25 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
8 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
16,077 ครั้ง
ใช้งาน Authen
35 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
09122 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-20 618 0
09123 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะมะพร้าว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 1.46.3.223 2023-04-03 2024-04-01 0 0
09124 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 1.47.8.235 2024-03-19 2024-05-06 25 0
09125 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมชั่น เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 1.47.15.239 2024-02-29 2024-05-15 4 0
09126 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 1,012 9
09127 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 176 3
09128 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 8 0
09130 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-23 2 0
09131 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-22 142 0
09132 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกมลา กะทู้ ภูเก็ต 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 65 0
09133 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 1,367 0
09134 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่าหนิก ถลาง ภูเก็ต 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-18 27 0
09135 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-18 216 0
09136 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเทา ถลาง ภูเก็ต 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,591 6
09137 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 1,422 0
09138 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพารา ถลาง ภูเก็ต 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 4,308 17
09139 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะนาคา ถลาง ภูเก็ต 1.49.2.241 2023-12-21 2024-06-20 0 0
09140 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต 1.47.2.233 2024-02-29 2024-06-04 315 0
09141 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้ขาว (เกียรติดำรงอุทิศ) ถลาง ภูเก็ต 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-19 1 0
09142 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาคู ถลาง ภูเก็ต 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 52 0
12427 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 1 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 1.47.4.234 2024-03-19 2024-05-31 347 0
24678 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 1.47.13.237 2023-12-06 2024-05-09 114 0
24682 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-17 139 0
77773 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-23 73 0
77774 ศูนย์สุขภาพชุมชนมุดดอกขาว ถลาง ภูเก็ต 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 570 0
Update : 2024-06-24 10:45:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
09122 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 618 10 608 2024-06-16
09124 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 25 15 10 2024-06-04
09125 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมชั่น เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 4 4 0 2023-06-08
09126 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 1,012 22 990 2024-06-24
09127 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 176 3 173 2024-06-24
09128 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 8 3 5 2023-10-03
09130 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2 1 1 2024-04-19
09131 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 142 3 139 2023-12-06
09132 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกมลา กะทู้ ภูเก็ต 65 5 60 2024-06-20
09133 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 1,367 1,367 0 2024-06-20
09134 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่าหนิก ถลาง ภูเก็ต 27 27 0 2023-06-23
09135 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต 216 214 2 2023-08-07
09136 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเทา ถลาง ภูเก็ต 2,591 99 2,492 2024-06-24
09137 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต 1,422 14 1,408 2024-03-10
09138 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพารา ถลาง ภูเก็ต 4,308 2 4,306 2024-06-24
09140 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต 315 69 246 2023-11-27
09141 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้ขาว (เกียรติดำรงอุทิศ) ถลาง ภูเก็ต 1 1 0 2022-04-01
09142 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาคู ถลาง ภูเก็ต 52 4 48 2024-04-07
10741 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 1,044 1,044 0 2024-06-18
11355 โรงพยาบาลป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต 62 62 0 2024-06-03
11356 โรงพยาบาลถลาง ถลาง ภูเก็ต 1,256 1,256 0 2024-06-20
12180 โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 3 3 0 2022-04-18
12184 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2 2 0 2022-04-23
12185 โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 28 28 0 2022-06-29
12427 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 1 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 347 7 340 2024-01-18
24678 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 114 114 0 2024-06-18
24682 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 139 76 63 2024-06-17
40979 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางดีบุก เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 5 5 0 2021-12-26
41387 คลินิก เวชกรรมในเมือง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 3 3 0 2023-08-10
41436 โรงพยาบาลฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 48 48 0 2024-03-22
42702 ไลฟ์ไพร์มเมอร์ส คลินิกเวชกรรม ถลาง ภูเก็ต 4 4 0 2022-04-15
77752 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขา หยี่เต้ง VACHIRA EXPRESS เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 28 28 0 2024-06-05
77773 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 73 27 46 2024-04-11
77774 ศูนย์สุขภาพชุมชนมุดดอกขาว ถลาง ภูเก็ต 570 95 475 2024-04-03
Update : 2024-06-24 10:45:02