99 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
29 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
87,086 ครั้ง
ใช้งาน Authen
108 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
00913 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบตง เบตง ยะลา 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-19 0 0
00916 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะหา ยะหา ยะลา 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-14 1 0
00919 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกิ่งอำเภอกรงปินัง กรงปินัง ยะลา 1.47.15.239 2023-10-16 2024-06-01 5 0
10015 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยะลา ตำบลยะลา เมืองยะลา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 810 0
10016 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุดี ตำบลบุดี เมืองยะลา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 21 0
10017 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุดี ตำบลบุดี เมืองยะลา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 37 0
10018 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยุโป เมืองยะลา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 69 0
10019 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งยามู ตำบลยุโป เมืองยะลา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 199 3
10020 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลิดล ตำบลลิดล เมืองยะลา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 7,874 1
10021 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป เมืองยะลา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 5,906 12
10022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำใหม่ ตำบลลำใหม่ เมืองยะลา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 170 0
10023 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน้าถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ เมืองยะลา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 32 0
10024 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทำเนียบ ตำบลลำพะยา เมืองยะลา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 54 0
10025 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนียง ตำบลเปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 554 0
10026 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาสา ตำบลพร่อน เมืองยะลา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 111 0
10027 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบันนังบูโย ตำบลบันนังสาเร็ง เมืองยะลา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 67 0
10028 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเตงนอก ตำบลสะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 18 0
10029 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกระ ตำบลตาเซะ เมืองยะลา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 171 5
10030 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาเซะ ตำบลตาเซะ เมืองยะลา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 226 7
10031 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยะรม ตำบลยะรม เบตง ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 32 0
10032 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราโมง ตำบลยะรม เบตง ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 601 0
10033 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาลา ตำบลนาเราะแมเราะ เบตง ยะลา 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 5,047 0
10034 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน กม.7 ตำบลตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-20 43 0
10035 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกม.18 ตำบลตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 11 0
10036 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอัยเยอร์เวง ตำบลอัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 52 0
10037 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่ ตำบลอัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-13 4 0
10038 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธารน้ำทิพย์ เบตง ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,327 2
10039 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางลาง ตำบลบาเจาะ บันนังสตา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 1,659 0
10040 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน กม.26 ตำบลเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 87 0
10041 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทำนบ ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,334 10
10042 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบันนังบูโบ ตำบลถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 192 2
10043 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะบิงติงงี ตำบลตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-22 39 0
10044 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลิเง๊ะ บันนังสตา ยะลา 1.47.2.233 2024-04-30 2024-06-07 33 0
10045 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายตาเอียด ตำบลตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 26 0
10046 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกือลอง บันนังสตา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 49 0
10047 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติ 1 ตำบลเขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 191 1
10050 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหร ตำบลบ้านแหร ธารโต ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 336 0
10051 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละหาด ตำบลแม่หวาด ธารโต ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 1 0
10052 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังไทร ตำบลแม่หวาด ธารโต ยะลา 1.47.15.239 2024-04-30 2024-06-07 139 0
10053 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติ 2 ตำบลแม่หวาด ธารโต ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,601 3
10054 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอกช้าง ตำบลแม่หวาด ธารโต ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 1,578 0
10055 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลากอ ตำบลยะหา ยะหา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 330 0
10056 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละแอ ตำบลละแอ ยะหา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 15 0
10057 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฆอรอราแม ตำบลปะแต ยะหา ยะลา 1.49.2.241 2024-05-01 2024-06-24 9 0
10058 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปะแต ตำบลปะแต ยะหา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 16 0
10059 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปูแล บาโร๊ะ ยะหา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 226 0
10060 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนอก ตำบลตาชี ยะหา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 24 0
10061 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลีมาปูโร๊ะ ตำบลบาโงยซิแน ยะหา ยะลา 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 283 0
10062 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาแดรู ตำบลกาตอง ยะหา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 18 0
10063 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาตอง ตำบลกาตอง ยะหา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 3,150 4
10064 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือแนบารู ตำบลกาลูบัง รามัน ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 0 0
10065 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาลอ ตำบลกาลอ รามัน ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 5 0
10066 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจือแร ตำบลกอตอตือร๊ะ รามัน ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 3 0
10067 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโกตาบารู ตำบลโกตาบารู รามัน ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 198 11
10068 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก๊ะรอ ตำบลเก๊ะรอ รามัน ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 17 0
10069 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะกว๊ะ ตำบลจะกว๊ะ รามัน ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 18 0
10070 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจารังตาดง ตำบลท่าธง รามัน ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 12 0
10071 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ รามัน ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 79 0
10072 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมีดิง ตำบลเนินงาม รามัน ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 1 0
10073 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาลอ ตำบลบาลอ รามัน ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 7,153 0
10074 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลูโบะลาบี ตำบลบาโงย รามัน ยะลา 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 24 2
10075 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงตา ตำบลบือมัง รามัน ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 41 0
10076 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโล๊ะ ตำบลยะต๊ะ รามัน ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 56 0
10077 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโต๊ะปาเก๊ะ ตำบลวังพญา รามัน ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 5 0
10078 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแย๊ะ ตำบลอาช่อง รามัน ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 10 0
10079 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโล๊ะหะลอ ตำบลตะโล๊ะหะลอ รามัน ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 9 0
10080 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบันนังดามา ตำบลกาบัง กาบัง ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 7,915 15
10081 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองน้ำใส กาบัง ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 3,937 0
10082 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลูโบ๊ะบันยัง ตำบลกาบัง กาบัง ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 6,341 4
10083 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาละ กาบัง ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,870 5
10084 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุเผะ ตำบลกรงปินัง กรงปินัง ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 3,222 0
10085 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลือมุ ตำบลกรงปินัง กรงปินัง ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 32 0
10086 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดุซงกูจิ ตำบลสะเอะ กรงปินัง ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 67 0
10087 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกระทิง ตำบลห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 543 5
10088 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี กรงปินัง ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 568 8
10642 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อน้ำร้อน ตำบลเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 641 0
10647 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระป๋อง ธารโต ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 5 0
10684 โรงพยาบาลยะลา เมืองยะลา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 5,274 3
12433 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเบตง เบตง ยะลา 1.43.7.199 2023-10-16 2023-12-22 0 0
14108 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาโงยบาแด ตำบลสะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 180 0
14109 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซาไก ตำบลบ้านแหร ธารโต ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-14 15 0
14110 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกูแบรายอ ยะหา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 30 0
14211 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีท่าน้ำ ตำบลธารโต ธารโต ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 2,528 0
14992 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบือซู ตำบลบันนังสตา บันนังสตา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 399 0
14993 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีนคร ธารโต ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 213 3
15226 ศูนย์สุขภาพชุชนบ้านสะเตง เมืองยะลา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 19 0
15227 ศูนย์สุขภาพชุมชนตลาดเก่า เมืองยะลา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 1,355 0
22751 สถานพยาบาลเรือนจำกลางยะลา เมืองยะลา ยะลา 1.45.9.216 2024-02-29 2024-03-19 1 0
24017 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลนครยะลา เมืองยะลา ยะลา 1.47.2.233 2024-04-30 2024-06-05 10 0
24018 ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 เทศบาลนครยะลา เมืองยะลา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-18 3 0
24705 ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนคร เมืองยะลา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 161 0
77481 หน่วยบริการปฐมภูมิกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 38 0
77684 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิบงบารู เมืองยะลา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 30 0
77685 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองยะหา ยะหา ยะลา 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 295 2
99728 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ธารโต ยะลา 1.49.2.241 2023-10-16 2024-06-07 0 0
99733 หน่วยบริการปฐมภูมิกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนรพ.กาบัง กาบัง ยะลา 1.38.1.158 2023-04-03 2023-10-09 0 0
99737 หน่วยบริการปฐมภูมิ กลุ่มงานเวชปฎิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลรามัน รามัน ยะลา 1.47.2.233 2024-04-30 2024-06-01 0 0
99744 หน่วยบริการปฐมภูมิกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน กรงปินัง ยะลา 1.47.15.239 2024-04-30 2024-06-04 0 0
99745 ศูนย์สุภาพชุมชนเมืองเวชกรรม เมืองยะลา ยะลา 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-13 4 0
Update : 2024-06-24 10:15:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
00074 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เมืองยะลา ยะลา 2 2 0 2023-11-26
00916 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะหา ยะหา ยะลา 1 1 0 2024-05-31
00917 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน รามัน ยะลา 1 1 0 2024-05-31
00919 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกิ่งอำเภอกรงปินัง กรงปินัง ยะลา 5 3 2 2024-06-01
10015 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยะลา ตำบลยะลา เมืองยะลา ยะลา 810 154 656 2024-06-12
10016 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุดี ตำบลบุดี เมืองยะลา ยะลา 21 20 1 2024-06-14
10017 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุดี ตำบลบุดี เมืองยะลา ยะลา 37 4 33 2024-06-21
10018 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยุโป เมืองยะลา ยะลา 69 40 29 2024-06-18
10019 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งยามู ตำบลยุโป เมืองยะลา ยะลา 199 9 190 2024-06-24
10020 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลิดล ตำบลลิดล เมืองยะลา ยะลา 7,874 7,874 0 2024-06-24
10021 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป เมืองยะลา ยะลา 5,906 422 5,484 2024-06-24
10022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำใหม่ ตำบลลำใหม่ เมืองยะลา ยะลา 170 170 0 2024-02-29
10023 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน้าถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ เมืองยะลา ยะลา 32 31 1 2024-06-01
10024 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทำเนียบ ตำบลลำพะยา เมืองยะลา ยะลา 54 53 1 2024-06-01
10025 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนียง ตำบลเปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา 554 213 341 2024-06-13
10026 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาสา ตำบลพร่อน เมืองยะลา ยะลา 111 110 1 2024-06-04
10027 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบันนังบูโย ตำบลบันนังสาเร็ง เมืองยะลา ยะลา 67 29 38 2024-06-01
10028 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเตงนอก ตำบลสะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา 18 18 0 2024-04-03
10029 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกระ ตำบลตาเซะ เมืองยะลา ยะลา 171 10 161 2024-06-24
10030 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาเซะ ตำบลตาเซะ เมืองยะลา ยะลา 226 20 206 2024-06-24
10031 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยะรม ตำบลยะรม เบตง ยะลา 32 17 15 2024-05-31
10032 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราโมง ตำบลยะรม เบตง ยะลา 601 17 584 2024-06-01
10033 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาลา ตำบลนาเราะแมเราะ เบตง ยะลา 5,047 11 5,036 2024-06-21
10034 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน กม.7 ตำบลตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 43 17 26 2024-04-23
10035 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกม.18 ตำบลตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 11 6 5 2024-06-06
10036 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอัยเยอร์เวง ตำบลอัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 52 24 28 2024-06-01
10037 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่ ตำบลอัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 4 3 1 2024-01-18
10038 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธารน้ำทิพย์ เบตง ยะลา 2,327 6 2,321 2024-06-24
10039 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางลาง ตำบลบาเจาะ บันนังสตา ยะลา 1,659 36 1,623 2024-06-04
10040 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน กม.26 ตำบลเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 87 21 66 2024-06-05
10041 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทำนบ ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 2,334 2,330 4 2024-06-24
10042 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบันนังบูโบ ตำบลถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา 192 191 1 2024-06-24
10043 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะบิงติงงี ตำบลตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 39 38 1 2024-06-01
10044 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลิเง๊ะ บันนังสตา ยะลา 33 30 3 2024-06-10
10045 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายตาเอียด ตำบลตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 26 13 13 2023-11-10
10046 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกือลอง บันนังสตา ยะลา 49 6 43 2024-03-19
10047 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติ 1 ตำบลเขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา 191 105 86 2024-06-24
10050 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหร ตำบลบ้านแหร ธารโต ยะลา 336 44 292 2024-06-14
10051 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละหาด ตำบลแม่หวาด ธารโต ยะลา 1 0 1 2024-05-31
10052 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังไทร ตำบลแม่หวาด ธารโต ยะลา 139 7 132 2024-06-01
10053 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติ 2 ตำบลแม่หวาด ธารโต ยะลา 1,601 3 1,598 2024-06-24
10054 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอกช้าง ตำบลแม่หวาด ธารโต ยะลา 1,578 1,254 324 2024-06-01
10055 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลากอ ตำบลยะหา ยะหา ยะลา 330 8 322 2024-02-22
10056 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละแอ ตำบลละแอ ยะหา ยะลา 15 14 1 2024-06-01
10057 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฆอรอราแม ตำบลปะแต ยะหา ยะลา 9 9 0 2023-06-06
10058 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปะแต ตำบลปะแต ยะหา ยะลา 16 15 1 2024-05-01
10059 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปูแล บาโร๊ะ ยะหา ยะลา 226 219 7 2024-03-06
10060 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนอก ตำบลตาชี ยะหา ยะลา 24 24 0 2023-12-13
10061 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลีมาปูโร๊ะ ตำบลบาโงยซิแน ยะหา ยะลา 283 36 247 2024-06-18
10062 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาแดรู ตำบลกาตอง ยะหา ยะลา 18 15 3 2024-05-14
10063 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาตอง ตำบลกาตอง ยะหา ยะลา 3,150 365 2,785 2024-06-24
10065 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาลอ ตำบลกาลอ รามัน ยะลา 5 4 1 2024-06-01
10066 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจือแร ตำบลกอตอตือร๊ะ รามัน ยะลา 3 2 1 2024-06-01
10067 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโกตาบารู ตำบลโกตาบารู รามัน ยะลา 198 10 188 2024-06-24
10068 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก๊ะรอ ตำบลเก๊ะรอ รามัน ยะลา 17 16 1 2024-06-01
10069 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะกว๊ะ ตำบลจะกว๊ะ รามัน ยะลา 18 10 8 2024-06-05
10070 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจารังตาดง ตำบลท่าธง รามัน ยะลา 12 11 1 2024-03-06
10071 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ รามัน ยะลา 79 64 15 2024-06-21
10072 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมีดิง ตำบลเนินงาม รามัน ยะลา 1 1 0 2024-02-15
10073 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาลอ ตำบลบาลอ รามัน ยะลา 7,153 7 7,146 2024-06-01
10074 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลูโบะลาบี ตำบลบาโงย รามัน ยะลา 24 23 1 2024-06-24
10075 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงตา ตำบลบือมัง รามัน ยะลา 41 33 8 2024-06-05
10076 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโล๊ะ ตำบลยะต๊ะ รามัน ยะลา 56 56 0 2024-06-20
10077 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโต๊ะปาเก๊ะ ตำบลวังพญา รามัน ยะลา 5 4 1 2024-06-01
10078 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแย๊ะ ตำบลอาช่อง รามัน ยะลา 10 6 4 2024-06-05
10079 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโล๊ะหะลอ ตำบลตะโล๊ะหะลอ รามัน ยะลา 9 7 2 2024-06-01
10080 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบันนังดามา ตำบลกาบัง กาบัง ยะลา 7,915 53 7,862 2024-06-24
10081 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองน้ำใส กาบัง ยะลา 3,937 45 3,892 2024-06-21
10082 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลูโบ๊ะบันยัง ตำบลกาบัง กาบัง ยะลา 6,341 81 6,260 2024-06-24
10083 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาละ กาบัง ยะลา 2,870 2,037 833 2024-06-24
10084 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุเผะ ตำบลกรงปินัง กรงปินัง ยะลา 3,222 1,370 1,852 2024-06-01
10085 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลือมุ ตำบลกรงปินัง กรงปินัง ยะลา 32 18 14 2024-06-07
10086 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดุซงกูจิ ตำบลสะเอะ กรงปินัง ยะลา 67 6 61 2024-06-14
10087 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกระทิง ตำบลห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลา 543 23 520 2024-06-24
10088 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี กรงปินัง ยะลา 568 26 542 2024-06-24
10642 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อน้ำร้อน ตำบลเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 641 9 632 2024-06-01
10647 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระป๋อง ธารโต ยะลา 5 4 1 2024-06-01
10684 โรงพยาบาลยะลา เมืองยะลา ยะลา 5,274 5,262 12 2024-06-24
10749 โรงพยาบาลเบตง เบตง ยะลา 196 196 0 2024-05-28
11432 โรงพยาบาลบันนังสตา บันนังสตา ยะลา 1,095 1,095 0 2024-06-23
11433 โรงพยาบาลธารโต ธารโต ยะลา 765 765 0 2024-05-29
11434 โรงพยาบาลรามัน รามัน ยะลา 290 289 1 2024-06-18
11461 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ยะหา ยะลา 740 740 0 2024-06-19
12238 โรงพยาบาลสิโรรส เมืองยะลา ยะลา 165 165 0 2022-04-27
13806 โรงพยาบาลกาบัง กาบัง ยะลา 1,704 1,704 0 2024-06-09
14108 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาโงยบาแด ตำบลสะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา 180 39 141 2024-06-21
14109 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซาไก ตำบลบ้านแหร ธารโต ยะลา 15 0 15 2024-06-14
14110 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกูแบรายอ ยะหา ยะลา 30 18 12 2024-06-14
14211 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีท่าน้ำ ตำบลธารโต ธารโต ยะลา 2,528 3 2,525 2024-06-21
14663 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 เมืองยะลา ยะลา 167 167 0 2024-06-14
14992 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบือซู ตำบลบันนังสตา บันนังสตา ยะลา 399 12 387 2024-06-11
14993 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีนคร ธารโต ยะลา 213 0 213 2024-06-24
15226 ศูนย์สุขภาพชุชนบ้านสะเตง เมืองยะลา ยะลา 19 13 6 2024-05-31
15227 ศูนย์สุขภาพชุมชนตลาดเก่า เมืองยะลา ยะลา 1,355 9 1,346 2024-06-21
22751 สถานพยาบาลเรือนจำกลางยะลา เมืองยะลา ยะลา 1 1 0 2023-02-23
24017 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลนครยะลา เมืองยะลา ยะลา 10 9 1 2023-11-30
24018 ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 เทศบาลนครยะลา เมืองยะลา ยะลา 3 1 2 2023-11-30
24689 โรงพยาบาลกรงปินัง กรงปินัง ยะลา 818 816 2 2024-06-19
24705 ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนคร เมืองยะลา ยะลา 161 10 151 2024-06-20
42602 เซ็นเตอร์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ (สาขายะลา) เมืองยะลา ยะลา 33 33 0 2022-03-27
77481 หน่วยบริการปฐมภูมิกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 38 16 22 2024-06-04
77611 โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ เมืองยะลา ยะลา 4 4 0 2022-09-10
77684 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิบงบารู เมืองยะลา ยะลา 30 30 0 2024-02-19
77685 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองยะหา ยะหา ยะลา 295 287 8 2024-06-24
77767 ศูนย์สุขภาพชุมชนสวนน้ำแกรนด์วิลล่า เบตง ยะลา 1 1 0 2024-02-01
99745 ศูนย์สุภาพชุมชนเมืองเวชกรรม เมืองยะลา ยะลา 4 1 3 2024-06-01
Update : 2024-06-24 10:15:02