112 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
45 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
265,213 ครั้ง
ใช้งาน Authen
85 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
10089 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 43 0
10090 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 2,300 8
10091 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปอ ตำบลบางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 1.47.2.233 2024-04-30 2024-05-23 1,573 0
10092 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะโละแน็ง ตำบลบางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 1.49.2.241 2024-01-10 2024-06-21 9 0
10093 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกศิลา ตำบลกะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 247 0
10094 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 654 0
10095 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 427 0
10096 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือราแป๊ะ ตำบลโคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-23 15 0
10097 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 241 0
10098 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายขาว ตำบลไพรวัน ตากใบ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 1,534 0
10099 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกูบู ตำบลไพรวัน ตากใบ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-22 514 0
10100 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพร่อน บ้านโคกมะม่วง ตากใบ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 235 0
10101 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 6,136 0
10102 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-18 382 0
10103 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 2,263 0
10104 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนานาค ตากใบ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-13 5,159 0
10105 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกมือบา ตำบลโฆษิต ตากใบ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-01-10 2024-06-14 2,552 0
10106 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 2,751 0
10107 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 4,521 0
10108 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-14 2,675 0
10109 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชิงเขา ตำบลปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,355 0
10110 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำปากอ ตำบลบาเร๊ะเหนือ บาเจาะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 3,724 0
10111 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือเระ บาเจาะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 1,497 0
10112 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอแระ ตำบลบาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 1,638 0
10113 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอยี่งอ ตำบลยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 862 0
10114 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหาร ตำบลละหาร ยี่งอ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 447 0
10115 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอเบาะ ตำบลจอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-01-16 2024-06-24 32 0
10116 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุโบ๊ะบายะ ยี่งอ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 87 0
10117 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 929 0
10118 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 1,361 0
10119 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 3,949 1
10120 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 220 0
10121 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ระแงะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-18 45 0
10122 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบองอ ระแงะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 6,237 0
10123 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาไม ตำบลบองอ ระแงะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 1,911 1
10124 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาลีซา ตำบลกาลีซา ระแงะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 611 0
10125 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาลิซา ระแงะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 4,708 0
10126 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ๊ะเก ตำบลบาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-19 380 0
10127 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 632 0
10128 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซีโป ตำบลเฉลิม ระแงะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 1,810 0
10129 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิม ระแงะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-19 1,943 0
10130 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-01-16 2024-06-24 1,966 0
10131 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโอน ตำบลรือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 3,854 0
10132 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือและห์ รือเสาะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 1,443 0
10133 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาวอ ตำบลสาวอ รือเสาะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-01-16 2024-06-20 19 0
10134 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเรียง รือเสาะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 37 0
10135 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซือเลาะ รือเสาะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 467 0
10136 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะนังบันยัง ตำบลสามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-22 1,400 0
10137 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาโงกือเต๊ะ ตำบลสามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-01-10 2024-06-24 4,219 7
10138 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาตง รือเสาะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 4,264 0
10139 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอูยิ รือเสาะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-01-16 2024-06-21 6,182 0
10140 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาโละ รือเสาะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-20 3,494 0
10141 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-01-16 2024-06-24 5,911 11
10142 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตายา ตำบลสุวารี รือเสาะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 2,584 0
10143 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยือราแป ตำบลสุวารี รือเสาะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-14 5,441 0
10144 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไอร์แยง ตำบลศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 164 0
10145 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาลูบี ตำบลซากอ ศรีสาคร นราธิวาส 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 7 0
10146 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 4,385 0
10147 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเวง ศรีสาคร นราธิวาส 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-24 108 0
10148 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไผ่ ศรีสาคร นราธิวาส 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-14 10 0
10149 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตืองอ ศรีสาคร นราธิวาส 1.47.15.239 2024-04-30 2024-06-07 75 0
10150 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกรือซอ ตำบลแว้ง แว้ง นราธิวาส 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 321 0
10151 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยก ตำบลกายูคละ แว้ง นราธิวาส 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 1,549 0
10152 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้ฝาด ตำบลกายูคละ แว้ง นราธิวาส 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 429 0
10153 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุด แว้ง นราธิวาส 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 2,625 30
10154 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตำเสา แว้ง นราธิวาส 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 147 0
10155 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโล๊ะจูด แว้ง นราธิวาส 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 291 1
10156 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยะหอ ตำบลแม่ดง แว้ง นราธิวาส 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 3,291 0
10157 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนกาแม ตำบลแม่ดง แว้ง นราธิวาส 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 2,287 2
10158 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ดง แว้ง นราธิวาส 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 3,259 0
10159 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตอแล ตำบลเอราวัณ แว้ง นราธิวาส 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 4,045 0
10160 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสอวอนอก ตำบลสุคิริน สุคิริน นราธิวาส 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 79 0
10161 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ตำบลสุคิริน สุคิริน นราธิวาส 1.49.2.241 2024-03-29 2024-06-24 124 2
10162 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกะลูบี ตำบลมาโมง สุคิริน นราธิวาส 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 46 0
10163 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกียร์ สุคิริน นราธิวาส 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-19 11 0
10164 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี สุคิริน นราธิวาส 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 3 0
10165 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 1.49.2.241 2024-01-16 2024-06-24 0 0
10166 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มเกล้าพยาบาล ตำบลภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 1.49.2.241 2024-01-16 2024-06-24 399 4
10167 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มไทร สุคิริน นราธิวาส 1.49.2.241 2024-01-16 2024-06-24 2,036 4
10168 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-20 3,599 0
10169 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 3,932 0
10170 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 8,918 0
10171 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลสุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 1.47.15.239 2024-03-19 2024-06-04 0 0
10172 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุไหงปาดี ตำบลสุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 7 0
10173 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโต๊ะเด็ง ตำบลโต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 1 0
10174 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสากอ ตำบลสากอ สุไหงปาดี นราธิวาส 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-21 7 0
10175 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลูบี ตำบลสากอ สุไหงปาดี นราธิวาส 1.49.2.241 2024-03-19 2024-06-13 19 0
10176 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 2 0
10177 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 3 0
10178 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 2,303 0
10179 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาแย กาเตาะ ตำบลดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-01-16 2024-06-21 16 0
10180 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผดุงมาตร บ้านลุโบ๊ะ จะแนะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 1,930 9
10181 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกูมุง จะแนะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-24 485 0
10182 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไอร์ซือเร๊ะ จะแนะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-13 959 0
10185 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบูกิ๊ต เจาะไอร้อง นราธิวาส 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-19 16 0
10186 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไอสะเตีย ตำบลบูกิ๊ต เจาะไอร้อง นราธิวาส 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 27 0
10187 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปีแนมูดอ ตำบลบูกิ๊ต เจาะไอร้อง นราธิวาส 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 16 0
10188 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 1 0
10189 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปิเหล็ง ตำบลมะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส 1.47.2.233 2024-03-19 2024-05-24 7 0
10649 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุไหงบาลา ตำบลมะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-19 14 0
10658 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกวาลอซีรา ตำบลปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-22 8 0
12006 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตามุง ศรีสาคร นราธิวาส 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 1,444 0
12012 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 75 0
14111 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกยาง ตำบลพร่อน ตากใบ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-01-10 2024-06-24 710 0
14112 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกงู ตำบลบางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-24 2,113 0
14113 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเหลียง ตำบลเกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-14 4,947 0
14114 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะโล ตำบลมะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-04-30 2024-06-21 15 0
14115 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบูกิ๊ตจือแร ตำบลรือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-01-16 2024-06-20 251 0
14116 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบลูกาฮีแล ตำบลบาตง รือเสาะ นราธิวาส 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 3,253 0
14118 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนูโระ ตำบลโละจูด แว้ง นราธิวาส 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-24 1,995 5
14119 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำตก ตำบลสุคิริน สุคิริน นราธิวาส 1.49.2.241 2024-02-29 2024-06-21 12 0
14351 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส 1.49.2.241 2024-06-12 2024-06-21 109 0
Update : 2024-06-24 10:30:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
10089 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส 43 12 31 2023-12-14
10090 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2,300 2,201 99 2024-06-24
10091 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปอ ตำบลบางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 1,573 8 1,565 2024-01-12
10092 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะโละแน็ง ตำบลบางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 9 9 0 2024-06-05
10093 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกศิลา ตำบลกะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 247 13 234 2024-03-26
10094 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 654 0 654 2024-06-10
10095 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 427 9 418 2023-06-14
10096 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือราแป๊ะ ตำบลโคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 15 15 0 2023-12-08
10097 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 241 241 0 2023-12-19
10098 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายขาว ตำบลไพรวัน ตากใบ นราธิวาส 1,534 2 1,532 2024-01-10
10099 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกูบู ตำบลไพรวัน ตากใบ นราธิวาส 514 2 512 2023-12-27
10100 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพร่อน บ้านโคกมะม่วง ตากใบ นราธิวาส 235 0 235 2024-01-11
10101 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส 6,136 11 6,125 2024-03-28
10102 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส 382 5 377 2024-01-15
10103 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส 2,263 1 2,262 2024-01-16
10104 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนานาค ตากใบ นราธิวาส 5,159 7 5,152 2024-01-11
10105 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกมือบา ตำบลโฆษิต ตากใบ นราธิวาส 2,552 2 2,550 2024-01-08
10106 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส 2,751 2,739 12 2023-12-26
10107 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส 4,521 2,330 2,191 2024-01-10
10108 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 2,675 2,670 5 2023-12-28
10109 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชิงเขา ตำบลปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 1,355 1,353 2 2023-12-25
10110 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำปากอ ตำบลบาเร๊ะเหนือ บาเจาะ นราธิวาส 3,724 3,724 0 2024-04-23
10111 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือเระ บาเจาะ นราธิวาส 1,497 1,496 1 2023-12-28
10112 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอแระ ตำบลบาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส 1,638 1,638 0 2023-12-14
10113 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอยี่งอ ตำบลยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส 862 54 808 2024-02-22
10114 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหาร ตำบลละหาร ยี่งอ นราธิวาส 447 31 416 2024-04-04
10115 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอเบาะ ตำบลจอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส 32 10 22 2024-01-09
10116 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุโบ๊ะบายะ ยี่งอ นราธิวาส 87 37 50 2024-02-29
10117 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส 929 91 838 2024-05-23
10118 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส 1,361 1,019 342 2024-06-10
10119 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส 3,949 36 3,913 2024-06-24
10120 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส 220 7 213 2024-03-12
10121 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ระแงะ นราธิวาส 45 31 14 2024-05-14
10122 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบองอ ระแงะ นราธิวาส 6,237 155 6,082 2024-06-15
10123 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาไม ตำบลบองอ ระแงะ นราธิวาส 1,911 1 1,910 2024-06-24
10124 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาลีซา ตำบลกาลีซา ระแงะ นราธิวาส 611 3 608 2024-01-29
10125 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาลิซา ระแงะ นราธิวาส 4,708 6 4,702 2024-01-29
10126 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ๊ะเก ตำบลบาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส 380 1 379 2024-04-09
10127 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส 632 11 621 2024-05-16
10128 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซีโป ตำบลเฉลิม ระแงะ นราธิวาส 1,810 11 1,799 2024-06-20
10129 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิม ระแงะ นราธิวาส 1,943 11 1,932 2024-03-08
10130 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส 1,966 3 1,963 2024-03-08
10131 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโอน ตำบลรือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 3,854 11 3,843 2024-01-18
10132 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือและห์ รือเสาะ นราธิวาส 1,443 51 1,392 2024-01-29
10133 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาวอ ตำบลสาวอ รือเสาะ นราธิวาส 19 11 8 2024-03-18
10134 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเรียง รือเสาะ นราธิวาส 37 11 26 2023-10-04
10135 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซือเลาะ รือเสาะ นราธิวาส 467 3 464 2024-02-13
10136 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะนังบันยัง ตำบลสามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 1,400 5 1,395 2024-03-28
10137 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาโงกือเต๊ะ ตำบลสามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 4,219 34 4,185 2024-06-24
10138 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาตง รือเสาะ นราธิวาส 4,264 20 4,244 2024-06-04
10139 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอูยิ รือเสาะ นราธิวาส 6,182 16 6,166 2024-01-25
10140 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาโละ รือเสาะ นราธิวาส 3,494 0 3,494 2024-05-31
10141 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 5,911 15 5,896 2024-06-24
10142 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตายา ตำบลสุวารี รือเสาะ นราธิวาส 2,584 15 2,569 2024-02-05
10143 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยือราแป ตำบลสุวารี รือเสาะ นราธิวาส 5,441 1,159 4,282 2024-02-19
10144 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไอร์แยง ตำบลศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 164 14 150 2024-01-23
10145 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาลูบี ตำบลซากอ ศรีสาคร นราธิวาส 7 5 2 2024-04-23
10146 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส 4,385 11 4,374 2024-01-26
10147 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเวง ศรีสาคร นราธิวาส 108 4 104 2024-01-12
10148 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไผ่ ศรีสาคร นราธิวาส 10 10 0 2024-02-16
10149 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตืองอ ศรีสาคร นราธิวาส 75 13 62 2024-01-31
10150 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกรือซอ ตำบลแว้ง แว้ง นราธิวาส 321 19 302 2024-06-21
10151 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยก ตำบลกายูคละ แว้ง นราธิวาส 1,549 1,512 37 2023-10-16
10152 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้ฝาด ตำบลกายูคละ แว้ง นราธิวาส 429 19 410 2024-06-20
10153 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุด แว้ง นราธิวาส 2,625 31 2,594 2024-06-24
10154 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตำเสา แว้ง นราธิวาส 147 129 18 2024-06-21
10155 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโล๊ะจูด แว้ง นราธิวาส 291 214 77 2024-06-24
10156 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยะหอ ตำบลแม่ดง แว้ง นราธิวาส 3,291 14 3,277 2024-06-20
10157 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนกาแม ตำบลแม่ดง แว้ง นราธิวาส 2,287 28 2,259 2024-06-24
10158 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ดง แว้ง นราธิวาส 3,259 119 3,140 2024-06-21
10159 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตอแล ตำบลเอราวัณ แว้ง นราธิวาส 4,045 1,937 2,108 2024-06-21
10160 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสอวอนอก ตำบลสุคิริน สุคิริน นราธิวาส 79 3 76 2024-04-03
10161 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ตำบลสุคิริน สุคิริน นราธิวาส 124 2 122 2024-06-24
10162 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกะลูบี ตำบลมาโมง สุคิริน นราธิวาส 46 2 44 2024-03-18
10163 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกียร์ สุคิริน นราธิวาส 11 3 8 2024-03-21
10164 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี สุคิริน นราธิวาส 3 0 3 2024-03-15
10166 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มเกล้าพยาบาล ตำบลภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 399 0 399 2024-06-24
10167 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มไทร สุคิริน นราธิวาส 2,036 4 2,032 2024-06-24
10168 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส 3,599 7 3,592 2024-05-09
10169 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 3,932 2 3,930 2024-01-09
10170 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 8,918 0 8,918 2024-06-21
10172 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุไหงปาดี ตำบลสุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 7 6 1 2023-09-28
10173 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโต๊ะเด็ง ตำบลโต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส 1 1 0 2023-08-21
10174 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสากอ ตำบลสากอ สุไหงปาดี นราธิวาส 7 7 0 2023-09-04
10175 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลูบี ตำบลสากอ สุไหงปาดี นราธิวาส 19 19 0 2023-11-06
10176 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส 2 1 1 2023-08-28
10177 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส 3 3 0 2023-09-06
10178 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส 2,303 209 2,094 2024-04-03
10179 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาแย กาเตาะ ตำบลดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส 16 4 12 2024-01-18
10180 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผดุงมาตร บ้านลุโบ๊ะ จะแนะ นราธิวาส 1,930 6 1,924 2024-06-24
10181 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกูมุง จะแนะ นราธิวาส 485 132 353 2024-05-20
10182 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไอร์ซือเร๊ะ จะแนะ นราธิวาส 959 11 948 2023-12-22
10185 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบูกิ๊ต เจาะไอร้อง นราธิวาส 16 16 0 2024-01-26
10186 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไอสะเตีย ตำบลบูกิ๊ต เจาะไอร้อง นราธิวาส 27 25 2 2024-05-03
10187 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปีแนมูดอ ตำบลบูกิ๊ต เจาะไอร้อง นราธิวาส 16 14 2 2024-04-29
10188 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส 1 1 0 2022-11-10
10189 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปิเหล็ง ตำบลมะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส 7 7 0 2024-04-23
10649 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุไหงบาลา ตำบลมะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 14 14 0 2023-11-03
10658 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกวาลอซีรา ตำบลปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส 8 7 1 2023-09-14
10750 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 6,926 6,926 0 2024-06-11
10751 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 325 325 0 2024-06-13
11435 โรงพยาบาลตากใบ ตากใบ นราธิวาส 316 316 0 2024-03-23
11436 โรงพยาบาลบาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส 78,453 78,453 0 2024-04-23
11437 โรงพยาบาลระแงะ ระแงะ นราธิวาส 526 526 0 2024-05-31
11438 โรงพยาบาลรือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 890 890 0 2024-03-27
11439 โรงพยาบาลศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 240 240 0 2024-04-09
11440 โรงพยาบาลแว้ง แว้ง นราธิวาส 1,871 1,871 0 2024-06-16
11441 โรงพยาบาลสุคิริน สุคิริน นราธิวาส 102 102 0 2023-11-24
11442 โรงพยาบาลสุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 74 74 0 2024-01-30
12006 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตามุง ศรีสาคร นราธิวาส 1,444 369 1,075 2024-01-18
12012 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 75 0 75 2024-01-29
13818 โรงพยาบาลจะแนะ จะแนะ นราธิวาส 355 355 0 2024-05-20
14111 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกยาง ตำบลพร่อน ตากใบ นราธิวาส 710 3 707 2023-10-06
14112 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกงู ตำบลบางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส 2,113 122 1,991 2024-01-19
14113 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเหลียง ตำบลเกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส 4,947 4 4,943 2024-01-18
14114 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะโล ตำบลมะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส 15 6 9 2024-05-27
14115 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบูกิ๊ตจือแร ตำบลรือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 251 20 231 2023-11-24
14116 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบลูกาฮีแล ตำบลบาตง รือเสาะ นราธิวาส 3,253 7 3,246 2024-04-29
14118 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนูโระ ตำบลโละจูด แว้ง นราธิวาส 1,995 77 1,918 2024-06-24
14119 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำตก ตำบลสุคิริน สุคิริน นราธิวาส 12 3 9 2024-05-08
14351 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส 109 5 104 2024-02-29
15010 โรงพยาบาลเจาะไอร้อง เจาะไอร้อง นราธิวาส 91 91 0 2024-04-22
23771 โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ยี่งอ นราธิวาส 1,961 1,961 0 2024-05-20
40497 โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 34 34 0 2022-03-09
42356 คลิินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมเวชศาสตร์ครอบครัวแพทย์ฮัมดี เมืองนราธิวาส นราธิวาส 44 44 0 2023-05-08
42614 คลินิกไตเทียมบางนราคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม เมืองนราธิวาส นราธิวาส 151 151 0 2024-03-28
42728 ดิ อโรคาเซียคลินิกเวชกรรม เมืองนราธิวาส นราธิวาส 29 29 0 2024-06-12
42938 คลินิกกายภาพบำบัดสุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 9 9 0 2023-08-11
77725 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดประชาภิรมย์ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 12 12 0 2024-02-13
77726 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองยะกัง ๒ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 11 11 0 2023-09-25
77727 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกำปงบารู เมืองนราธิวาส นราธิวาส 17 17 0 2023-11-24
77729 ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ1(เทศบาล)โรงพยาบาลสุไหงโกลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 1 1 0 2023-01-26
Update : 2024-06-24 10:30:02