าวลึก กระบี่ 1.47.15.239 2024-04-30 2024-06-07 4 0
09028 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่าวลึกน้อย อ่าวลึก กระบี่ 1.43.6.198 2023-11-08 2023-12-28 1 0
09029 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำจาน อ่าวลึก กระบี่ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-16 0 0
09030 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาล่อม อ่าวลึก กระบี่ 1.47.15.239 2024-02-29 2024-05-20 92 0
09031 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองยา อ่าวลึก กระบี่ 1.49.2.241 2023-04-03 2024-06-23 229 0
09032 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาแก้ว อ่าวลึก กระบี่ 1.47.15.239 2024-03-19 2024-06-11 13 0
09033 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง อ่าวลึก กระบี่ 1.47.4.234 2024-03-19 2024-05-31 0 0
09034 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเหียน ปลายพระยา กระบี่ 1.49.2.241 2024-06-19 2024-06-24 5,934 72
09035 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทะเลหอย ปลายพระยา กระบี่ 1.47.15.239 2023-11-08 2024-06-05 1 0
09036 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องแบก ปลายพระยา กระบี่ 1.47.4.234 2023-12-21 2024-05-30 1 0
09037 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตัวอย่าง ปลายพระยา กระบี่ 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-17 0 0
09038 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 21 0
09039 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ปลายพระยา กระบี่ 1.46.14.231 2023-12-21 2024-04-25 424 0
09040 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเหลียว ปลายพระยา กระบี่ 1.49.2.241 2023-12-26 2024-06-24 1,117 0
09041 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกแซะ ปลายพระยา กระบี่ 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-14 15 0
09043 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะพานพน ลำทับ กระบี่ 1.47.13.237 2024-02-29 2024-05-13 0 0
09044 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาไว้ข้าว ลำทับ กระบี่ 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-17 1 0
09045 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะจำ เหนือคลอง กระบี่ 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-30 1 0
09046 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่ 1.46.14.231 2024-03-19 2024-04-25 0 0
09047 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองขนาน เหนือคลอง กระบี่ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-14 3 0
09048 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมกรวด เหนือคลอง กระบี่ 1.47.4.234 2024-03-19 2024-06-05 2 0
09049 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวง เหนือคลอง กระบี่ 1.47.15.239 2024-04-30 2024-06-04 3 0
09050 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกยาง เหนือคลอง กระบี่ 1.44.2.207 2023-11-08 2024-01-22 0 0
09051 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางผึ้ง เหนือคลอง กระบี่ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-13 0 0
09052 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลิ่งชัน เหนือคลอง กระบี่ 1.47.2.233 2024-03-19 2024-05-02 0 0
09053 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองยวน เหนือคลอง กระบี่ 1.47.15.239 2024-03-19 2024-05-30 2 0
09054 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งประสาน เหนือคลอง กระบี่ 1.42.22.196 2023-11-08 2023-12-14 0 0
09055 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเสียด เหนือคลอง กระบี่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-20 0 0
09056 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยมัด เหนือคลอง กระบี่ 1.47.2.233 2024-04-30 2024-05-31 0 0
09057 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยคราม เหนือคลอง กระบี่ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-14 0 0
14218 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองปัญญา ปลายพระยา กระบี่ 1.49.2.241 2023-11-08 2024-06-18 4 0
14889 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนนกหว้า เหนือคลอง กระบี่ 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-10 0 0
77659 ศูนย์สุขภาพชุมชนคลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่ 1.46.6.226 2023-12-21 2024-04-03 0 0
77717 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลกระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ กระบี่ 1.45.2.213 2023-12-06 2024-02-28 0 0
99734 คลินิกหมอครอบครัวลำทับ ลำทับ กระบี่ 1.49.2.241 2024-01-16 2024-06-21 5 0
99736 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลอ่าวลึก อ่าวลึก กระบี่ 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 1,086 0
99862 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 1.49.2.241 2023-10-16 2024-06-11 0 0
99863 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเขาพนม เขาพนม กระบี่ 1.44.6.210 2023-12-21 2024-02-06 0 0
99864 ศูนย์สุขภาพชุมชนเหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ 1.42.3.184 2023-11-14 2023-12-04 0 0
99956 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเกาะลันตา เกาะลันตา กระบี่ 1.42.22.196 2023-12-06 2023-12-14 0 0
Update : 2024-06-24 10:15:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
08988 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองแพรก เมืองกระบี่ กระบี่ 4 4 0 2023-09-20
08989 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตีน เมืองกระบี่ กระบี่ 52 7 45 2024-05-14
08994 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่ 1 1 0 2023-07-30
08995 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องพลี เมืองกระบี่ กระบี่ 2 2 0 2023-03-09
08998 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในไร่ เมืองกระบี่ กระบี่ 3 3 0 2022-12-16
08999 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะกลาง เมืองกระบี่ กระบี่ 73 33 40 2023-11-10
09001 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอตง เขาพนม กระบี่ 726 3 723 2023-10-05
09002 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยสาร เขาพนม กระบี่ 382 274 108 2024-04-04
09003 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะม่วงเอน เขาพนม กระบี่ 1 1 0 2021-11-29
09005 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน้าเขา เขาพนม กระบี่ 6 0 6 2023-08-23
09008 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองโตบ เกาะลันตา กระบี่ 7 7 0 2023-11-15
09012 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองยาง เกาะลันตา กระบี่ 6 6 0 2022-12-27
09013 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ 7 7 0 2024-01-02
09015 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี คลองท่อม กระบี่ 1 0 1 2023-06-16
09016 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งครก คลองท่อม กระบี่ 4 4 0 2023-12-18
09017 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายขาว คลองท่อม กระบี่ 5 5 0 2023-12-29
09018 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งล้อ คลองท่อม กระบี่ 1 1 0 2021-11-21
09021 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองชะมวง คลองท่อม กระบี่ 8 0 8 2023-06-09
09023 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุเตย คลองท่อม กระบี่ 6 6 0 2023-05-08
09025 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเหนือ อ่าวลึก กระบี่ 16 4 12 2023-07-05
09026 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเจริญ อ่าวลึก กระบี่ 6 6 0 2023-11-13
09027 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลุมพอ อ่าวลึก กระบี่ 4 4 0 2024-02-06
09028 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่าวลึกน้อย อ่าวลึก กระบี่ 1 1 0 2024-01-28
09030 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาล่อม อ่าวลึก กระบี่ 92 0 92 2023-04-12
09031 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองยา อ่าวลึก กระบี่ 229 224 5 2023-11-14
09032 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาแก้ว อ่าวลึก กระบี่ 13 2 11 2023-11-03
09034 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเหียน ปลายพระยา กระบี่ 5,934 52 5,882 2024-06-24
09035 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทะเลหอย ปลายพระยา กระบี่ 1 0 1 2023-12-01
09036 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องแบก ปลายพระยา กระบี่ 1 1 0 2023-12-15
09038 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ 21 14 7 2024-06-15
09039 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ปลายพระยา กระบี่ 424 424 0 2023-12-12
09040 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเหลียว ปลายพระยา กระบี่ 1,117 8 1,109 2024-06-18
09041 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกแซะ ปลายพระยา กระบี่ 15 12 3 2024-04-16
09044 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาไว้ข้าว ลำทับ กระบี่ 1 1 0 2023-10-05
09045 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะจำ เหนือคลอง กระบี่ 1 1 0 2023-10-28
09047 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองขนาน เหนือคลอง กระบี่ 3 2 1 2024-01-25
09048 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมกรวด เหนือคลอง กระบี่ 2 2 0 2023-03-28
09049 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวง เหนือคลอง กระบี่ 3 3 0 2022-01-17
09053 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองยวน เหนือคลอง กระบี่ 2 0 2 2023-11-29
10738 โรงพยาบาลกระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่ 89 89 0 2024-02-19
11340 โรงพยาบาลเขาพนม เขาพนม กระบี่ 69 69 0 2024-02-20
11341 โรงพยาบาลเกาะลันตา เกาะลันตา กระบี่ 29 29 0 2023-11-23
11342 โรงพยาบาลคลองท่อม คลองท่อม กระบี่ 25 25 0 2023-09-26
11343 โรงพยาบาลอ่าวลึก อ่าวลึก กระบี่ 75 75 0 2023-11-03
11344 โรงพยาบาลปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 191 191 0 2024-03-29
11345 โรงพยาบาลลำทับ ลำทับ กระบี่ 19 19 0 2024-01-16
11346 โรงพยาบาลเหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ 14 14 0 2023-11-03
14218 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองปัญญา ปลายพระยา กระบี่ 4 4 0 2023-12-07
77718 ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลกระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่ 6 4 2 2023-03-16
77753 โรงพยาบาลเกาะพีพี เมืองกระบี่ กระบี่ 7 7 0 2023-09-18
99734 คลินิกหมอครอบครัวลำทับ ลำทับ กระบี่ 5 1 4 2024-02-21
99736 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลอ่าวลึก อ่าวลึก กระบี่ 1,086 0 1,086 2024-06-21
Update : 2024-06-24 10:15:02